αγγλική μετάφραση του όρου «excesivamente»

ES

«excesivamente» Αγγλικά μετάφραση

EN
ES

excesivamente {επίρρημα}

volume_up
Era excesivamente largo y repetitivo, pero trata de un tema importante.
It was excessively long and duplicative, but it deals with an important subject.
Administering the common agricultural policy is often excessively complicated.
Rechazamos este paquete ya que se trata de un enfoque excesivamente abstracto y mal encaminado.
We reject this package as an excessively abstract and misguided approach.
excesivamente (επίσης: indebidamente, demasiado)
A veces podemos ser excesivamente pesimistas y críticos con nosotros mismos.
Sometimes we can be unduly pessimistic and critical of ourselves.
Pero no deberíamos centrarnos excesivamente en los aspectos negativos de estos acontecimientos.
But we should not focus unduly on the negative aspects of these events.
I think that the policy so far has been unduly defensive.
excesivamente
excesivamente (επίσης: exageradamente)
volume_up
immoderately {επιρ.} (curious, eager)
excesivamente (επίσης: desmesuradamente)
No haré una introducción excesivamente larga, general y específica, sino que simplemente me remitiré a las palabras de la Sra.
I shall not present an inordinately long general and specific introduction but merely refer to Mrs Kinnock's words, with which I can declare myself completely in agreement.
excesivamente (επίσης: injustificadamente)
volume_up
unreasonably {επιρ.} (excessively)
Si estimulamos la preocupación, exacerbaremos insensata y excesivamente los temores de la ciudadanía ante esta circunstancia.
In stirring up concern, we exacerbate the public's fears about these matters unreasonably and excessively.
Hay que lamentar, desde luego, que los períodos de transición para que esto se lleve a cabo sean excesivamente largos.
Obviously it is just regrettable that the deadlines for implementation are an unreasonably long way off.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «excesivamente» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishSin embargo, me parece que el tono es excesivamente alarmista y les explicaré por qué.
I feel, however, that the tone is excessively alarmist and I will tell you why.
SpanishEsto posibilita que la gente trabaje durante periodos de tiempo excesivamente largos.
This makes it possible to get people to work for excessively long periods of time.
SpanishA este respecto el tono de la resolución común resulta excesivamente simplista.
In this respect, the tenor of the common resolution is far too one-sided.
SpanishEn particular, la enmienda 4 me parece que reduce excesivamente el campo de control.
Amendment No 4 in particular seems to me to reduce the scope of supervision too far.
SpanishMe informan de que todo marcha demasiado lentamente, de manera excesivamente burocrática.
I am told that progress was far too slow and there was far too much bureaucracy.
SpanishEra excesivamente largo y repetitivo, pero trata de un tema importante.
It was excessively long and duplicative, but it deals with an important subject.
SpanishEs una insensatez jurídica, es excesivamente complejo y rezuma ideología.
This, above all, makes a reality of bringing Europe closer to its citizens.
SpanishEs una insensatez jurídica, es excesivamente complejo y rezuma ideología.
It is legal nonsense, it is overly complex and it is riddled with ideology.
SpanishOpinamos que la política agrícola en general en Europa está excesivamente desprestigiada.
We think that in general the CAP is not sufficiently well regarded in Europe.
SpanishMe parece, señor Presidente, que esta expresión es excesivamente despectiva.
In my view, Mr President, nonsense is an unduly pejorative word to use.
SpanishLa industria química considera que REACH es excesivamente beneficioso para el medio ambiente.
The chemical industry feels that REACH is overly favourable to the environment.
SpanishCualquier diferencia que pudiera haber no debería afectar excesivamente a nuestras relaciones.
Any existing differences should not have an inordinate impact on our relations.
SpanishAunque la intención sea buena,¿no se corre el riesgo de cargar excesivamente el sistema?
While the intention is good, does this not risk overburdening the system?
SpanishAunque la intención sea buena, ¿no se corre el riesgo de cargar excesivamente el sistema?
While the intention is good, does this not risk overburdening the system?
SpanishLa política actual va demasiado lejos, es excesivamente detallada y es ineficaz.
SpanishA la pregunta de si es un objetivo excesivamente ambicioso, la respuesta es "no".
In response to the question of whether this is an overly-ambitious objective, the answer is no.
SpanishSabrán que hoy hay una huelga y que viajar resulta excesivamente difícil.
You will be aware that there is a strike on today and travelling is excessively difficult.
SpanishEn tercer y último lugar,¿por qué es esta propuesta tan excesivamente preceptiva?
SpanishDe hecho, algunos de nosotros en la actual Comisión diríamos que son excesivamente modestos.
Indeed, several of us would argue in the current Commission that they are over-modest.
SpanishEn primer lugar, creo que es una directiva excesivamente dura y simplista, reduccionista.
Firstly, I believe that this directive is excessively tough, simplistic and reductionist.