αγγλική μετάφραση του όρου «erradicación»

ES

«erradicación» Αγγλικά μετάφραση

ES erradicación
volume_up
{θηλυκό}

1. γενικός

erradicación (επίσης: desarraigo, extirpación)
Instituciones políticas sólidas; -Fuerte reducción, incluso erradicación del desempleo.
solid political institutions; -reduction, even eradication of unemployment.
El "angelismo» frente a la erradicación es sinónimo de perversidad intelectual.
Angelism in the face of eradication is synonymous with intellectual perversity.
Además, se mencionan irregularidades en el programa de erradicación de la leucosis.
Mention is also made of irregularities in the leucosis eradication programme.
erradicación (επίσης: eliminación, amortización)
De este modo podemos contribuir a la erradicación de la pobreza, independientemente de los antecedentes económicos.
This can contribute to the elimination of poverty, irrespective of the socioeconomic background.
La erradicación de las sustancias tóxicas más peligrosas ha de ser un principio ineludible.
The elimination of the use of toxic or extremely dangerous substances needs to be established as a firm principle.
Las Naciones Unidas han designado 1996 el Año Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
1996 has been designated by the UN as the International Year for the Elimination of Poverty.
erradicación (επίσης: destrucción, devastación, aniquilamiento, demolición)
No obstante, la política de erradicación no contempla las consecuencias sociales y económicas de la destrucción de millones de peces.
However, the eradication policy does not address the social and economic consequences of the destruction of millions of fish.
erradicación (επίσης: exterminio, exterminación)
Está claro que debemos llegar a controlar la peste porcina clásica pero la opinión pública ya no acepta unos métodos de erradicación que suponen sacrificios masivos.
Of course we must bring swine fever under control, but extermination methods that require mass slaughter are no longer really accepted by public opinion.
erradicación (επίσης: abolición, obliteración)

2. επίσημο

erradicación
Debemos dedicar más recursos a la erradicación del fraude en la Unión Europea.
We must commit more resources to stamping out fraud in the European Union.
Our current approach is focused on stamping out the disease.
Sin embargo, insistimos en la necesidad de realizar reformas adicionales, sobre todo, en los ámbitos del poder judicial y de la erradicación de la corrupción.
However, we insist on further reforms, especially in the judiciary and in stamping out corruption.
erradicación
volume_up
wiping out {ουσ.}

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «erradicación»:

erradicación

Παραδείγματα χρήσης του όρου «erradicación» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Spanish3 - Reforzar los medios para la prevención y erradicación de los delitos terroristas.
3 - to enhance the means of prevention and suppression of terrorist crimes.
SpanishTodas las expectativas de una pronta erradicación de la enfermedad se han disipado.
Any expectation that the crisis would end quickly have been disappointed.
SpanishMuchos otros países han roto sus compromisos relativos a la erradicación de la pobreza.
Many other countries have broken their promises in relation to eradicating poverty.
SpanishConsidero que esta medida no se corresponde con un buen programa de erradicación de la EEB.
That seems to me to be in conflict with an effective programme for fighting BSE.
SpanishCompartimos un objetivo primordial: la erradicación de la pobreza allí donde exista.
It is also an enlightening debate and one about which I feel strongly.
SpanishCreo que la erradicación de la violencia doméstica debería ser una prioridad absoluta.
I believe that eradicating domestic violence should be a top priority.
SpanishLa trayectoria de la UE en la erradicación de la discriminación no es buena.
SpanishNo cabe duda de que no existe una sola solución global para la erradicación del fraude fiscal.
It is clear that there exists no single and global solution for eliminating tax fraud.
SpanishEspero de todo corazón que el presente debate contribuya a la erradicación de dichos abusos.
I therefore sincerely hope that this debate will help put an end to these wrongs for good.
SpanishEl coste de la erradicación de la pobreza en Afganistán equivale al coste de cinco días de guerra.
The cost of eradicating poverty in Afghanistan is equal to the cost of five days' war.
SpanishHoy hemos vuelto a ver el gran apoyo a la erradicación de la pobreza tras el concierto Live 8.
The right of the peoples to determine their future is non-negotiable.
SpanishUsted ha dicho que por el momento su principal objetivo es la erradicación y el control de los traslados.
You said that culling and the travelling ban are currently the main objectives.
SpanishRecientemente, celebramos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
SpanishSu erradicación figura entre los objetivos de prácticamente todos los Grupos políticos de este Parlamento.
Fighting them is one of the common goals of almost every political group in this House.
SpanishLa erradicación del racismo exige este año un esfuerzo adicional.
SpanishAhora, Señorías, no dejemos pasar el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza en vano.
Spanish. - Este informe se ha descrito como un enfoque integral sobre la erradicación de la pobreza.
in writing. - This report has been described as a holistic approach to eradicating poverty.
SpanishEstá claro que estamos lejos de la erradicación de la tuberculosis.
SpanishUna acción así debería haberse emprendido desde el inicio para la erradicación de la enfermedad de las vacas locas.
Similar action to eradicate mad cow disease should have been taken from the outset.
SpanishSé que el Parlamento seguirá vigilando de cerca - como es lógico - la erradicación de esta enfermedad.
I know that Parliament will continue to keep a close eye - rightly - on eradicating this disease.