αγγλική μετάφραση του όρου «chatarra»

ES

«chatarra» Αγγλικά μετάφραση

ES

chatarra {θηλυκό}

volume_up
1. γενικός
chatarra (επίσης: residuo, recorte, piltrafa, tuco, pucho)
Esta situación comenzó hace 40 años con el fraude de la chatarra y se prolonga hasta ahora.
It started 40 years ago with the scrap fraud and continues until this day.
The common market for scrap iron is put into place.
As well as that we are putting people on the scrap-heap early.
chatarra (επίσης: basura)
chatarra
The common market for scrap iron is put into place.
2. ναυτικές επιστήμες
chatarra
3. μεταλλουργία
chatarra
Yo emplazo a la Comisión para que de una vez por todas nos aclare qué tipo de chatarra llevaba el buque.
I call on the Commission to tell us once and for all what type of scrap metal the vessel was carrying.
Las tarifas pagadas por el papel desechado, la chatarra y las botellas hechas con materiales sintéticos están cayendo de manera espectacular.
The rates paid for scrap metal, paper and bottles made of synthetic materials are falling dramatically.
Primera, ¿tiene información sobre el origen y grado de toxicidad de las 42 500 toneladas de chatarra que no se han recuperado?
One, do you have any information on the origin and degree of toxicity of the 42 500 tonnes of scrap metal not recovered?
4. καθημερινός λόγος
chatarra (επίσης: medalla)
volume_up
gong {ουσ.} [αγγλ.] [αργκό] (medal)
5. "calderilla", καθημερινός λόγος

Παραδείγματα χρήσης του όρου «chatarra» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishEsta situación comenzó hace 40 años con el fraude de la chatarra y se prolonga hasta ahora.
It started 40 years ago with the scrap fraud and continues until this day.
SpanishEn el caso de la chatarra de coches, hace dos años casi tuvimos éxito.
SpanishAdemás de eso, estamos dejando a la gente demasiado pronto para chatarra.
SpanishHasta un 75% de todos los componentes metálicos de los vehículos nuevos pueden ser reciclados como chatarra.
Up to 75% of all metallic components in new vehicles can be recycled as metal scrap.
SpanishHasta un 75 % de todos los componentes metálicos de los vehículos nuevos pueden ser reciclados como chatarra.
Up to 75 % of all metallic components in new vehicles can be recycled as metal scrap.
Spanish(ES) Señor Presidente, hemos votado y he votado a favor de esta iniciativa sobre la chatarra electrónica.
(ES) Mr President, we have voted and I have voted in favour of this initiative on electronic waste.
SpanishYo emplazo a la Comisión para que de una vez por todas nos aclare qué tipo de chatarra llevaba el buque.
I call on the Commission to tell us once and for all what type of scrap metal the vessel was carrying.
SpanishNo permitan, señores de la Comisión, que nuestra preciosa bahía se convierta en un simple taller de chatarra nuclear.
Commissioners, do not allow our gorgeous bay to become nothing but a workshop for nuclear junk.
SpanishLos reactores RBMF y VVER son y siguen siendo montones de chatarra que ninguna mejora conseguirá mejorar.
The RBMK and VVER reactors are scrap heaps and will remain so, and retrofits will do nothing to alter that!
SpanishSe crea el mercado común de la chatarra del acero.
SpanishPrecisamente porque tenemos 9 millones de toneladas de chatarra de coches, necesitamos reglas para la cuestión del reciclado.
It is precisely because we have nine million tonnes of scrap cars that we need recycling rules.
SpanishLas enmiendas 4, 11 y 30 implicarían la separación de los metales pesados contenidos en la chatarra antes del reciclado.
Amendments Nos 4, 11 and 30 mean that heavy metals have to be separated from the waste before recycling.
SpanishPrecisamente en estos países se impone la pregunta de quién se encargará de la evacuación de la chatarra.
Of course it is legitimate to ask who is responsible for disposing of the military waste, especially in these countries.
SpanishMucha de esta chatarra contiene niveles de oro y plata más elevados que el del mineral de una mina de oro o plata.
Much of this scrap contains higher levels of gold and silver than is contained in the ore in a gold or silver mine.
SpanishSeñor Presidente, distinguidas señoras y señores, estimadas colegas, nueve millones de vehículos al año son triturados y convertidos en chatarra en Europa.
Mr President, nine million cars are shredded and scrapped every year in Europe.
SpanishLas tarifas pagadas por el papel desechado, la chatarra y las botellas hechas con materiales sintéticos están cayendo de manera espectacular.
The rates paid for scrap metal, paper and bottles made of synthetic materials are falling dramatically.
SpanishPrimera, ¿tiene información sobre el origen y grado de toxicidad de las 42 500 toneladas de chatarra que no se han recuperado?
One, do you have any information on the origin and degree of toxicity of the 42 500 tonnes of scrap metal not recovered?
SpanishDeberían ver el montón de chatarra en que se han convertido estos laboratorios y preguntarse cuánto tiempo estuvieron en funcionamiento.
You should go and see what a shambles they have become, and you are bound to wonder for how long they were actively in use.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «chatarra»:

chatarra