αγγλική μετάφραση του όρου «empresarial»

ES

«empresarial» Αγγλικά μετάφραση

ES empresarial
volume_up
{επίθετο}

empresarial (επίσης: corporativo, corporativa, empresariales, compartido)
volume_up
corporate {επιθ.}
Además llamaré su atención sobre las cuestiones de supervisión y gobernanza empresarial.
Then, I will draw your attention to the questions of supervision and corporate governance.
Deseamos, en cambio, un desarrollo creativo y dinámico de la democracia empresarial.
We would instead like a dynamic and creative development of corporate democracy.
La responsabilidad social de las empresas y la gobernanza empresarial son dos caras de la misma moneda.
Corporate social responsibility and corporate governance are two sides of the same coin.
empresarial (επίσης: empresariales)
El respaldo europeo a semejante espíritu empresarial es siempre bienvenido.
European backing for such entrepreneurial spirit is always welcome.
Por otra parte, se deberían fomentar las universidades con más cultura empresarial.
Furthermore, more entrepreneurial universities should be encouraged.
a sectoral and entrepreneurial structure with serious shortcomings,
empresarial
volume_up
business {επιθ.}
Europa es cada vez menos atractiva como lugar de emplazamiento empresarial.
Europe is feeling the pinch and is becoming less and less attractive as a business location.
These small- and medium-sized enterprises are the avant-garde of the business sector.
La organización de nuestro entorno empresarial es engorrosa y está obsoleta.
The organisation of our business environment is cumbersome and fossilised.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «empresarial» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishLa creación de una cultura empresarial en la Unión es absolutamente esencial.
The creation of an enterprise culture within the Union is absolutely essential.
SpanishUna legislación que ofrezca seguridad jurídica al mundo empresarial y al consumidor.
This is legislation which will offer legal certainty to industry and the consumer.
SpanishPor supuesto, no nos sorprende que la capitalista UE deifique el espíritu empresarial.
Of course we are not surprised that the capitalist EU deifies entrepreneurship.
SpanishAdemás de las administraciones nacionales, el sector empresarial debe invertir más.
As well as national governments, industry, in particular, must make more investments.
SpanishLa promoción de la actividad empresarial ha sido otro área de especial interés.
One aim is to safeguard EU agriculture prior to the massive reform which will take place.
SpanishLangen sobre el espíritu empresarial en Europa – Libro Verde y
- A5-0347/2003 by Mr Langen on entrepreneurship in Europe – Green Paper and
SpanishEsto, por tanto, ha desarrollado una función empresarial en las mujeres.
Thus the development of entrepreneurship among women is an additional benefit.
SpanishDe este modo, Europa ganará en importancia como lugar de emplazamiento empresarial.
As a result, Europe will become significantly more important as an industrial location.
SpanishPermítanme empezar por la política industrial antes de pasar al espíritu empresarial.
The subject of industrial policy is therefore at the heart of our debates.
SpanishDebe existir un diálogo empresarial y social en el que esto se plantee.
We must strike up a social dialogue where this type of issue can be discussed.
SpanishEsto es crucial para impulsar el espíritu empresarial y promover el crecimiento y el empleo.
This is crucial for fostering entrepreneurship and for promoting growth and jobs.
SpanishAsunto: Espíritu empresarial en los países que aplican medidas de austeridad
Subject: Entrepreneurship in countries implementing austerity measures
SpanishAmbas se desarrollan sobre un modelo de tres pilares: el estatal, el empresarial y el privado.
Both are based on a three-pillar model with state, company and private provision.
SpanishPermítanme empezar por la política industrial antes de pasar al espíritu empresarial.
Let me start with industrial policy before I move to entrepreneurship.
SpanishEn último lugar, debemos crear, ante todo, un clima propicio para el espíritu empresarial.
Finally, we must first and foremost create a favourable climate for entrepreneurship.
SpanishNueva actividad empresarial no significa solo el desarrollo de pequeñas empresas.
SpanishTenemos que ayudar más a la gente joven y apoyar el espíritu empresarial y el empleo juvenil.
We need to help young people more and support entrepreneurship and youth employment.
SpanishY es evidente que el espíritu empresarial desempeña un papel protagonista en todo esto.
The entrepreneurship paper clearly has a central role to play in this.
SpanishSon las pequeñas empresas quienes más sufren con los obstáculos al entorno empresarial.
It is small businesses that suffer most from obstacles to enterprise.
SpanishOtros factores importantes son el espíritu empresarial y la economía basada en el conocimiento.
Other important factors are entrepreneurship and the knowledge-based economy.