αγγλική μετάφραση του όρου «encargar»

ES

«encargar» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
encargar {μεταβ.ρ.}

ES encargar
volume_up
[encargando|encargado] {ρήμα}

encargar
volume_up
to bespeak [bespeaked (E); bespoke|bespeaked (E); bespoken] {μεταβ.ρ.} [αρχαϊσμός] (order)
encargar
volume_up
to farm out {ρ.} (contract out, delegate)
encargar (επίσης: pedir)
volume_up
to send for {ρ.} (order)
we'll have to send to the States for spares
Schreyer tiene otros compromisos, parto del hecho de que tiene la posibilidad de encargar a un alto funcionario que proporcione a la comisión las correspondientes informaciones.
If Mrs Schreyer has other commitments, I do, however, assume that she is able to send a senior official to give the Committee the information it requires.
Schreyer tiene otros compromisos, parto del hecho de que tiene la posibilidad de encargar a un alto funcionario que proporcione a la comisión las correspondientes informaciones.
If Mrs Schreyer has other commitments, I do, however, assume that she is able to send a senior official to give the Committee the information it requires.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «encargar»:

encargar

Παραδείγματα χρήσης του όρου «encargar» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishVoy a encargar a los servicios que comprueben cuál ha sido esa votación primera.
I am going to ask Parliament's services to check which vote was taken first.
SpanishY encargar esto ahora a Eurostat es poner el carro delante de los bueyes.
And to saddle Eurostat with it would be putting the cart before the horse.
SpanishVoy a encargar a los servicios competentes que revisen todas las traducciones.
We will ask the services responsible to examine all the translations.
SpanishEste es el procedimiento, por lo que tenemos que encargar el asunto al Consejo.
That is how the procedure works, and that is why we have to refer the matter to the Council.
SpanishEso es algo de lo que nos deberíamos encargar políticamente en nuestro país.
SpanishPor cada medida que tomamos aquí, se supone que debemos encargar una auditoría sobre el empleo.
For every measure we take here, we are supposed to have an employment audit.
SpanishMuchas gracias, señor Nassauer, la mesa toma nota y va a encargar una verificación al respecto.
Thank you, Mr Nassauer. The Chair notes the point and will have it checked.
SpanishCon menos dinero, nos tenemos que encargar ahora de diez nuevos miembros.
SpanishDebemos desarrollar una estrategia para financiar y encargar la fabricación de fármacos antivirales.
We must develop a strategy for funding and ordering the production of antiviral drugs.
SpanishNo tenemos una idea fija, preconcebida sobre quién se debe encargar de qué.
SpanishNo es un momento adecuado para limitarse a encargar nuevos estudios.
SpanishSe debería encargar esta investigación a un centro de investigación o a una empresa consultora independiente.
The survey should be undertaken by an independent study group or consultant.
SpanishSe nos ha dicho que la Comisión se propone encargar un estudio.
SpanishHay que resaltar sin embargo que los Estados miembros son reticentes a encargar esta tarea a inspectores.
We must point out, however, that Member States are reluctant to give inspectors this task.
SpanishSeñor Comisario,¿cuándo se va a encargar oficialmente al Parlamento que se ocupe de un reglamento comunitario?
Commissioner, when will Parliament officially be consulted on a Community regulation?
SpanishSeñor Comisario, ¿cuándo se va a encargar oficialmente al Parlamento que se ocupe de un reglamento comunitario?
Commissioner, when will Parliament officially be consulted on a Community regulation?
SpanishHay problemas de carácter fundamentalmente técnico de cuya solución podríamos encargar a los juristas.
These are predominantly technical problems which we might reasonably set the lawyers to solve.
SpanishPero, ¿cuándo nos va a encargar el Consejo que nos ocupemos del tema?
SpanishAsí pues, se decidió, con motivo de esa crítica, encargar una investigación complementaria que recayó en Stone & Webster.
So as a result of the criticism it was decided to charge Stone & Webster to undertake a supplementary investigation.
Spanish¿te podrías encargar tú de los detalles?