αγγλική μετάφραση του όρου «facciones»

ES

«facciones» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
facciones {πληθ.θηλ.}

ES facciones
volume_up
{θηλυκό}

facciones
volume_up
lineaments {ουσ.} [αρχαϊσμός] (facial features)

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «facciones»:

facciones
facción

Παραδείγματα χρήσης του όρου «facciones» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishLos trágicos enfrentamientos se produjeron entre facciones de la policía y los militares.
Tragic confrontations took place between elements of the police and the military.
SpanishNo se han interrumpido los combates, y las facciones parecen estar cada vez más divididas.
The fighting has not stopped. The groups appear to have become even more fragmented.
SpanishLas mismas causas son también la explotación de su miseria por las facciones más radicales.
The same causes are also the exploitation of their misery by the most radical factions.
SpanishEsta Cámara está dividida en tres facciones distintas en lo relativo a esta cuestión.
SpanishPor ello, las facciones extremistas deben comprender que ninguna nación puede ser borrada del mapa.
Extremist factions must therefore understand that no nation may be wiped off the map.
SpanishAlgunas facciones de ese movimiento están ahora a punto de ser aplastadas por el régimen de Lukashenko.
Parts of this movement are now on the way to being crushed by the Lukashenko regime.
SpanishTodos somos culpables, no solamente el Gobierno de Jartum y las facciones militares o guerrilleras.
We are all to blame, not just the Khartoum government and the military and guerrilla factions.
SpanishHay algunas facciones radicales en Bulgaria que dicen que estos proyectos son incompatibles entre sí.
There are some radical factions in Bulgaria saying that these projects are mutually incompatible.
SpanishLas facciones violentas de ambos bandos no se detendrán ante nada.
SpanishDeterminadas facciones de este Parlamento son muy antiamericanas.
SpanishPodemos llegar muy lejos con este enfoque combinado y obtendremos el apoyo de todas las facciones de la Cámara.
We can go far with this mixed approach and will garner support from all sides of the House.
SpanishEvidentemente, existen distintos enfoques y prioridades en este sentido en las diversas facciones de esta Cámara.
Clearly, there are different emphases and priorities here on the different sides of this House.
SpanishSuiza se divide en dos facciones confesionales.
Spanishsembró la semilla de la discordia entre las dos facciones
SpanishEsas dos facciones han enviado delegaciones para entrevistarse con él, lo que constituye en verdad un gran problema.
Both those factions have sent delegations to see him, and this is a very great problem indeed.
SpanishPor una parte está Laskar Jihad, un grupo de musulmanes fanáticos respaldado por algunas facciones del ejército.
On the one hand there is Laskar Jihad, a group of fanatical Muslims backed by sections of the army.
SpanishMe satisface mucho que algunas facciones de las más enemigas hayan accedido a ello.
I do welcome the fact that some movements, which were at one time some of the most implacable, have now gathered around the table.
SpanishEsta crisis va mucho más allá del estancamiento político y de las luchas entre las principales facciones políticas.
This crisis extends far beyond the political deadlock and the battles between key political figures.
SpanishEn cuanto a las diferentes facciones rivales que componen la Alianza del Norte, cuidémonos mucho de idealizarlas.
As for the various rival factions that make up the Northern Alliance, we must beware of idealising them.
SpanishLa sociedad afgana es compleja debido a la existencia de multitud de facciones, tribus y diferencias étnicas y religiosas.
Afghan society is complex due to its many factions, tribes, and religious and ethnic differences.

Αλλα λόγια