αγγλική μετάφραση του όρου «entrelazamiento»

ES

«entrelazamiento» Αγγλικά μετάφραση

ES

entrelazamiento {αρσενικό}

volume_up
entrelazamiento

Παραδείγματα χρήσης του όρου «entrelazamiento» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishNaturalmente, este creciente entrelazamiento de los pueblos de Europa debe tener también consecuencias jurídicas.
This process of the nations of Europe growing ever closer together is of course also bound to have legal consequences.
SpanishUstedes se pronuncian al igual que muchos Estados miembros a favor de un estrecho entrelazamiento del instrumento de preadhesión con Interreg.
You, like many Member States, are in favour of a close interlocking of the pre-accession instrument with Interreg.
SpanishCon todos los respetos a la subsidiariedad, pero el entrelazamiento entre la economía, el mercado interior y también el euro hacen necesaria una estrategia europea.
All respect to subsidiarity, but the networking of the economy, the internal market and also the euro make a European strategy necessary.
SpanishPero el entrelazamiento de muchas actividades no debe hacernos olvidar que los conflictos continentales, nacionales y regionales están aumentando.
But the coordination of many activities into one global action must not blind us to the fact that continental, national and regional conflicts are on the increase.
SpanishAlgunas y algunos colegas han indicado claramente que existe un estrecho entrelazamiento de factores naturales pero también de otros muchos y decisivos factores políticos, sociales y económicos.
Some colleagues have made it clear that this is a close-knit web of natural factors, but it is bound up with very many important political, social and economic factors as well.