αγγλική μετάφραση του όρου «herramienta»

ES

«herramienta» Αγγλικά μετάφραση

ES

herramienta {θηλυκό}

volume_up
herramienta (επίσης: herramienta , utensilio, implemento)
La versión de esta herramienta de sincronización de directorios no es compatible.
The version of this directory synchronization tool is not supported.
Será una herramienta útil, especialmente para la protección de los mares.
That will be an important tool, particularly in the protection of the seas.
En este contexto, la Convención de Europol va a ser una herramienta importante.
The Europol Convention will be an important tool in this connection.
herramienta (επίσης: aparejo, instrumento, implemento, apero)
Es por consiguiente evidente que se trata de una herramienta muy bien adaptada a las políticas que queremos desarrollar.
Patently we have here an instrument that is appropriate for the policies which we wish to implement.
Implement new tools for regulating production.
¿Por qué no actualizar nuestras herramientas para la democracia y poner en práctica la administración sin soporte papel?
Why not upgrade our tools of democracy and implement paperless administration?

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «herramienta»:

herramienta

Παραδείγματα χρήσης του όρου «herramienta» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishPero debemos constatar que, sin duda, también necesitaremos esta herramienta.
But we have to acknowledge that undoubtedly we will also need this instrument.
SpanishLa Comisión ha concebido siempre el MCR como una herramienta para legislar mejor.
The Commission has always conceived the CFR as a tool for better law-making.
SpanishCreo que la ayuda es una herramienta importante en esta lucha por un mundo mejor.
I believe that aid is an important tool in this fight for a better world.
SpanishCon esta herramienta podrá transformar un cuerpo de rotación de 2D en uno de 3D.
With this tool, you can transform a 2D object into a 3D rotation object.
SpanishQuisiera acabar diciendo que un acuerdo de asociación es una herramienta importante.
I should like to finish by saying that an association agreement is an important tool.
SpanishEl tratado de asociación puede constituir una herramienta excelente en este sentido.
Once again, the Association Agreement too could be an excellent tool in this respect.
SpanishSea cual sea la herramienta que elijamos, señor Barroso, espero oírle decir una frase.
Whichever tool we choose, Mr Barroso, I expect to hear one sentence from you.
SpanishHabría sido otra herramienta útil para la lucha contra el terrorismo y la delincuencia.
This would have been another useful tool in the fight against terrorism and crime.
SpanishQuiero añadir que no dudaré en hacer uso de esta herramienta, siempre que sea necesario.
I would add that I will not hesitate to use this tool wherever it is necessary.
SpanishEs también una herramienta importante para la represión de la inmigración ilegal.
This is another important tool in the fight against illegal immigration.
SpanishPara utilizar esta herramienta, selecciona el texto con el formato que quieres copiar.
To use this tool, select the text that's formatted in the way that you want to copy.
SpanishMás información sobre la herramienta de pruebas de fragmentos enriquecidos
If you have any further questions, please visit the Webmaster Central forum.
SpanishEl régimen del set aside es la mejor herramienta de regulación de la producción de grano.
The set-aside scheme is the best tool for regulating the production of cereals.
SpanishEsta es una herramienta esencial en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
We have arrived at a crucial moment for the area of freedom, security and justice.
SpanishEstamos intentando usar una herramienta parlamentaria clásica para controlar al ejecutivo.
We are attempting to use a classic parliamentary tool to monitor the executive.
SpanishQueremos que la herramienta de gestión PA-GA funcione mejor, no que se prolongue dos años.
We want to make the ABM/ABB management tool better, not extend it over two years.
SpanishLos Tratados nos proporcionan la herramienta adecuada: las prioridades comunitarias.
The Treaties provide us with the appropriate tool: Community preference.
SpanishA continuación, utilizando la herramienta de recorte oval, selecciona tu cara en la foto.
Then, using the oval cropping tool, you'll want to select your face from the photo.
SpanishPuede servir como herramienta para reforzar el Pacto de estabilidad y crecimiento.
It can act as a toolbox for reinforcing the Stability and Growth Pact.
SpanishEsta es una herramienta esencial en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
This is an essential tool in the fight against terrorism and organised crime.