αγγλική μετάφραση του όρου «escapatoria»

ES

«escapatoria» Αγγλικά μετάφραση

ES escapatoria
volume_up
{θηλυκό}

escapatoria (επίσης: salida)
volume_up
way out {ουσ.}
Pero si realmente quieren que se vayan tienen que dejarles alguna escapatoria.
Yet if you really want them to go, you have to give them a way out.
There was no way out of it; we had to face reality.
escapatoria (επίσης: escape)
volume_up
let-out {ουσ.} [αγγλ.] [καθ.λόγος]
Pero hace falta que ese compromiso no sea una escapatoria, que sea puesto en marcha y que es controle estrictamente su aplicación a nivel de los Estados miembros.
But this compromise cannot be allowed to become a let-out. It must be implemented and its implementation must be strictly monitored at the level of the Member States.
escapatoria
volume_up
out {ουσ.} [αμερ.] [καθ.λόγος] (escape)
Pero si realmente quieren que se vayan tienen que dejarles alguna escapatoria.
Yet if you really want them to go, you have to give them a way out.
There was no way out of it; we had to face reality.
he signed the contract so he can't get out of it

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «escapatoria»:

escapatoria

Παραδείγματα χρήσης του όρου «escapatoria» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishY que sepan quienes cuestionan Nuestros mensajes que no tienen escapatoria.
And that those who dispute about Our revelations may know that they have no refuge.
SpanishQueríamos eliminar la expresión «tratar de» porque queríamos eliminar toda posibilidad de escapatoria.
We were seeking to delete the words ‘aim to’ because we want to close the loophole.
SpanishQueríamos eliminar la expresión« tratar de» porque queríamos eliminar toda posibilidad de escapatoria.
We were seeking to delete the words ‘ aim to ’ because we want to close the loophole.
SpanishUn jaque mate se produce cuando una pieza enemiga atrapa al rey y éste no tiene escapatoria posible.
A checkmate occurs when the king is trapped by an enemy piece with no available escape route.
Spanish[Pero ya] da igual para nosotros que nos lamentemos o que nos resignemos pacientemente [a nuestra suerte]: ¡no tenemos escapatoria
It is now the same for us whether we rage or whether we are penitent, we have no escape.
SpanishHay, pues, demasiadas posibilidades de escapatoria.
Spanish¡Oh sí, ciudadanos de la UE, pobres gentes a las que se les ha impuesto una ciudadanía de la que no tienen escapatoria!
Ah yes, EU citizens, those poor folk who had citizenship forced upon them, from which there is as yet no escape!
SpanishY así, todo lo que antaño solían invocar les habrá abandonado; y sabrán con certeza que no tienen escapatoria.
And away from them shall go what they called upon before, and they shall know for certain that there is no escape for them.
SpanishNo ha sido así, por esa razón que les he dicho, que nada tiene que ver con ganar tiempo, ni con ocultar nada, ni con una escapatoria, en absoluto.
It has nothing to do with gaining time, or hiding anything, nor is it an excuse. Absolutely not.
SpanishEn ese Día, todos seguirán la Voz convocante de la que no habrá escapatoria; y se acallarán todas las voces ante el Más Misericordioso, y no oirás sino un leve murmullo.
Wherein you will see no curve or ruggedness (crookedness or unevenness).
SpanishAfrontémoslo; no hay ninguna escapatoria de una integración económica más profunda y esto, por tanto, implica una unión política más estrecha.
Let us face it; there is no escape from deeper economic integration and this therefore implies closer political union.
SpanishNo se trata, en absoluto, del tiempo que han tardado en llegar las versiones lingüísticas, no se trata de ninguna escapatoria, señor Schulz, en absoluto.
This has nothing to do with the delay in receiving the language versions, it is definitely not an excuse, Mr Schulz.
SpanishMuchas de estas mujeres desesperadas son pobres y vulnerables, marginadas en su propia sociedad, que creen que la vida en otro país será más fácil -una escapatoria- un nuevo comienzo.
Many of these desperate women are poor and vulnerable, marginalized from their own societies, who believe that life in another country will be rosier - an escape, a new start.
SpanishEl Gobierno británico nos asegura ahora que se han endurecido las normas sobre la eliminación de vísceras y piensos contaminados, que se están aplicando con todo rigor y sin escapatoria posible.
The British Government now assures us that the rules on the disposal of offal and contaminated feed have been strengthened, are being rigorously enforced and are now watertight.