αγγλική μετάφραση του όρου «incumbir»

ES

«incumbir» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
incumbir {μεταβ.ρ.}
volume_up
incumbir {αμεταβ.ρ.}
ES

incumbir [incumbiendo|incumbido] {μεταβατικό ρήμα}

volume_up
incumbir
incumbir
Nos incumbe a todos, no solo en Europa, sino también a los miembros de la OMC en su conjunto, tenerlo plenamente en cuenta.
It behoves us all, not just in Europe but in the WTO membership as a whole, to take this fully into account.
Aparte de las mejoras técnicas y científicas en la gestión del agua, nos incumbe a nosotros no olvidar un desarrollo reciente.
Apart from technical and scientific improvements in water management, it behoves us not to forget one recent development.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «incumbir»:

incumbir

Παραδείγματα χρήσης του όρου «incumbir» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishTambién en el futuro esto debe incumbir en general a cada Estado.
In the future too, this must, in the main, be an issue for individual nations.
SpanishTambién en el futuro esto debe incumbir en general a cada Estado.
Mr President, this proposal for a directive from the Commission is no great success.
SpanishCreo que éste es un importante derecho que debe incumbir a los diferentes Estados miembros.
I believe this is an important right, which should be left in the domain of national Member States.
SpanishLa cohesión económica y social de la Unión Europea incumbe y también debe incumbir a los ciudadanos.
Economic and social cohesion in the European Union is and must also be the concern of the citizen.
SpanishSeñorías, tengamos en cuenta que son las personas más vulnerables a las que más debe incumbir el aprendizaje permanente.
Ladies and gentlemen, let us bear in mind that it is the most vulnerable people who must be concerned by lifelong learning.
SpanishLa política económica de cada Estado miembro se reconoce ahora como una cuestión que debería incumbir a todos los Estados miembros y a todas las instituciones europeas.
The economic policy of each Member State is now recognised as a matter that should concern all Member States and all European institutions.
SpanishFinalmente sólo queda poner una objeción a que la competencia para la determinación de la existencia de una influencia dominante deba incumbir a las autoridades competentes.
Finally, another objection is that the responsibility for assessing the presence of a dominant influence is to lie with the competent authorities.
SpanishSeñor Presidente, la educación y la formación permanentes no pueden incumbir únicamente a la Comisión y a las Instituciones Europeas, sino fundamentalmente a los Estados miembros.
Mr President, lifelong learning must be a responsibility not only of the European Commission and the European institutions but also, and especially, of the Member States.
SpanishLa decisión de incluir o excluir a un país de la lista mínima común de Estados considerados –o no– terceros países seguros no debe incumbir exclusivamente al Consejo o a la Comisión.
The inclusion or deletion from a minimum common list of states that can be – or cannot be – regarded as safe third countries must not be a matter for the Council or the Commission alone.
SpanishLa decisión de incluir o excluir a un país de la lista mínima común de Estados considerados – o no– terceros países seguros no debe incumbir exclusivamente al Consejo o a la Comisión.
The inclusion or deletion from a minimum common list of states that can be – or cannot be – regarded as safe third countries must not be a matter for the Council or the Commission alone.