αγγλική μετάφραση του όρου «encargar»

ES

«encargar» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
encargar {μεταβ.ρ.}
ES

encargar [encargando|encargado] {μεταβατικό ρήμα}

volume_up
La UE debería encargar la realización de dicho estudio a instituciones especializadas de investigación.
The EU must also commission specialised research institutions to conduct it.
Confirmo que la Comisión no tiene intención de encargar ningún estudio adicional.
I confirm that the Commission has no intention of making any further study.
Me voy a encargar de trasladarlas e introducirlas en el debate de la Comisión.
I will pass them on and will raise them during the Commission' s debate.
encargar
encargar (επίσης: encomendar)
Quizá lo mejor sería encargar el informe a la Comisión de Control Presupuestario.
It might perhaps be best to entrust the report to the Committee for Budgetary Control.
La votación sobre su postergación significa postergar el encargo a la Comisión.
Postponing the vote would mean postponing the task we entrust to the Commission.
You have been entrusted with this responsibility for coordination.
encargar (επίσης: disponer)
Debemos desarrollar una estrategia para financiar y encargar la fabricación de fármacos antivirales.
We must develop a strategy for funding and ordering the production of antiviral drugs.
Las personas de edad avanzada y los discapacitados pueden encargar sus compras a condición de que dispongan de un ordenador equipado con un módem.
The old and the disabled can order merchandise if their computer is fitted with a modem.
 Download pdf > Order printed copy

Παραδείγματα χρήσης του όρου «encargar» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishVoy a encargar a los servicios que comprueben cuál ha sido esa votación primera.
I am going to ask Parliament's services to check which vote was taken first.
SpanishConfirmo que la Comisión no tiene intención de encargar ningún estudio adicional.
I confirm that the Commission has no intention of making any further study.
SpanishQuizá lo mejor sería encargar el informe a la Comisión de Control Presupuestario.
It might perhaps be best to entrust the report to the Committee for Budgetary Control.
SpanishMe voy a encargar de trasladarlas e introducirlas en el debate de la Comisión.
SpanishMe voy a encargar de trasladarlas e introducirlas en el debate de la Comisión.
SpanishEl Consejo no puede encargar a la Comisión que adopte una iniciativa.
The Council can hardly assign the Commission the task of taking the initiative.
SpanishY encargar esto ahora a Eurostat es poner el carro delante de los bueyes.
And to saddle Eurostat with it would be putting the cart before the horse.
SpanishVoy a encargar a los servicios competentes que revisen todas las traducciones.
SpanishEste es el procedimiento, por lo que tenemos que encargar el asunto al Consejo.
That is how the procedure works, and that is why we have to refer the matter to the Council.
SpanishEso es algo de lo que nos deberíamos encargar políticamente en nuestro país.
SpanishPor cada medida que tomamos aquí, se supone que debemos encargar una auditoría sobre el empleo.
For every measure we take here, we are supposed to have an employment audit.
SpanishMuchas gracias, señor Nassauer, la mesa toma nota y va a encargar una verificación al respecto.
Thank you, Mr Nassauer. The Chair notes the point and will have it checked.
SpanishCon menos dinero, nos tenemos que encargar ahora de diez nuevos miembros.
SpanishDebemos desarrollar una estrategia para financiar y encargar la fabricación de fármacos antivirales.
We must develop a strategy for funding and ordering the production of antiviral drugs.
SpanishNo tenemos una idea fija, preconcebida sobre quién se debe encargar de qué.
SpanishLa UE debería encargar la realización de dicho estudio a instituciones especializadas de investigación.
The EU must also commission specialised research institutions to conduct it.
SpanishNo es un momento adecuado para limitarse a encargar nuevos estudios.
Spanish¿Puede la Comisión asegurar que se está haciendo algo realmente, además de encargar estudios?
Can the Commission promise that something really is happening apart from studies being undertaken?
SpanishSe debería encargar esta investigación a un centro de investigación o a una empresa consultora independiente.
The survey should be undertaken by an independent study group or consultant.
SpanishSe nos ha dicho que la Comisión se propone encargar un estudio.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «encargar»:

encargar