αγγλική μετάφραση του όρου «desventaja»

ES

«desventaja» Αγγλικά μετάφραση

ES

desventaja {θηλυκό}

volume_up
desventaja (επίσης: inconveniente, handicap)
Therefore we are at a permanent geographical and structural disadvantage.
Se sienten humillados, y en posición de desventaja respecto a los demás países asociados.
They feel humiliated, being at a disadvantage to the other associated countries.
La desventaja consiste en que desplaza el centro de poder hacia Europa.
The disadvantage is that it shifts the centre of power further towards Europe.
desventaja (επίσης: inconveniente, contra, reembolso, pero)
Public consultation was not a drawback; it accelerated the proceedings.
That is the drawback with this variation.
Las desventajas temporales sí nos fuerzan a preparar la seguridad social para la UEM.
The temporary drawbacks do spur us on to prepare social security for EMU.
desventaja (επίσης: inconveniente, impedimento, discapacidad)
Pero no olvidemos que acaba de añadirse otra, una nueva desventaja, con la moneda única.
But let us not forget that there is another one, a new handicap, with the single currency.
He aquí otros tantos actores que quizás permitan superar esta desventaja.
So there are actors who can perhaps overcome that handicap.
Sin ese mercado único, los ferrocarriles están en desventaja, sobre todo frente al transporte aéreo.
Without it, the railways are at a handicap, particularly in relation to air travel.
desventaja (επίσης: inconveniente)
The downside is that it also divides the population.
Las desventajas de la tecnología, no obstante, recaen enteramente sobre los titulares de los derechos de autor.
The downside of technology, however, is that the injured party is the originators.
La desventaja es que menos elementos van a entrar en la pantalla y, a veces, los elementos pueden ser menos nítidos.
The downside of doing this is that fewer items will fit on the screen and sometimes items might be less clear.
desventaja (επίσης: inconveniente)
volume_up
inconvenience {ουσ.} (drawback, nuisance)
desventaja
volume_up
limitation {ουσ.} (handicap)
Las desventajas y problemas que sufren estas regiones reflejan las limitaciones de la integración europea.
The handicaps and problems that these regions experience reflect the limitations of European integration.
desventaja (επίσης: contra)
volume_up
minus {ουσ.} [καθ.λόγος] (disadvantage, deficiency)
Esta soberanía compartida no representará una desventaja para los intereses nacionales, sino por el contrario, salvaguardará los intereses nacionales.
This shared sovereignty will not be a minus for national interests, but on the contrary, it will safeguard national interests.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «desventaja» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishPero si no lo recuperan, esto no supone una desventaja para los participantes.
If they fail to do so, however, that is not a disadvantage for those involved.
SpanishLas comunidades isleas de toda la Unión Europea se encuentran en seria desventaja.
Island communities throughout the European Union are seriously disadvantaged.
SpanishEl hecho de que este debate se celebre por la noche puede ser una desventaja.
The fact that this debate is being held in the evening may be a disadvantage.
SpanishO, mejor aún, para zonas en desventaja por razones geográficas o naturales.
Or, better perhaps, for areas that are geographically or naturally handicapped?
SpanishEn estos momentos, Europa no está en desventaja, pero la situación avanza rápidamente.
Europe is not at the moment at a disadvantage but the situation is moving rapidly.
SpanishLa desventaja de esta otra solución es que no se menciona ninguna cantidad.
The other disadvantage of the linkage proposal is that it does not name any figure.
SpanishSe sienten humillados, y en posición de desventaja respecto a los demás países asociados.
They feel humiliated, being at a disadvantage to the other associated countries.
SpanishA nadie se le otorga un tratamiento preferente ni a nadie se le pone en desventaja.
No one is being given preferential treatment and no one is being put at a disadvantage.
SpanishLa desventaja consiste en que desplaza el centro de poder hacia Europa.
The disadvantage is that it shifts the centre of power further towards Europe.
SpanishEs un sistema que en la práctica significa que el refugiado siempre está en desventaja.
It is a system which means that in practice the refugee is always at a disadvantage.
SpanishTodavía se hallan en situación se desventaja por cuanto respecta a sus planes de pensiones.
They are still disadvantaged when it comes to their occupational pension schemes.
SpanishSabe que quedar fuera del sistema constituirá a largo plazo una desventaja.
It knows that it would be a disadvantage in the long term to remain outside the system.
SpanishTampoco debería estar en desventaja la industria europea en la competencia internacional.
Nor should European industry be put at a disadvantage in international competition.
SpanishLa industria tiene que ver esto como una ventaja y no como una desventaja.
This should be seen by industry as a positive challenge, rather than a negative threat.
SpanishPor lo tanto, tenemos una desventaja geográfica y estructural permanente.
SpanishSi no se adopta este Reglamento, todos sufriremos alguna desventaja.
If this regulation does not come about, then we will all be disadvantaged somewhat.
SpanishEsto no es una desventaja, sino, fundamentalmente, una asunción de la postura común.
That is not a disadvantage; basically it is also part of adopting the acquis communautaire.
SpanishEsto no es una desventaja, sino, fundamentalmente, una asunción de la postura común.
That is not a disadvantage; basically it is also part of adopting the acquis communautaire .
SpanishNuestros operadores se encuentran en una desventaja real frente a la competencia internacional.
Our operators are at a real disadvantage in the face of international competition.
SpanishNo podemos estar en desventaja en relación con los criminales en lo que a esto respecta.
We cannot be at a disadvantage compared with the criminals in dealing with these matters.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «desventaja»:

desventaja