αγγλική μετάφραση του όρου «delito»

ES

«delito» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
delito {αρσ.}

ES delito
volume_up
{αρσενικό}

1. γενικός

delito (επίσης: crimen, delincuencia, pecado)
volume_up
crime {ουσ.}
El delito es la asociación para delinquir, el organizarse para cometer un delito.
An organized crime consists in getting organized to commit a crime.
No podemos pasar por alto que un delito es un delito, aunque éste se cometa en Internet.
A crime is a crime on the Internet too, and that we must be aware of.
Un delito es un delito en Internet y, del mismo modo, la basura sigue siendo basura en Internet.
A crime is a crime on the Internet, and in the same way rubbish is rubbish on the Internet too.
delito (επίσης: ofensa)
volume_up
offence {ουσ.}
Esperemos que el suicido no sea también un delito penal una vez cometido.
We hope that suicide will not also be a criminal offence when it is committed.
Rechazamos esto por cuanto cualquier abuso infantil constituye un delito.
We reject this because any abuse of children is a criminal offence.
Este principio de extraterritorialidad del delito debe ser firmemente apoyado.
This principle of the offence's extraterritoriality must be firmly upheld.
delito (επίσης: fechoría)
volume_up
misdeed {ουσ.}
En esta situación,¿no debe concentrarse nuestra comisión en la búsqueda de soluciones jurídicas que impidan tales delitos en el futuro?
In this situation, should our committee not concentrate on looking for legal solutions which would prevent any such misdeeds in the future?
En esta situación, ¿no debe concentrarse nuestra comisión en la búsqueda de soluciones jurídicas que impidan tales delitos en el futuro?
In this situation, should our committee not concentrate on looking for legal solutions which would prevent any such misdeeds in the future?
Es una auténtica vergüenza, porque el informe Goldstone ofrece una lista muy amplia de los crímenes y delitos acometidos por ambas partes.
This is a great shame, because the Goldstone report provides a very extensive list of the misdeeds and crimes of both sides.

2. νομική

delito (επίσης: acto punible, infracción, contravención)
volume_up
offense {ουσ.} [αμερ.]
an offense punishable by life imprisonment
tax evasion is a criminal offense
disorderly persons offense
delito (επίσης: delito penal)
tax evasion is a criminal offense

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «delito»:

delito

Παραδείγματα χρήσης του όρου «delito» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishNo está claro el delito que han cometido y las acusaciones deben ser desestimadas.
What crimes they are guilty of is unclear and the action should be dropped.
SpanishMira cómo atribuyen sus falsas invenciones a Dios --no hay delito más evidente que este.
Behold, how they devise lies against Allah, and that is manifest sin enough.
SpanishEn el idioma danés se plantea el mismo problema: Forbrydelser también significa delito.
The same problem occurs in Danish: Forbrydelser also means Verbrechen.
Spanishel carácter de « delito » y a asumir paradójicamente el de « derecho », hasta
SpanishEs un delito y un problema que aumenta o disminuye con el tiempo.
It is a criminal act and a problem which either escalates or diminishes over time.
SpanishRespaldamos plenamente la exclusión de las empresas que hayan cometido un delito.
We wholeheartedly support the exclusion of economic operators that have been convicted of offences.
SpanishHabrá mayor armonización del derecho civil y penal y de la definición de delito.
There should be greater harmonisation of civil and criminal law and in defining criminal activities.
SpanishEsto es un delito manifiesto contra su integridad personal y contra la dignidad de todo ser humano.
The Chinese Government must listen to our calls for respect for human rights.
SpanishComo bien sabe esta Cámara, hasta la simple posesión de una imagen del Dalai Lama es un delito punible.
In addition, wholesale indoctrination of Buddhist monks and nuns has taken place.
SpanishLa Presidencia británica conoce muy bien la dificultad de combatir el delito organizado.
SpanishPor decirlo claramente, lo que se considera un delito para un grupo, ya no lo es para el otro.
To put it plainly, what is criminal for one group is no longer criminal for the other group.
SpanishSeñor Presidente, acojo con satisfacción la estrategia de la Comisión sobre el delito informático.
SpanishSin embargo, si aparece cualquier prueba de delito, espero que el señor Ispir dimita del Tribunal.
However, if any evidence of wrongdoing emerges I would expect Mr Ispir to resign from the Court.
SpanishLos incendios provocados son delito en todas partes.
Too many villages have been burnt down in the Balkans in the past decade.
SpanishEl trabajo no declarado no puede seguir estando considerado como un delito de guante blanco.
SpanishCada vez que se produce un delito, la víctima y el delincuente se encuentran en una posición desigual.
I refer in particular to the need to fight illegal immigration and trafficking in human beings.
Spanish(EN) Señor Presidente, acojo con satisfacción la estrategia de la Comisión sobre el delito informático.
SpanishLamentablemente, al principio tampoco se encuentra el arma del delito y se ignora cómo se desarrolló la acción.
The explosive device is not immediately apparent and no details of the incident are known.
SpanishEs importante prestar especial atención a la situación de las víctimas de este tipo de delito.
There has been a dramatic increase in illegal immigration and trafficking in human beings in recent decades.
SpanishLo que debería ser considerado un delito es la incitación, no la inducción, a cometer delitos de terrorismo.
What should be viewed as criminal is incitement, not provocation, to commit terrorist offences.