αγγλική μετάφραση του όρου «He»

ES

«He» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
He {αρσ.} [συντομογραφία]
EN
volume_up
haber {αρσ.}
EN
EN

«he» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
he {αντων.}
ES
volume_up
He {ουσ.} [συντομογραφία]
ES

ES He
volume_up
{αρσενικό} [συντομογραφία]

1. χημεία: "Helio"

He
volume_up
He {ουσ.} [συντομ.] (Helium)
Y he conseguido introducir algunas enmiendas que ha aceptado graciosamente.
I succeeded in tabling some amendments and he kindly took them on board.
He ahí, que Abraham dijo: "Mi Sustentador es quien da la vida y da la muerte.
When Abraham said, "My Lord is He who gives life and death," he said, "I give life and death.
He de decir que unas veces acierta y otras se equivoca; en esta ocasión, se equivoca.
I have to say that sometimes he gets it right and sometimes he gets it wrong; he is wrong on this occasion.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «haber»:

haber

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «He»:

He

Παραδείγματα χρήσης του όρου «He» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishHe votado a favor de este informe, que recomienda que se apruebe esta propuesta.
I voted in favour of this report, which recommends that this proposal be adopted.
SpanishEste fue uno de los expedientes en los que realmente me he empeñado personalmente.
This is one of the dossiers into which I personally put in a great deal of work.
SpanishEl informe plantea estas cuestiones y yo he votado a favor de sus recomendaciones.
The report attends to these points and I voted in favour of its recommendations.
SpanishEl informe plantea estas cuestiones y yo he votado a favor de sus recomendaciones.
The report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
SpanishHe votado contra el informe Weber después del rechazo de las enmiendas del PSE.
I voted against the Weber report following the rejection of the PSE amendments.
SpanishPresidente, he aprobado de corazón los tres informes acerca de la acidificación.
Mr President, I wholeheartedly agreed with the three reports on acidification.
SpanishHe visto que en el Acta se menciona que propuse dirigir una protesta a la OTAN.
It says in the Minutes that I asked for an official complaint to be made to NATO.
Spanish¡me he estado matando en la cocina toda la tarde y me dices que no tienes hambre!
I've been slaving over a hot stove all afternoon and you say you're not hungry!
SpanishEste texto es un paso inicial en esa dirección y por tanto yo he votado a favor.
This text is an initial step in this direction and I therefore voted in its favour.
SpanishHe votado a favor del informe porque ese es precisamente el objetivo del Fondo.
I voted in favour of the report because this is precisely the purpose of the Fund.
SpanishSobre la base de estas consideraciones, he decidido votar a favor de este proyecto.
On the basis of these considerations, I decided to vote in favour of this draft.
SpanishComo ponente, le diría que casi no he echado de menos la presencia del Sr.
As rapporteur, I would say to him that I almost did not miss Mr Patten's absence.
SpanishSeñor Presidente, doy las gracias por el debate, que he escuchado con gran interés.
Mr President, thank you for the debate, to which I listened with great interest.
SpanishComo ex presidente del JPC lituano, he de plantear la cuestión de Kaliningrado.
As a former chairman of the Lithuanian JPC, I must raise the issue of Kaliningrad.
SpanishComo he dicho, someteré la cuestión a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
As I said, I shall refer the matter to the Committee on Constitutional Affairs.
SpanishHe votado a favor de esta disposición, pero lamentablemente no se ha aprobado.
I voted in favour of this provision, but it was not adopted, and I regret that.
SpanishHe votado a favor de la resolución común, a pesar de considerarla insuficiente.
I voted for the joint motion for a resolution, despite regarding it as inadequate.
SpanishEn la vertiente de la reconstrucción, he propuesto aportar 350 millones de euros.
On the reconstruction side, I proposed that EUR 350 million be made available.
SpanishPor esto he votado a favor confiando en que se dé también este otro paso más.
I voted for the motion in the hope that this further step will be taken as well.
SpanishSeñora Presidenta, en estas circunstancias he de formularle una pregunta personal.
Madam President, in these circumstances, I must put to you a personal question.

Αλλα λόγια