αγγλική μετάφραση του όρου «imparable»

ES

«imparable» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
imparable {αρσ./θηλ. επιθ.}
volume_up
imparable {επιθ.}
EN

«parable» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
parable {ουσ.}

ES imparable
volume_up
{αρσενικό και θηλυκό επίθετο}

imparable (επίσης: incontenible, indetenible)
volume_up
unstoppable {επιθ.}
El proceso ha desarrollado su propia dinámica, una dinámica ya imparable.
The process has already acquired a momentum of its own and is now unstoppable.
This aggressive bacteria seems unstoppable.
The advancement of self-assured women is unstoppable.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «parable»:

parable

Παραδείγματα χρήσης του όρου «imparable» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishEl declive de las pequeñas y medianas empresas es imparable, tanto en el campo como en la ciudad.
Small and medium-sized enterprises in town and country are being wiped out.
SpanishPero la evolución seguirá imparable si no actuamos con premura.
But unless we do something straight away, they will inevitably continue.
SpanishLa lucha entre el estamento político y los ciudadanos de Europa continúa imparable, pues.
The struggle between the political establishment and the peoples of Europe continues apace, then.
SpanishEste proceso será imparable si no se toman medidas adecuadas.
SpanishCon esta directiva, el proceso es imparable.
SpanishSeñor Presidente, las declaraciones de las cumbres de la Unión Europea sobre el empleo se suceden a un ritmo imparable.
Mr President, the declarations on employment from the European Union Summit meetings are continuing at a steady pace.
SpanishO sea que se va a crear una convención que deberá conceder un aparente rostro democrático al avance imparable hacia una Europa federal.
So there will soon be a Convention which is supposed to give a democratic face to an enforced federal Europe.
SpanishLa ampliación ya es imparable, y quien quiera demorarla, cometería un grave error y daría un paso atrás en la Historia.
Enlargement can be delayed no longer, and to seek to delay it is to contemplate making a grave error and taking an unhistorical step.
SpanishLa Unión debe dejar claro que la marcha hacia la adhesión de Chipre a la Unión continuará imparable, ajena a cualquier forma de chantaje turco.
The Union must make it clear that the integration process for Cyprus will continue, regardless of any form of blackmail by Turkey.
SpanishDe hecho, el BCE recortó los tipos de interés por primera vez en mayo de 2001, a pesar de la subida imparable de la inflación, que llegó a alcanzar el 3,4%.
In fact the ECB first cut interest rates in May 2001 despite a continuing rise in inflation, which had still to peak at 3.4%.
SpanishPero, al mismo ritmo imparable, el paro masivo, el subempleo y el pluriempleo siguen torturando a los trabajadores de Europa.
With the same steady pace, however, mass unemployment, underemployment and part-time employment are also continuing to torment the working people of Europe.
SpanishDe hecho, el BCE recortó los tipos de interés por primera vez en mayo de 2001, a pesar de la subida imparable de la inflación, que llegó a alcanzar el 3,4 %.
In fact the ECB first cut interest rates in May 2001 despite a continuing rise in inflation, which had still to peak at 3.4 %.
SpanishTambién supuso, por supuesto, la aparición de cambios fundamentales en la antigua República Federal y en toda Europa, un proceso de cambios que sigue imparable.
It also, of course, brought about fundamental changes in the old Federal Republic and throughout Europe. This process of change is continuing undiminished.
SpanishEl apoyo sumado a la producción representa un incentivo, un estímulo casi irresistible a producir cada vez más e intensificar de manera imparable los métodos de producción.
Coupling financial support with production creates an incentive - indeed, a necessity - to increase production and rely on more and more intensive production methods.
SpanishEl mundo va hacia una globalización imparable y en este contexto es necesario organizarse en grandes bloques que actúen como protagonistas en el gran escenario de la competición mundial.
The world is moving inexorably towards globalisation and, as a result, is having to organise itself into large blocks which act as protagonists on the great stage of world competition.
SpanishAndrews- es el imparable crecimiento de la delincuencia organizada que observamos en toda Europa.
The bad development in the future which many colleagues have spoken about - including my friend, Mr Andrews - is the remorseless growth in organised crime which we are seeing across Europe.

Αλλα λόγια