αγγλική μετάφραση του όρου «disponibilidad»

ES

«disponibilidad» Αγγλικά μετάφραση

ES disponibilidad
volume_up
{θηλυκό}

disponibilidad (επίσης: diponibilidad)
Nosotros exigimos que esta disponibilidad tenga una cobertura geográfica completa.
We are also demanding that this availability be geographically comprehensive.
¿Debe tenerse en cuenta la disponibilidad de demandantes de empleo cualificados?
Do they have to factor in the availability of suitably qualified applicants?
Estos cambios posibilitaron una mejora de la disponibilidad y rapidez del sistema.
These changes made it possible to improve the availability and speed of the system.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «disponibilidad» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Spanishdisponibilidad hacia el Padre celestial, cuya voluntad deseaba cumplir sin
his total openness to his Heavenly Father, whose will he was determined to carry
Spanish¿Ha mostrado algún país en el Consejo su disponibilidad a hacer dicha declaración?
Has any country shown a readiness in the Council to make such a statement?
SpanishCon respecto a estos temas, la disponibilidad de nuestro Grupo será siempre total.
These are subjects on which are group will always be willing to offer maximum support.
Spanishdisponibilidad para buscar el bien del otro, la voluntad de comunión con
willingness to share with our brother, the commitment of combatting that pride
SpanishPor ello quisiera decir, personalmente, mi disponibilidad a trabajar en un compromiso.
Consequently, I should like to indicate my personal readiness to work for a compromise.
SpanishHome Server, consulta la disponibilidad en tu establecimiento comercial de software.
Try this interactive demo for a hands-on experience of the Windows Home Server interface.
Spanishmera acumulación de riquezas o en la mayor disponibilidad de los bienes y de
cannot consist in the simple accumulation of wealth and in the greater
SpanishLa disponibilidad de Windows Phone varía según el país y la región.
With the right tools from Microsoft, it really is a great time to be a family.
SpanishLos jóvenes y las familias utilizaban con facilidad mi disponibilidad de Extranjero.
The young ones and their family took advantage that I am a foreigner.
SpanishY agradecemos a la Comisión su disponibilidad para facilitar estos encuentros.
SpanishCon el tiempo, aumentaremos la disponibilidad de Conexión directa a más usuarios.
SpanishLa tercera prioridad radica en el refuerzo de la relación con la disponibilidad.
SpanishEvidentemente, se trata de un número muy limitado respecto a la disponibilidad total.
It is obviously a very low number compared with the total available.
Spanish   – La Presidencia de la sesión le agradece su disponibilidad, señor Comisario.
   The presidency of the sitting would like to thank you for being so accommodating, Commissioner.
Spanishalimentos, higiene, salud y vivienda, disponibilidad de agua potable,
production and distribution of foodstuffs, hygiene, health and housing,
SpanishEl tipo de objeto determinará la disponibilidad de la función y la gama de objetos.
SpanishTodo este debate versa sobre la disponibilidad de servicios públicos específicos de interés general.
This whole debate is about having specific public services of general interest.
SpanishEstoy a favor de permitir el acceso a la disponibilidad de información autorregulada en Internet.
I am in favour of making self-regulating information accessible on the web.
Spanishde su ordenación, evocando los propósitos de plena disponibilidad
recalling the commitment made in that unique moment to be completely open
SpanishCuando en el penitente existe la disponibilidad de acoger la enseñanza