αγγλική μετάφραση του όρου «exhaustivo»

ES

«exhaustivo» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
exhaustivo {αρσ.επιθ.}
volume_up
exhaustivo {επιθ.}

ES exhaustivo
volume_up
{ουσιαστικό}

1. δημοσιογραφία

exhaustivo
volume_up
saturation {ουσ.} (coverage, publicity)

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «exhaustivo»:

exhaustivo

Παραδείγματα χρήσης του όρου «exhaustivo» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Spanish. - (PL) El ponente ha elaborado un informe muy bueno y exhaustivo.
in writing. - (PL) The rapporteur has prepared a very good and thorough report.
Spanish   Quiero dar las gracias al señor Ilves por su informe exhaustivo y detallado.
I would like to thank Mr Toomas Hendrik Ilves for his thorough and detailed report.
SpanishTambién ha demostrado de nuevo estas cualidades de modo exhaustivo en su discurso.
She has also demonstrated these qualities again very comprehensively in her speech.
Spanishexhaustivo la riquísima doctrina sobre el Espíritu Santo, ni privilegiar alguna
explore exhaustively the extremely rich doctrine on the Holy Spirit, nor to
Spanish   Quiero dar las gracias al señor Ilves por su informe exhaustivo y detallado.
   I would like to thank Mr Toomas Hendrik Ilves for his thorough and detailed report.
SpanishMe gustaría dar las gracias al ponente por el exhaustivo trabajo del informe.
I would like to thank the rapporteur for the detailed work on this report.
SpanishAuroi, así como a las comisiones por haber elaborado un informe tan exhaustivo.
The proposal amends the current legislation on undesirable substances.
SpanishQuiero felicitar a la señora Prets por su informe exhaustivo y minuciosamente elaborado.
I wish to congratulate Mrs Prets on a thorough and carefully set out report.
SpanishEsta es una tarea a largo plazo que requiere un control exhaustivo y un progreso mensurable.
This is a long-term task that requires close monitoring and measurable progress.
SpanishTenemos que hacer un análisis exhaustivo de los diferentes sistemas nacionales.
You rightly say that liberalisation is linked with fair conditions for renewable electricity.
SpanishTenemos que hacer un análisis exhaustivo de los diferentes sistemas nacionales.
SpanishMe gustaría comenzar dando las gracias a la señora Lambert por un informe muy exhaustivo.
I would like to start by thanking Mrs Lambert for a very thorough report.
SpanishEspero haber sido lo más exhaustivo posible respondiendo sus preguntas.
I hope to have been as thorough as possible in answering your questions.
SpanishNo obstante, la ampliación es otra cuestión, y ello requiere un análisis exhaustivo y minucioso.
However, enlargement is another matter and requires a great deal of careful study.
SpanishDoy las gracias a la señora Hall por su exhaustivo informe y pido a sus Señorías que lo apoyen.
I thank Ms Hall for her wide-ranging report and I commend it to colleagues.
SpanishEl exhaustivo informe del Sr. Gahler nos ofrece un análisis de la misma.
SpanishBrok por su informe exhaustivo y muy interesante.
Mr President, I wish to congratulate Mr Brok on what is a full and very interesting report.
SpanishAlgunas cuestiones, por ejemplo, no han sido objeto de un examen exhaustivo.
SpanishPor ello fijamos un proceso tan exhaustivo en la revisión intermedia.
That is why we set up such a thorough process in the mid-term review.
SpanishFelicito a la señora Juknevičienpor el exhaustivo trabajo que ha realizado en el informe provisional.
I congratulate Mrs Juknevičienon a thorough piece of work on the draft report.