αγγλική μετάφραση του όρου «hoy por hoy»

ES

«hoy por hoy» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
hoy por hoy [ιδιωματισμός]
volume_up
hoy por hoy [παράδειγμα]

ES hoy por hoy
volume_up
[ιδιωματισμός]

hoy por hoy (επίσης: por ahora)
volume_up
presently {επιρ.}

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «hoy por hoy» στα αγγλικά

hoy ουσιαστικό
English
hoy επίρρημα
por μετοχή
por
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «hoy por hoy» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishEuropa nunca ha cerrado la puerta al debate y hoy por hoy ésta sigue abierta.
Europe has never closed the door to such discussions, and it remains open today.
SpanishLa política económica de la UEM ya se aplica en la Europa occidental hoy por hoy.
After all, the economic policy of EMU already dominates Western Europe now.
SpanishPero, hoy por hoy, no tenemos ni instrumento, ni capacidad, ni tan siquiera interna.
However, as things stand we do not have the means or the ability, not even internally.
SpanishHoy por hoy, Ucrania necesita estabilidad política, administrativa y económica.
Today, Ukraine needs political, administrative and economic stability.
SpanishHoy por hoy resulta provechoso traficar con drogas, pero también constituye un riesgo.
As things appear today, it is very profitable to smuggle drugs, but it is also risky.
SpanishLa realidad es que Puerto Príncipe es hoy por hoy un enorme campo de refugiados.
In actual fact, Port-au-Prince is a vast refugee camp at the moment.
SpanishDesgraciadamente hoy por hoy Rusia acepta esto verbalmente, pero no con hechos.
Unfortunately, Russia is only accepting this in words, not in deeds.
SpanishHoy por hoy, ese es el día a día de muchos ciudadanos de esta terrible parte del mundo.
Today, that is daily life for many citizens living in this horrible part of the world.
SpanishPor tanto, hoy por hoy, no puede aceptarse ninguna solicitud de préstamo con esta base.
Consequently, it is not possible to accept any loan requests on that basis at present.
SpanishPero hoy por hoy los expertos aún no han llegado a un acuerdo en cuanto a las medidas comunes.
But negotiations on our common steps at expert level are, to date, not finished.
SpanishTenemos el deber de dar un buen ejemplo pero, hoy por hoy, lo que damos es mal ejemplo.
We have a duty to set a good example, but today we are setting a bad one.
SpanishNo cabe duda de que, hoy por hoy, el proceso de paz atraviesa una crisis muy grave.
There is no question that the peace process is currently in the throes of a serious crisis.
SpanishUna cosa que parece olvidarse es la realidad cotidiana que vive la agricultura hoy por hoy.
One thing of which we seem oblivious, is the present everyday reality of agriculture.
SpanishHoy por hoy, salir a faenar se ha vuelto sencillamente antieconómico.
Nowadays, simply putting to sea in fishing vessels has become uneconomical.
SpanishEsta investigación todavía está en curso y hoy por hoy no se ha llegado a ninguna conclusión.
The investigation is ongoing and no conclusion has been drawn at this stage.
SpanishNo cabe duda de que el caso de Birmania es, hoy por hoy, uno de los más graves en el mundo.
The case of Burma is certainly today one of the most serious in the world.
SpanishHoy por hoy, nuestras sociedades son por término medio las más ricas de la historia.
SpanishEn lo que nos atañe, hoy por hoy este asunto en concreto no está listo.
As far as we are concerned, today, this particular matter is not ready.
SpanishHoy por hoy, la Comisión no tiene intención de adoptar ninguna otra iniciativa legislativa.
At this stage, the Commission does not intend to take any other legislative initiative.
SpanishEscocia, enormemente interesada por este asunto, desempeña hoy por hoy un mero papel de figurante.
Scotland, which is hugely interested in that, at the moment has a walk-on role.

Αλλα λόγια