αγγλική μετάφραση του όρου «erradicación»

ES

«erradicación» Αγγλικά μετάφραση

ES

erradicación {θηλυκό}

volume_up
1. γενικός
erradicación (επίσης: desarraigo, extirpación)
Instituciones políticas sólidas; -Fuerte reducción, incluso erradicación del desempleo.
solid political institutions; -reduction, even eradication of unemployment.
El "angelismo» frente a la erradicación es sinónimo de perversidad intelectual.
Angelism in the face of eradication is synonymous with intellectual perversity.
Además, se mencionan irregularidades en el programa de erradicación de la leucosis.
Mention is also made of irregularities in the leucosis eradication programme.
erradicación (επίσης: eliminación, amortización)
De este modo podemos contribuir a la erradicación de la pobreza, independientemente de los antecedentes económicos.
This can contribute to the elimination of poverty, irrespective of the socioeconomic background.
La erradicación de las sustancias tóxicas más peligrosas ha de ser un principio ineludible.
The elimination of the use of toxic or extremely dangerous substances needs to be established as a firm principle.
Las Naciones Unidas han designado 1996 el Año Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
1996 has been designated by the UN as the International Year for the Elimination of Poverty.
No obstante, la política de erradicación no contempla las consecuencias sociales y económicas de la destrucción de millones de peces.
However, the eradication policy does not address the social and economic consequences of the destruction of millions of fish.
erradicación (επίσης: exterminio, exterminación)
Está claro que debemos llegar a controlar la peste porcina clásica pero la opinión pública ya no acepta unos métodos de erradicación que suponen sacrificios masivos.
Of course we must bring swine fever under control, but extermination methods that require mass slaughter are no longer really accepted by public opinion.
erradicación (επίσης: abolición, obliteración)
2. επίσημο
erradicación
Debemos dedicar más recursos a la erradicación del fraude en la Unión Europea.
We must commit more resources to stamping out fraud in the European Union.
Our current approach is focused on stamping out the disease.
Sin embargo, insistimos en la necesidad de realizar reformas adicionales, sobre todo, en los ámbitos del poder judicial y de la erradicación de la corrupción.
However, we insist on further reforms, especially in the judiciary and in stamping out corruption.
erradicación

Παραδείγματα χρήσης του όρου «erradicación» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishEl "angelismo» frente a la erradicación es sinónimo de perversidad intelectual.
Angelism in the face of eradication is synonymous with intellectual perversity.
SpanishAdemás, se mencionan irregularidades en el programa de erradicación de la leucosis.
Mention is also made of irregularities in the leucosis eradication programme.
SpanishEn primer lugar, el objetivo general es la reducción y erradicación de la pobreza.
First, there is the overall objective of poverty reduction and eradication.
SpanishDebemos dedicar más recursos a la erradicación del fraude en la Unión Europea.
We must commit more resources to stamping out fraud in the European Union.
SpanishEl apoyo del Parlamento para su prohibición y erradicación está plenamente justificado.
Parliament's support for their prohibition and eradication is fully justified.
Spanish3 - Reforzar los medios para la prevención y erradicación de los delitos terroristas.
3 - to enhance the means of prevention and suppression of terrorist crimes.
SpanishTodas las expectativas de una pronta erradicación de la enfermedad se han disipado.
SpanishMuchos otros países han roto sus compromisos relativos a la erradicación de la pobreza.
Many other countries have broken their promises in relation to eradicating poverty.
SpanishConsidero que esta medida no se corresponde con un buen programa de erradicación de la EEB.
That seems to me to be in conflict with an effective programme for fighting BSE.
SpanishNuestro objetivo no debería ser la reducción de la pobreza, sino su erradicación.
SpanishInstituciones políticas sólidas; -Fuerte reducción, incluso erradicación del desempleo.
solid political institutions; -reduction, even eradication of unemployment.
SpanishDebemos continuar luchando por la erradicación de la fiebre aftosa a escala internacional.
We must continue to pursue the eradication of FMD on an international level.
SpanishCompartimos un objetivo primordial: la erradicación de la pobreza allí donde exista.
SpanishEn las dos Asambleas, nuestro trabajo se ha centrado en la erradicación de la pobreza.
SpanishCreo que la erradicación de la violencia doméstica debería ser una prioridad absoluta.
SpanishEl domingo pasado fue el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
SpanishErradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (votación)
Prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (vote)
SpanishDebe garantizarse su coordinación con el objeto de asegurar una erradicación adecuada.
SpanishLa trayectoria de la UE en la erradicación de la discriminación no es buena.
SpanishNo cabe duda de que no existe una sola solución global para la erradicación del fraude fiscal.
It is clear that there exists no single and global solution for eliminating tax fraud.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «erradicación»:

erradicación