αγγλική μετάφραση του όρου «frenos»

ES

«frenos» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
frenos {πληθ.αρσ.}
EN
ES

frenos {πληθυντικός αριθμός αρσενικού γένους}

volume_up
frenos
volume_up
brakes {πληθ.αρ.}
Is there a risk that we will put brakes on development if we legislate?
Si un tren se salta un semáforo en rojo también se accionan los frenos automáticamente.
If a train passes a red stop signal, the brakes are also automatically applied.
Now that we have decided what to do, nobody wants to apply the brakes.
frenos (επίσης: aparatos ortopédicos, ganchos dentales)
volume_up
braces {πληθ.αρ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «frenos» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishNo obstante, debemos apretar todos los frenos para resistir a esta tendencia.
We should, though, pull out all the stops to ensure that this trend is bucked.
SpanishSi un tren se salta un semáforo en rojo también se accionan los frenos automáticamente.
If a train passes a red stop signal, the brakes are also automatically applied.
Spanish¿No estaría de acuerdo la Cámara en que existe otra interpretación de los frenos y contrapesos?
Would the House not agree that there is another interpretation of checks and balances?
SpanishAhora que hemos decidido qué hacer, nadie quiere pisar los frenos.
SpanishPor tanto, tenemos que desactivar todos los frenos y actuar enérgicamente en todos los frentes.
We therefore need to pull out all the stops and take tough action right across the board.
SpanishEn segundo lugar, los frenos y contrapesos son el fundamento de cualquier sistema democrático.
Spanish¿Corremos el riesgo de poner frenos al desarrollo si legislamos?
SpanishAhora bien, en cualquier caso parece que el tren no estaba dotado con un sistema automático de frenos.
It would appear, however, that the train was not fitted with an automatic braking system.
SpanishEn realidad, existen dos frenos a la utilización de la totalidad de los créditos de los Fondos estructurales.
In reality, there are two obstacles to using all the Structural Fund appropriations.
SpanishPor tanto, tenemos que desactivar todos los frenos y actuar enérgicamente en todos los frentes.
SpanishAl asegurar la ejecución de los tramos transfronterizos, los frenos se convertirían en estímulos.
By ensuring that cross-border sections would be completed, stumbling blocks would turn into incentives.
Spanish¿En qué momento ha echado los frenos en virtud del acuerdo?
SpanishSin embargo, los frenos solo tienen sentido si hay pedales.
SpanishCuarto, la fricción en procesos antifricción, como en los rodamientos, y en procesos de fricción como los frenos.
Friction in anti-friction processes, such as in bearings, and in friction processes such as brakes.
SpanishPor tanto, sabemos que algunas disparidades geográficas, sociales o culturales son otros tantos frenos a ese libre acceso.
But we all know that geographic, social and cultural differences are hindering open access.
SpanishAllí prevalecieron quienes desean aplicar los frenos.
SpanishÚnicamente me preocupan los frenos automáticos y sospecho que más adelante tendremos que hacer algunos ajustes.
I just have certain worries about the automatic stays and suspect that we might need some fine-tuning at a later stage.
Spanishllevaron el coche a que le probaran los frenos
SpanishFueron otros los que aplicaron los frenos.
SpanishAhora todo el mundo está pisando los frenos.