αγγλική μετάφραση του όρου «fijarse»

ES

«fijarse» Αγγλικά μετάφραση

EN
volume_up
fijarse {αυτοπ.ρ.}

ES fijarse
volume_up
{ρήμα}

fijarse
volume_up
to set {αμεταβ.ρ.} (become fast)
Sin embargo, es una política que suele fijarse en las reuniones ministeriales semestrales.
However, it is a policy that tends to be set at the biannual ministerial meetings.
Estimo que el umbral para pasajeros debe fijarse en un millón de pasajeros.
Certainly the threshold for passengers should be set at 1 million passengers.
Por ello, es preciso fijarse una serie de objetivos con respecto a algunos problemas.
For that reason, we need to set a range of objectives regarding a number of problems.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «fijarse» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishNo pueden permitirse el lujo de fijarse en las eventuales consecuencias negativas.
For them, paying attention to possible negative effects is a luxury they cannot afford.
SpanishHay transmisores muy sencillos y baratos, que pueden fijarse a la carga.
There are very simple, cheap transmitters, which can be attached to any cargo.
SpanishDeben fijarse fechas precisas para la terminación de las negociaciones.
Clear dates ought to be established for when the negotiations should be completed.
SpanishHemos discutido con los socialistas si debía fijarse un límite cuantitativo.
In the context of the Socialists' amendment we discussed whether there should be a reduction.
SpanishHay que fijarse primordialmente en los resultados a obtener, y no tanto en los procedimientos.
Attention should be mainly focused on results, rather than working practice.
SpanishHemos discutido con los socialistas si debía fijarse un límite cuantitativo.
In the context of the Socialists ' amendment we discussed whether there should be a reduction.
SpanishLas razones han sido enumerado hoy aquí, pero convendría fijarse en ellas de nuevo.
Well, these reasons have been enumerated here this evening, but they are worth looking at again.
Spanish¿Quizá debería fijarse una fecha para mayo del año que viene?
Many examples can be given of debates that have already taken place in this context.
SpanishLos impuestos deben fijarse tan cerca de los ciudadanos como sea posible.
SpanishSolamente tienen que fijarse en lo que ha pasado con el Tratado de Lisboa.
SpanishVuestra mirada debe fijarse en ella con mayor fervor, a
how much greater fervour should you look to her in order to draw encouragement
SpanishSe trata de normas que han de fijarse, porque todavía no existen.
SpanishBasta con fijarse en las propias instituciones de la Unión Europea.
SpanishEs verdad que es tentador fijarse en todo lo que no se ha conseguido.
SpanishBasta fijarse en el problema del desempleo y la exclusión social.
SpanishBasta con fijarse en el brote de SRAS para ver qué pánico puede generar.
I need only make passing reference to the outbreak of SARS to indicate the degree of panic it can generate.
SpanishDebe fijarse un precio más barato para los combustibles de mejor calidad.
SpanishSolo tienen que fijarse en nuestros hijos y en la tecnología que utilizan y el mercado de trabajo que tienen ante sí.
Look at our children and the technology they use and the jobs market they face.
SpanishDado que la pobreza constituye una violación de los derechos humanos, hay que fijarse más en sus causas.
Given that poverty is a violation of human rights, greater attention must be paid to its causes.
SpanishDe forma prioritaria, la escalera deberá fijarse establemente adoptando todas las medidas posibles para el anclaje.
As a priority, ladders should be secured firmly using all possible means.