αγγλική μετάφραση του όρου «desencadenarse»

ES

«desencadenarse» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
desencadenarse {αυτοπ.ρ.}
ES

desencadenarse {αυτοπαθές ρήμα}

volume_up

Παραδείγματα χρήσης του όρου «desencadenarse» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishAdemás, el cáncer de mama puede desencadenarse por complicaciones posteriores a un aborto.
In addition, breast cancer can be triggered by complications following abortion.
SpanishAl contrario, la amenaza de que vuelva a desencadenarse un conflicto armado entre ambas partes es ahora mayor que nunca.
On the contrary, the threat of renewed armed conflict between the two parties is now greater than ever.
SpanishTambién podrían desencadenarse posteriormente efectos secundarios para otros sectores, como el sector de carne de cerdo por ejemplo.
Disastrous knock-on effects might also follow for other sectors, such as the pork sector for example.
SpanishOriente Próximo es quizás la región más volátil, en la que, actualmente, podría desencadenarse una conflagración generalizada.
The Middle East is perhaps the most volatile region capable at the moment of stumbling into a widespread conflagration.
SpanishDurante la reunión oficial, el Presidente Saakashvili confirmó que el conflicto podría desencadenarse en el plazo de unas horas, no ya de días.
During the official meeting, President Saakashvili confirmed that this time it could be a matter of hours rather than days.
SpanishSi el conflicto vuelve a desencadenarse en Kosovo por culpa de la debilidad del Oeste, volveremos a hacernos la pregunta:¿Cuántos cadáveres tiene que haber sobre la mesa antes de que llegue la ayuda?
If it is unleashed all over again because of the weakness of the West in Kosovo, we shall once again ask: how many bodies does it take before help comes?
SpanishEsa sería una tendencia equivocada, que podría desencadenarse de la inyección de estos dos mil millones de euros sin una acción política deliberada por nuestra parte para contrarrestarla.
That would be a misconceived tendency, one that could be triggered by the injection of these two billion in the absence of deliberate political action on our part to counteract it.