αγγλική μετάφραση του όρου «del otro lado»

ES

«del otro lado» Αγγλικά μετάφραση

EN

ES del otro lado
volume_up
{επίρρημα}

del otro lado
volume_up
across {επιρ.} [ιδιωμ.] (on the other side)
Ello no puede hacerse sin una adecuada cooperación con nuestros aliados del otro lado del Atlántico.
This cannot be done without good cooperation with our allies from across the Atlantic.
However, let us not forget what happened across the Atlantic.
La contaminación, tal y como la entendemos, vino -como Jim Nicholson señaló correctamente- del otro lado de la frontera.
The contamination, as we understand it, came - as Jim Nicholson rightly pointed out - from across the border.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «del otro lado» στα αγγλικά

del
English
otro επίθετο
otro επίρρημα
English
otro αντωνυμία
lado ουσιαστικό
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «del otro lado» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishEn eso estamos todos de acuerdo, de este lado y del otro lado del Atlántico.
We all agree on this, both on this side and on the other side of the Atlantic.
SpanishLas estimaciones de muertes del otro lado de la balanza ascienden a millones.
The estimates for deaths at the other end of the scale are in the millions.
SpanishCon esto no pretendo criticar a los oponentes políticos del otro lado de la Cámara.
That is not meant to be a criticism of political opponents on the other side of the House.
SpanishLes insto a que no desistan debido a esta resistencia que proviene del otro lado del océano.
I urge you not to be deterred by this resistance from the other side of the ocean.
SpanishEl puerto de Rostock está muy cerca, del otro lado de la frontera en Alemania.
SpanishDiputados del otro lado de la Cámara ha hablado de pruebas circunstanciales.
SpanishEl mensaje fue que la gente del otro lado del Telón de Acero tenía derecho a la libertad.
The message then was that the people on the other side of the Iron Curtain had a right to freedom.
SpanishMe interesa ver que preocupa mucho a los colegas del otro lado de esta Cámara.
I am interested to see that this is a tremendous preoccupation of colleagues on the other side of the House.
SpanishEl mensaje fue que la gente del otro lado del Telón de Acero tenía derecho a la libertad.
SpanishLe deseo sabiduría y valor en sus negociaciones con nuestros amigos del otro lado del Atlántico.
I wish you wisdom and courage in your discussions with our friends on the other side of the Atlantic.
SpanishContesto al último orador, pero del otro lado de la Cámara.
SpanishSabemos que su causa radica en cierta inestabilidad financiera procedente del otro lado del Atlántico.
We know that the cause of this is some financial instability coming from the other side of the Atlantic.
SpanishDespués permitió usted que hablara alguien del otro lado y ese orador se opuso a lo que había dicho la Sra.
You then allowed someone from the other side to speak and that speaker opposed what Mrs Green had said.
SpanishCon el debido respeto, ¿pasarían ustedes del otro lado?
SpanishCon el debido respeto,¿pasarían ustedes del otro lado?
SpanishPuede que queramos aumentar sus cargas sociales - y muchos colegas del otro lado de la Cámara desearían hacerlo.
We may want to add to its social burdens - and plenty of colleagues over there would like to do that.
SpanishSaltó sobre los barandales, aterrizo del otro lado del piso pero era un techo falso; cayo casi 8 metros.
He leapt over the rails, landed on the other side of the flooring, but it was a false ceiling; he fell 25 feet.
SpanishDespués permitió usted que hablara alguien del otro lado y ese orador se opuso a lo que había dicho la Sra.
You then allowed someone from the other side to speak and that speaker opposed what Mrs Green had said.
Spanish¿Acaso no tenemos otro mensaje que hacer llegar a las democracias emergentes del otro lado del Mediterráneo?
Do we not have any other message to pass on to the emerging democracies on the other side of the Mediterranean?
SpanishLes insto a que no desistan debido a esta resistencia que proviene del otro lado del océano.
I cannot explain to my electors that we need to spend more on defence if they know that current spending is so very inefficient.