αγγλική μετάφραση του όρου «esas»


Μήπως εννοείτε ésas
ES

«esas» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
esas {επιθ.}
EN
volume_up
esas {πληθ. θηλ.αντων.}
EN
volume_up
esas {αντων.}
EN
EN

«ESA» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
ESA {ουσ.} [συντομογραφία]
ES
ES

esas {επίθετο}

volume_up
esas (επίσης: aquellos, ese, esa, esos)
Esas son las perspectivas financieras que este Parlamento quisiera votar.
That is the financial perspective on which this Parliament would like to vote.
We have international fora and conventions that cover these matters.
Así no tendríamos que contar vacas y campos en barbecho y todas esas cosas.
We should not have to count cows and set-aside fields and all that kind of thing.
esas (επίσης: esos)
volume_up
them {επιθ.} [διαλ.]
It is these signs that we are turning to, to point them out, embrace them and encourage them.
¿Podemos considerar esta solución como precedente para esas otras especialidades?
Can this now be regarded as setting a precedent for all of them?
En conciencia, señor Presidente, Señorías, no podíamos defraudar esas esperanzas.
In all conscience, Mr President, we cannot disappoint them.
EN

ESA {ουσιαστικό} [συντομογραφία]

volume_up
1. "European Space Agency"
ESA
volume_up
AEE {ουσ.} [συντομ.] (Agencia Espacial Europea)
The ESA is fortunate in that it escapes the cumbersome bureaucracy of paralysing procedures.
La AEE tiene la suerte de escapar a la pesadez burocrática de procedimientos paralizantes.
Let us, above all, try to avoid turning the ESA into a European institution.
Ante todo no intentemos hacer de la AEE una institución europea.
Tenemos que dejar esto claro en la reunión ministerial de la AEE.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «esas» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishLos Estados Unidos dijeron con claridad que no participarían en esas sesiones.
The United States made it clear that it would take no part in these proceedings.
Spanishempobrecieron en medios y agentes de pastoral, pero esas mismas pruebas la han
of recent years have made the Church poorer in material resources and personnel,
SpanishConsidera que esas aguas ya estériles no valen ya 86 millones de euros al año.
It does not think that these now sterile waters are worth EUR 86 million a year.
Spanish¿Podría precisar esas relaciones, principalmente en las operaciones open market?
Could you specify these links, in particular in respect of open market operations?
SpanishNo es un texto perfecto y no debemos eludir la respuesta a esas preocupaciones.
It is not a perfect text and we should not hide from responding to these concerns.
SpanishPero todas esas excelentes disposiciones han desaparecido en la versión final.
All these excellent provisions, however, have disappeared from the final version.
SpanishDespués habrá que encargarse de que esas emisiones tengan la máxima audiencia.
What remains is to ensure that the broadcasts reach the widest possible audience.
Spanishpor parte de todos y, en particular, de esas personas que en todos los países
behaviour on the part of everyone, particularly people, who in every country and
SpanishSin embargo, tampoco queremos financiar esas medidas en los países en desarrollo.
However, we do not want to fund these measures in developing countries either.
SpanishÉsa es la razón por la cual la Comisión no aconseja que se aprueben esas enmiendas.
That is why the Commission does not recommend that these amendments be approved.
Spanish¿Podría precisar esas relaciones, principalmente en las operaciones open market ?
Could you specify these links, in particular in respect of open market operations?
SpanishPor esas razones, sólo los párrafos 6a) y 6b) de la enmienda nº 154 son aceptables.
For these reasons, only paragraphs 6a and 6b in Amendment No 154 are acceptable.
SpanishLa distribución de las ayudas para partes de esas regiones es inquietante y difusa.
The phasing out of assistance to parts of these regions is worrying and unclear.
SpanishEsas personas, unos pocos miles, no pueden ser repatriados a sus países de origen.
These people, a few thousand, cannot be returned to their countries of origin.
SpanishDado que esas medicinas duran cinco años, ciertamente hace falta trazar un plan.
As these medicines keep for five years, there certainly needs to be a plan drawn up.
SpanishPero, si me lo permiten, quiero referirme solo a dos o tres de esas cuestiones.
However, if I may be so bold, I would like to touch on two or three elements.
SpanishLo que ocurre es que cada vez menos convertimos esas ideas en productos reales.
We just manage less and less often to convert these ideas into real products.
SpanishPor ese motivo, hemos decidido plantear esas cuestiones a la Comisión y al Consejo.
This is why we decided to submit these questions to the Commission and Council.
SpanishPor desgracia, en diciembre de 2006 se había avanzado muy poco en esas cuestiones.
Unfortunately in December 2006 there has been little progress on either issue.
SpanishComo han dicho los dos, hemos llegado a una fase decisiva en esas negociaciones.
As they have both said, we have reached a very critical stage in these negotiations.