αγγλική μετάφραση του όρου «foro»

ES

«foro» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
foro {αρσ.}

ES foro
volume_up
{αρσενικό}

1. γενικός

foro (επίσης: conferencia, debate, fórum)
volume_up
forum {ουσ.}
 Foro Público de la OMC 2010 > Foro Público de la OMC 2009 > Foro Público de la OMC 2008
 WTO Public Forum 2010 > WTO Public Forum 2009 > WTO Public Forum 2008
Esto supondrá un importante foro adicional para comunicar nuestros mensajes.
This will constitute an important and additional forum for communicating our messages.
Para conectarte al Foro de la comunidad, haz clic en Foro y, a continuación, haz clic en Ir a los foros.
To connect to the Community Forum, click Forum, and then click Go to the Forums.
foro (επίσης: foro virtual)
volume_up
discussion group {ουσ.} (Internet)

2. "reunión"

foro (επίσης: reunión, encuentro, entrevista, consultivo)
volume_up
meeting {ουσ.}
.– Señorías, la reunión del Foro económico mundial de Davos fue un éxito rotundo.
   Ladies and gentlemen, the meeting of the World Economic Forum in Davos was a resounding success.
La Comisión ha inaugurado recientemente en Londres el "segundo foro de los ciudadanos para la energía".
The Commission recently opened the second meeting of the 'Citizens' Energy Forum' in London.
Hoy, en Bruselas, celebra su primera reunión el Foro de la UE sobre el crimen organizado.
Today in Brussels the EU Forum on Organised Crime is holding its first meeting.

3. θέατρο

foro

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «foro»:

foro

Παραδείγματα χρήσης του όρου «foro» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishDesde este foro debemos denunciar la situación y promulgar remedios urgentes.
We in this Parliament should denounce the situation and announce urgent remedies.
SpanishEl Tribunal Europeo de Derechos Humanos sería el foro competente en esa materia.
The European Court of Human Rights is the competent court for such cases.
SpanishColaboremos estrechamente para mantener este foro limpio y con un ambiente cordial.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
SpanishNecesitamos un foro de ideas que después se traduzcan en decisiones políticas concretas.
We need a marketplace of ideas, which will then lead to specific policy decisions.
SpanishPongo como prueba de ello las declaraciones realizadas hace algunos meses en este foro.
There is ample proof of this in the statements made in this House a few months ago.
SpanishDicho foro informará a esta cumbre sobre una amplia gama de temas de biotecnología.
It will be reporting to this summit on a broad range of biotech issues.
SpanishNo creo que este sea el foro adecuado para debatir estas cuestiones.
I do not believe this to be the arena where these issues should be dealt with.
SpanishLa Conferencia Intergubernamental es un foro de los gobiernos de los Estados miembros.
The Intergovernmental Conference is a conference between the Member States ' governments.
SpanishLos Estados Unidos también quieren una mayor influencia china en este foro.
Here too the USA would be glad to see an increased Chinese influence.
SpanishCon ocasión del debate anterior, en este mismo foro, ya le pregunté sobre este extremo.
I also asked you about this during the previous debate in this House.
SpanishSi ha esperado más de seis semanas, póngase en contacto con nosotros a través de este foro.
If you've waited longer than six weeks, please contact us via this form.
SpanishEl Foro sobre la declaración de Yéosu cerrará la Expo el 12 de agosto de 2012.
Spanish.– Señorías, la reunión del Foro económico mundial de Davos fue un éxito rotundo.
Spanish¿En qué otro foro se reúnen 86 naciones para discutir asuntos que les atañen y preocupan a todos?
Where else do 86 nations come together to discuss matters of mutual concern?
SpanishMe acuerdo de que hubo un tiempo en el que era difícil mencionar en este foro el término "niños" .
I remember a time when it was difficult to mention the word children in this House.
SpanishMe acuerdo de que hubo un tiempo en el que era difícil mencionar en este foro el término " niños ".
I remember a time when it was difficult to mention the word children in this House.
SpanishDebemos utilizar mejor la experiencia desarrollada en ese foro.
We should make better use of the expertise developed within these circles.
SpanishNo son demasiadas y creo que también podremos lograr su aprobación en este foro.
There are not that many and I therefore believe that we can bring this to a good conclusion here as well.
SpanishSeppänen de consultar a los participantes del Foro de Madrid.
I also support Mr Seppänen’s request that the participants at Madrid should be consulted.
SpanishSin embargo, consideramos que el Parlamento Europeo no es foro adecuado para tratar este asunto.
In my opinion, that would solve the Cuban problem,’ Mr Rossi told me, and I agree with him.