αγγλική μετάφραση του όρου «coaccionar»

ES

«coaccionar» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
coaccionar {μεταβ.ρ.}
volume_up
coaccionar {αμεταβ.ρ.}
ES

coaccionar [coaccionando|coaccionado] {ρήμα}

volume_up
coaccionar (επίσης: coercer)
Insulting and coercing the people of Ireland is unacceptable.
Además pretende coaccionar a los partidos comunistas, que permanecen firmes a sus principios, a abandonarlos e integrarse.
It also wants to coerce the Communist parties, who stand firmly by their principles, into abandoning them and integrating.
Los menores de edad son muy vulnerables y se les puede coaccionar para que hagan algo que más tarde lamenten.
Anyone under 18 years of age is extremely vulnerable and could be coerced into something they may regret in later years.
coaccionar
volume_up
to bludgeon {μεταβ.ρ.} (bully)
Existen argumentos a favor y en contra, y ninguna corrección política al uso nos va a coaccionar a aceptarlos.
There is a case for and against this, and we should not be bludgeoned into this by any flavour-of-the-day political correctness.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «coaccionar» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishPor tanto, tal vez pueda emplearse otro medio de presión para coaccionar al Consejo.
So perhaps we can think of some other means of putting pressure on the Council.
SpanishPor tanto, tal vez pueda emplearse otro medio de presión para coaccionar al Consejo.
But the preferable course and the best political signal we can give is to postpone the vote.
SpanishInsultar y coaccionar a los irlandeses es inadmisible.
SpanishLos menores de edad son muy vulnerables y se les puede coaccionar para que hagan algo que más tarde lamenten.
Anyone under 18 years of age is extremely vulnerable and could be coerced into something they may regret in later years.
SpanishExisten argumentos a favor y en contra, y ninguna corrección política al uso nos va a coaccionar a aceptarlos.
There is a case for and against this, and we should not be bludgeoned into this by any flavour-of-the-day political correctness.
SpanishAdemás pretende coaccionar a los partidos comunistas, que permanecen firmes a sus principios, a abandonarlos e integrarse.
It also wants to coerce the Communist parties, who stand firmly by their principles, into abandoning them and integrating.
SpanishEs necesario que reforcemos nuestra posición dentro de la OMC para abrir nuestros mercados en vez de coaccionar a los países pobres.
We need to strengthen our position within the WTO by opening up our markets rather than by coercing the poor countries.
SpanishNecesitan aceptar el hecho de que la Constitución Europea ha muerto y ninguna campaña para coaccionar a las masas la va a resucitar.
They need to accept the fact that the European Constitution is dead and no campaign to coerce the masses will resurrect it.
SpanishTales declaraciones de políticos que quieren proteger y coaccionar a las empresas en tiempos de crisis carecen completamente de justificación.
Such statements by politicians who want to protect and constrain firms during times of crisis are completely unjustifiable.
SpanishNecesitan aceptar el hecho de que la Constitución Europea ha muerto y ninguna campaña para coaccionar a las masas la va a resucitar.
My party, the Socialist Party, is the largest of the parties that, in the Netherlands, waged a successful campaign against this draft Constitutional Treaty.
SpanishForma parte de la estrategia global e integrada de los imperialistas de registrar datos para así controlar, coaccionar y aterrorizar a cualquiera que se oponga a ellos.
It forms part of the global and integrated strategy of the imperialists to record data in order to control, coerce and terrorise anyone who opposes them.
SpanishCreo que los investigadores no han trabajado con los agricultores, y necesitamos más esfuerzos en los servicios de extensión para hacer llegar el mensaje, para animar y no coaccionar.
I think there has been a failure of the researchers to work with the farmers, and we need more effort in relation to extension services to get the message across, to encourage and not to coerce.