αγγλική μετάφραση του όρου «emparejarse»

ES

«emparejarse» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
emparejarse {αυτοπ.ρ.}
ES

emparejarse {αυτοπαθές ρήμα}

volume_up
emparejarse (επίσης: allanarse, igualar)
emparejarse (επίσης: formar parejas)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «emparejarse» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishLa mayoría de los dispositivos habilitados para Bluetooth deben emparejarse con el equipo para poder intercambiar información entre sí.
Most Bluetooth enabled devices need to be paired with your computer before they can exchange information with each other.
SpanishSi se cumplen todos los requisitos y se respeta el principio de méritos propios, espero que la adhesión de Islandia pueda emparejarse con la de Croacia.
If all requirements are met and the principle of own merits is respected, I hope Iceland's accession can be coupled with that of Croatia.
SpanishNuestro esfuerzo para combatir el cambio climático debería emparejarse con el objetivo de redactar una legislación clara, para garantizar la seguridad de la planificación para nuestra economía.
Our endeavours to combat climate change must be coupled with an aim to draw up clear legislation, so as to ensure planning security for our economy.
SpanishCreo que la generosidad de la ayuda humanitaria internacional en el pasado debe emparejarse ahora con un compromiso político decisivo y significativo y medidas de seguimiento.
I believe that the generosity of the international humanitarian assistance in the past must now be matched with decisive and substantive political engagement and follow-up action.
Αλλα λόγια