αγγλική μετάφραση του όρου «desafiar»

ES

«desafiar» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
desafiar {μεταβ.ρ.}

ES desafiar
volume_up
[desafiando|desafiado] {ρήμα}

1. γενικός

desafiar (επίσης: rebatir, impugnar)
La publicidad puede desafiar y hacer frente eficazmente a los estereotipos.
Advertising can effectively challenge and confront stereotypes.
En cualquier parte del mundo, la Realpolitik no debe desafiar incesantemente nuestros ideales.
In any part of the world, realpolitik must not endlessly challenge our ideals.
It has dared to challenge those who thought of themselves as untouchable.
desafiar (επίσης: encacharse)
El Ministro ha vuelto a equivocarse: su propuesta constituye un intento de desafiar la gravedad económica.
Again the minister has got it wrong: his proposal is an attempt to defy economic gravity.
Dada la situación, es necesario replantearse la Estrategia de Lisboa: deberíamos desafiar el poder de los mercados.
Given this situation, the Lisbon Strategy needs to be reconsidered: we should defy the power of the markets.
Los muros que se han construido allí desafían completamente todo tipo de lógica o ley internacional.
The walls which have been built there completely defy any kind of international logic or law.
desafiar (επίσης: retar)
volume_up
to dare [dared|dared] {μεταβ.ρ.} (challenge)
It has dared to challenge those who thought of themselves as untouchable.
Julie got her first job on a dare.
Dibujos: hasta ahora, ningún usuario ha creado un dibujo que fuera demasiado grande (pero no te lo tomes como un desafío).
Drawings: We’ve never seen anyone make a drawing that was too big (but that’s not a dare).

2. ποιητικό

desafiar
volume_up
to dare [dared|dared] {μεταβ.ρ.} [ποιητ.] (wrath, fury)
It has dared to challenge those who thought of themselves as untouchable.
Julie got her first job on a dare.
Dibujos: hasta ahora, ningún usuario ha creado un dibujo que fuera demasiado grande (pero no te lo tomes como un desafío).
Drawings: We’ve never seen anyone make a drawing that was too big (but that’s not a dare).

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «desafiar»:

desafiar

Παραδείγματα χρήσης του όρου «desafiar» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Spanishdesafiar a sus padres lo considera una choreza
SpanishAsimismo ha pedido un régimen legalmente preceptivo que permita desafiar ante los tribunales las garantías diplomáticas de países terceros.
It has also called for a legally enforceable regime whereby diplomatic assurances from third countries can be challenged in law.
SpanishTambién están en marcha los debates de la Agenda 2000 que situarán a Europa para desafiar, con éxito, el futuro de un nuevo septenio.
The debate on Agenda 2000 is also underway and will put Europe in a position to face the challenges of the next seven years successfully.
SpanishEl verdadero problema es este: cada uno de nosotros que ha intentado cumplir con su deber ni siquiera puede pensar en desafiar a los Estados Unidos.
The real problem is this: each of us who has tried to do his or her duty cannot even think of challenging the United States.
SpanishNaturalmente, también sabemos que por parte chechena hay suficientes grupos cuya disposición a la violencia no se debe desafiar durante mucho tiempo.
Of course, we know here that there are plenty of groups on the Chechen side whose readiness for violence is not slow to manifest itself.
SpanishLa única forma de desafiar el modelo del libre comercio consiste en garantizar un salario digno para todos los trabajadores del mundo.
It is only by challenging the key free trade model that we can really make sure that all workers in the world have the chance to earn a decent livelihood.
SpanishPorque un número significativo de Gobiernos ha mostrado cierta tendencia a desafiar algunas de las innovaciones más importantes del proyecto de la Convención.
The Italian Presidency’ s problem is now how to live up to this reputation, following on in the highest tradition of Italian Europeanism.