αγγλική μετάφραση του όρου «enseño»

ES

«enseño» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
enseño {αρσ.}

ES enseño
volume_up
{αρσενικό}

1. σπάνιο

volume_up
education {ουσ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «enseño» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishWittgenstein nos enseñó que elegir una lengua equivale a elegir una forma de vida.
Wittgenstein told us that to choose a language is to choose a form of life.
SpanishSin embargo, no se nos enseñó una obligación fundamental: no provocar el terrorismo.
However, we have not been taught a fundamental obligation: not to provoke terrorism.
SpanishEl Señor "enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer".
The Lord "unequivocally taught the original meaning of the union of man and woman".
SpanishEl tiempo, en su devenir, nos enseñó que además de difícil podía convertirse en imposible.
Time has taught us that this could turn from being difficult to being impossible.
SpanishRecordadles lo que se nos enseñó, a saber: "No habléis con extraños".
Remind them of something we were taught, namely: 'do not talk to strangers.'
SpanishAdemás, como el poeta Emerson nos enseñó, no hay historia, solo biografía.
Moreover, as the poet Emerson taught us, there is no such thing as history, only biography.
SpanishLe pregunte quién le había enseñado y me contesto que el mismo se enseño.
SpanishAlgunas personas asistieron a clases, se les enseñó o practicaron el Tai Chi durante ocho a diez semanas.
Some people attended classes, were taught or practiced Tai Chi for 8 to 10 weeks.
Spanishobró y enseñó para la reconciliación del mundo, no
taught for the reconciliation of the world, we know not only through the history
SpanishSeñorías, Winston Churchill nos enseñó que para ponerse en pie y hablar hacía falta coraje.
Ladies and Gentlemen, courage, Winston Churchill taught us, is what it takes to stand up and to speak.
SpanishYo tuve un brillante profesor de ciencias, que me enseñó que los gatos radioactivos tenían 18 vidas medias.
I had a brilliant science teacher who taught me that radioactive cats had 18 half lives.
SpanishLa delegación del PPE-DE a Jerusalén y Ramala, que yo dirigí hace unas semanas, me enseñó tres cosas.
The PPE-DE delegation to Jerusalem and Ramallah that I led a few weeks ago taught me three lessons.
SpanishEn primer lugar, nos enseñó una manera de despilfarrar el dinero.
SpanishYo pediría que aprendamos realmente lo que nos enseñó este escándalo.
SpanishDespués de todo, el sistema francés nos enseñó que con un sistema voluntario no se logra la reacción esperada.
We have seen from the French system that a voluntary system does not produce the expected reaction.
Spanishy nos enseñó a invocarle con el dulcísimo nombre de «
SpanishTrasladado a Jerusalén, en el SBF enseñó exégesis patrística y griego bíblico hasta el año académico 2005-2006.
He moved to Jerusalem at the SBF taught patristic exegesis and biblical greek until the academic year 2005-2006.
SpanishJean Monnet nos enseñó a crecer poco a poco.
SpanishEn segundo lugar, nos enseñó a camuflar totalmente la falta de competencia con unos discursos alarmistas y algo de gesticulación.
Next, it taught us how to completely disguise a lack of judgment with alarmist speeches and arm waving.
Spanishel padre Smith le enseñó el catecismo