αγγλική μετάφραση του όρου «en primer plano»

ES

«en primer plano» Αγγλικά μετάφραση

ES en primer plano
volume_up
{επίρρημα}

en primer plano
volume_up
in the foreground {επιρ.} [ιδιωμ.]
Los elementos de dibujo nuevos aparecen automáticamente en primer plano.
New drawing elements appear automatically in the foreground.
Marque este campo si desea que la presentación se ejecute siempre en primer plano.
Mark this check box to keep the presentation in the foreground.
Abrir una nueva pestaña en primer plano desde la barra de direcciones
Open a new tab in the foreground from the Address bar

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «en primer plano» στα αγγλικά

en. ουσιαστικό
English
en μετοχή
plano ουσιαστικό
plano επίθετο
plañir ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «en primer plano» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishUno de los sectores financieros que está en primer plano es el sector agrícola.
One of the financial sectors which is in the limelight is the agricultural sector.
SpanishSi quisieran poner en primer plano a los ciudadanos, respetarían sus opiniones.
If you wanted to put the citizens first, you would respect their opinions.
SpanishHa llegado la hora de poner en primer plano la lucha por la eficiencia energética.
It is time to put the battle for energy efficiency at the forefront.
Spanish«clase», en época más reciente se coloca en primer plano el problema del «mundo».
Spanishpuede provocar que los objetos en primer plano aparezcan oscuros.
Network cameras with backlight compensation strive to ignore limited areas
SpanishUn documento actual es el que figura en primer plano en la pantalla.
Active means, in this case, that the document has to be in front of any others on the screen.
SpanishEn primer plano debe estar, por lo tanto, en la descarga del factor trabajo.
SpanishAhora su intención es situar en primer plano el mercado financiero.
SpanishLos aspectos transfronterizos deben encontrarse en primer plano.
SpanishTambién hay que obtener credibilidad para la Unión Europea cuando se pone la seguridad en primer plano.
We must also give the European Union credibility with regard to security.
SpanishNo tenemos intención de colocar los aspectos comerciales en primer plano en todos los ámbitos de investigación.
We do not intend to push commercial issues to the fore in all fields of research.
SpanishEsto permite que se vean los objetos en primer plano, aunque las áreas brillantes se muestren
SpanishHace muchos años, puso al ser humano en primer plano.
SpanishEn cualquier mercado hay componentes en los que debe encontrarse en primer plano no la competencia sino la calidad.
Every market structure contains components for which quality rather than competition must come first.
SpanishEsto podría resultar negativo, ya que la seguridad debe situarse en primer plano.
SpanishEl Parlamento Europeo va abogar por que la posición comunitaria, la participación comunitaria se sitúen en primer plano.
The European Parliament will advocate bringing the Community position, the Community part to the fore.
SpanishEsta es la razón por la que quiero subrayar algunas cuestiones que creo que la Comisión debe tener en primer plano.
That is why I want to highlight some of the issues that I believe the Commission must have at the forefront.
SpanishNo obstante, tal vez mi favorita sea la idea de que este programa de la Comisión va a poner en primer plano a los ciudadanos.
But perhaps my favourite is the idea that this Commission programme is going to put the citizens first.
SpanishAbrir una nueva pestaña en primer plano
SpanishComprendo esto en cierto modo pues, naturalmente, en los países en vías de desarrollo la pobreza figura en primer plano.
I understand this position in some ways, because poverty is of course the key issue for the developing countries.