αγγλική μετάφραση του όρου «exclusión social»

ES

«exclusión social» Αγγλικά μετάφραση

ES exclusión social
volume_up
{θηλυκό}

exclusión social
Es algo que tiene una incidencia creciente en relación con el riesgo de marginación, pobreza y exclusión social.
It has an increasing impact on the risk of marginalisation, poverty and social exclusion.
El rechazo a sus tradiciones y su cultura, y su marginalización, les lleva a la exclusión social.
The non-acceptance of their traditions and culture, and their marginalisation, force them into social exclusion.
La exclusión social y la marginación deben reducirse mediante un nuevo proyecto europeo como es el aprendizaje permanente.
Social exclusion and marginalisation need to be reduced by means of a new European project such as lifelong learning.
exclusión social (επίσης: marginación social, marginalidad)
Todo esto está ocurriendo en el Año de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
All this is happening in the Year for Combating Poverty and Social Exclusion.
También destaca la necesidad de combatir la estigmatización y la exclusión social.
It also stresses the need to combat stigmatisation and social exclusion.
Este año es el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
This year is the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «exclusión social» στα αγγλικά

exclusión ουσιαστικό
English
social ουσιαστικό
social επίθετο

Παραδείγματα χρήσης του όρου «exclusión social» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishHay que evitar la exclusión social y también respetar los derechos de los trabajadores.
Social dumping must be prevented and employees ' rights must be provided for.
SpanishHay que evitar la exclusión social y también respetar los derechos de los trabajadores.
Social dumping must be prevented and employees' rights must be provided for.
Spanish(DE) Señora Presidenta, tenemos el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
(DE) Madam President, we have the European Year against Poverty and Exclusion.
SpanishEn Europa necesitamos programas más avanzados para luchar contra la exclusión social.
SpanishHay otro problema, a saber, conseguir que no se produzca la exclusión social de los enfermos.
There is another important problem, which is how to prevent the sick from being ostracized.
SpanishLa lucha contra la exclusión social es uno de sus elementos esenciales.
By way of an illustration of the precautionary principle, I should like to cite the following example.
SpanishEstábamos en el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
SpanishSeñor Presidente, el puesto de trabajo, el trabajo, es el medio más importante para prevenir la exclusión social.
Mr President, a job - work - is the most important means of preventing exclusion.
SpanishLa sociedad argelina está profundamente afectada por la corrupción generalizada y por la exclusión social y económica.
Algerian society is deeply stricken by widespread corruption and social and economic exclusion.
SpanishEl problema de la pobreza y la exclusión social constituye otro asunto de gran importancia.
It seems very clear that it is absolutely vital to provide support in the field of employment, especially in the new Member States.
SpanishEn segundo lugar, 2010 ha sido declarado -como todos sabemos- el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Secondly, 2010 has been declared - as we all know - to be the European year for combating poverty.
SpanishQueremos políticas distintas para abordar los terribles problemas de desempleo y exclusión social.
Instead it is based on personal relationships and events prior to the current Commission taking office, which we voted against.
SpanishLas religiones y su rechazo son un factor clave en el proceso de identificación, integración y exclusión social.
Religions and their rejection are a key factor in the process of social identification, integration and exclusion.
SpanishHe empezado a tener miedo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, porque de ahí viene la exclusión social, por lo menos en parte.
I am beginning to feel a little worried because this may lead, partially at least, to exclusion.
SpanishMe temo que, a la luz de las cifras y la situación actual, no será posible eliminar para 2010 la pobreza y la exclusión social que comporta.
In addition, it would promote social inclusion by lowering the level of fear about survival.
SpanishPersonas que son arrastradas a la exclusión social.
Spanish¿No debería ocupar la lucha contra el castigo de la pobreza y la exclusión social la posición principal en la Estrategia 2020?
Should you not make the fight against the scourge of poverty and exclusion the centrepiece of the 2020 Strategy?
SpanishEl objetivo es evitar la exclusión social e incrementar tanto la confianza de los consumidores, como el sentimiento de cohesión social.
The objective is to prevent social discrimination and to increase consumer confidence and social cohesion.
SpanishEs necesario que la CIG encuentre una solución al problema del fundamento jurídico para el gasto en pro de las víctimas de le exclusión social.
We need the IGC to find an answer to the problem of the legal base for spending on the socially excluded.
SpanishEsto afecta en particular a los jóvenes, a los jubilados y a las mujeres, que con frecuencia se enfrentan a la exclusión social y económica.
This particularly applies to young people, pensioners and women who often face social and economic exclusion.