αγγλική μετάφραση του όρου «colaborar»

ES

«colaborar» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
colaborar {αμεταβ.ρ.}
volume_up
colaborar {μεταβ.ρ.}

ES colaborar
volume_up
[colaborando|colaborado] {ρήμα}

1. νομική

colaborar
colaborar con los medios legítimos en la reducción de los efectos negativos de
to cooperate with every legitimate means in reducing the negative effects of
¿Tiene la Comisión planes para colaborar con las organizaciones deportivas?
Is the Commission planning to cooperate with the sports bodies?
Estamos obligados a colaborar en Europa en la cuestión de los refugiados.
It is necessary for us in Europe to cooperate on questions of asylum seekers.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «colaborar» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishUsted se ha comprometido a realizar esto de forma transparente y a colaborar.
You have undertaken to make this transparent and to act in a cooperative manner.
Spanishgracias a la cual puedan expresar mejor su propia identidad y colaborar más
that institutes can express their identity more adequately and devote themselves
SpanishComo he señalado anteriormente, colaborar y comprometerse con Irán será un reto.
As I mentioned earlier, working and engaging with Iran will be a challenge.
Spanishpara colaborar en los servicios apostólicos que sirven para la edificación
for collaborating in whatever apostolic services are useful for the building up
SpanishEspero con interés colaborar con todos ustedes en la implantación del programa.
I am looking forward to working with all of you in the implementation of the programme.
SpanishLe deseo suerte y estoy deseoso de colaborar con él estrechamente para llevarla a cabo.
I wish him well and look forward to working with him closely in that challenge.
SpanishDebemos colaborar con quienes están más implicados: los consumidores y la industria.
We have to join forces with those who have most involvement: consumers and industry.
SpanishFueron muy fructíferos y ha sido un placer colaborar con la Presidencia.
It was very successful and it has been a pleasure working with the presidency.
SpanishEl Consejo debería colaborar con nosotros para un desarrollo económico más vigoroso.
The Council should be our partner in more vigorous economic development.
SpanishColaborar con la Fraternidad en el Camino de Santiago de Compostela
4. Collaborating with the Fraternity along the Road of Santiago of Compostela
SpanishApoyando la propuesta de resolución, podremos colaborar en esta tarea.
By adopting this resolution, we will be putting down a marker in that regard.
SpanishEn este sentido, también nos alegra la perspectiva de colaborar con usted, señor Barnier.
In this respect, we also look forward to collaborating with you, Mr Barnier.
SpanishEl grupo PPE está dispuesto a colaborar constructivamente con los otros grupos parlamentarios.
The PPE is prepared to engage in constructive cooperation with the other groups.
SpanishLa Comisión y sus servicios esperan con interés colaborar con ustedes.
The Commission and its services look forward very much to working together with you.
SpanishColaborar de cara al futuro es la única posibilidad de asegurar que se realice la democracia.
We need something tangible; we need actions and not just talk and fine words.
SpanishDeseo intensamente colaborar con el Coordinador de Seguridad Interna.
I look forward to collaborating with the Coordinator for Internal Security!
SpanishNo obstante, mi gran pregunta sigue siendo cuándo van a colaborar los grandes.
But I am still left with the big question as to when the key actors will begin to join forces.
SpanishHay partes del país donde las administraciones públicas parecen colaborar con ellos.
There are parts of the country in which public offices appear to be collaborating with them.
SpanishRusia y Ucrania ya han dicho que están interesadas en colaborar con nosotros en esta cuestión.
Russia and the Ukraine said they were interested in working with us on that matter.
Spanishcomunidad diocesana; colaborar activamente con él, con espíritu de
role as father of the diocesan community; collaborating actively with him, in