αγγλική μετάφραση του όρου «gustoso»

ES

«gustoso» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
gustoso {αρσ.επιθ.}
volume_up
gustoso {επιθ.}

ES gustoso
volume_up
{αρσενικό επίθετο}

gustoso (επίσης: sabroso)
volume_up
savoury {επιθ.}
gustoso
volume_up
tasteful {επιθ.}

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «gustoso»:

gustoso

Παραδείγματα χρήσης του όρου «gustoso» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishTambién presentaré gustoso una exposición del mismo por invitación de ambos presidentes.
I am glad to have the opportunity of addressing it at the invitation of both chairmen.
SpanishSi no es posible ahora aceptaría gustoso la promesa de que la tendré por escrito.
If it cannot be given now, I would be glad of an assurance that it will be provided in writing.
SpanishPor lo tanto, retiro gustoso el comentario que hice en concreto que sé que le dolió bastante.
Therefore, I gladly withdraw the particular remark I made which I know he felt very deeply about.
SpanishPero solicito gustoso el consejo del ponente sobre este punto.
SpanishSi me permiten abandonar esta sala ahora, lo haré gustoso.
SpanishEsto sentaría un precedente que yo no podría aceptar gustoso.
SpanishLas sugerencias de las enmiendas 4 y 5, en cambio, sí las asumo gustoso y aprovecho para agradecerles su atención.
However, I can accept Amendments Nos 4 and 5. Thank you for your attention.
SpanishVolveré gustoso para informar al Sr. Rübig cuando llegue el momento.
SpanishEl Parlamento Europeo le apoyará gustoso en esa empresa.
SpanishLos mismos intérpretes que se niegan a traducir al neerlandés cuando intervengo en inglés, pero accedo gustoso.
The same interpreters refuse to translate into Dutch when I speak English, but I am happy to oblige.
SpanishSin embargo, le facilitaré gustoso información más precisa, aunque prefiero no hacerlo en el Pleno.
However, I would be pleased to give you more detailed information, though I do not want to do so before the House.
SpanishHaré gustoso una exposición al respecto que, por otra parte, ya hice en el marco de los debates sobre la Unión.
I will gladly make a statement on this and in fact I have already done so in the debates on the Union.
SpanishSeñor Presidente, proporcionaré gustoso las respuestas.
SpanishEn esta cuestión apoyo gustoso a la Sra. Jeggle y deposito mi esperanza en el paquete sobre la seguridad ferroviaria.
I am happy to support Mrs Jeggle in this area and I am now pinning my hopes on the railways safety package.
SpanishRepito gustoso lo que dijo el Sr. Schwaiger.
SpanishSí, me comprometo gustoso a intentarlo.
SpanishSeñor Presidente, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales dará gustoso su voto favorable a esta directiva.
Mr President, as the Group of the European Liberal, Democratic and Reformist Party we wholeheartedly approve these directives.
SpanishLo que me inquieta es la enmienda 10, contra la cual hubiera votado gustoso de haberse previsto la votación por separado.
What made me uneasy - and against which I should have liked to vote, but there was no separate vote - was Amendment 10.
SpanishTambién se reunirá gustoso con los diputados interesados, de manera individual o en grupo, para tratar más a fondo sobre el tema.
He will also be happy to meet interested Members of Parliament individually or as a group to discuss the issue further.
SpanishRepito, el Comisario Nielson informará gustoso al Parlamento a su regreso de Mozambique y de la escena de la catástrofe.
I repeat, Commissioner Nielson will be happy to report to Parliament when he returns from Mozambique and the scene of the disaster.