αγγλική μετάφραση του όρου «en torno a»

ES

«en torno a» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
en torno a {επιρ.}
EN
volume_up
en torno a {προθ.}

ES en torno a
volume_up
{επίρρημα}

en torno a (επίσης: aproximadamente, alrededor de, alrededor, en torno de)
volume_up
around {επιρ.}
(EN) La opinión sobre el presente informe gira en torno a los artículos 15 y 17.
The opinion on this report revolves around Articles 15 and 17.
Cerca del 10 %, en torno a 40 personas, desempeñan en realidad actividades profesionales.
About 10 % - around about 40 people - are actually engaged in professional activities.
Actualmente, resulta bastante elevado; en torno a un 40 % de la energía total utilizada.
At the moment, it is quite high - around 40% of the total energy used. 4.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «en torno a»:

en torno a

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «en torno a» στα αγγλικά

en. ουσιαστικό
English
en μετοχή
torno ουσιαστικό
tornar ρήμα
A ουσιαστικό
English
a ουσιαστικό
English
a μετοχή

Παραδείγματα χρήσης του όρου «en torno a» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishY querría resumir el contenido de este informe en torno a tres grandes ideas.
I would like to summarise the content of this report based on three main ideas.
SpanishSe necesita una colaboración más eficaz en torno a nuestro mar común, el Mar Báltico.
More powerful cooperation is needed when it comes to our common sea, the Baltic.
SpanishY, por último, el debate en torno a los períodos transitorios de la Unión Europea.
And finally, I would welcome a debate on transitional periods in the European Union.
SpanishEn última instancia, el conflicto gira en torno a la pregunta de ¿cómo se paga?
The conflict now is ultimately over the issue of how payments will be made.
SpanishEste informe es central, como todos sabemos, y gira en torno a una cuestión clave.
As we all know, this is a very important report covering an important issue.
SpanishEl gran debate en torno a este informe es un tema secundario en su motivación.
The great debate surrounding this report is a side issue to its motivation.
SpanishNo escatimaremos esfuerzos por avanzar en torno a un nuevo tratado constitucional.
We will be unstinting in our efforts to make progress on a new constitutional treaty.
SpanishEn última instancia, el conflicto gira en torno a la pregunta de¿cómo se paga?
The conflict now is ultimately over the issue of how payments will be made.
SpanishDigo esto porque pienso que Europa necesita unirse en torno a estos principios.
I say this because I think that Europe needs to unite on these principles.
SpanishAhora bien, la presente directiva gira expresamente en torno a la armonización.
The core of this directive is that it deals expressly with harmonisation.
SpanishEl presupuesto europeo se estructura en torno a dos ejes: compromisos y pagos.
The European budget is structured on two tracks: commitments and payments.
SpanishEn su lugar, quiero formular algunos comentarios y reflexiones en torno a ellos.
However, I regret the focus in this report on the attacks made on the Italian Government.
SpanishEs posible, por tanto, llegar a un consenso equilibrado en torno a reformas ambiciosas.
It is, therefore, possible to reach a balanced consensus on ambitious reforms.
SpanishEl Consejo está trabajando asimismo en torno a un régimen integrado de gestión de crisis.
The Council is also carrying out work on an integrated crisis management system.
SpanishEs provechoso que el grupo euro desarrolle su cooperación en torno a asuntos monetarios.
It is good that the Eurogroup is developing its cooperation on monetary issues.
Spanishenseñanzas de la Iglesia se concentran sobre todo en torno a la justa solución
Church's teaching concentrates mainly on the just solution of the "labour
SpanishY hay que decir que la Unión Europea está totalmente unida en torno a este punto.
It must be said that the European Union is totally united on this point.
SpanishMe gustaría dar las gracias al ponente por su cooperación en torno a esta directiva.
I would like to thank the rapporteur for his cooperation on this directive.
SpanishYo crecí en un país donde la sociedad estaba organizada en torno a planes plurianuales.
I grew up in a country where society was organised according to multiannual plans.
SpanishLos trabajos en torno a la reforma de la política agrícola común son un ejemplo.
Work on reform of the common agricultural policy is an example of this.