αγγλική μετάφραση του όρου «carácter»


Μήπως εννοείτε caracter
ES

«carácter» Αγγλικά μετάφραση

ES carácter
volume_up
{αρσενικό}

1. γενικός

carácter (επίσης: índole, personaje de novela, sujeto)
volume_up
character {ουσ.}
Un carácter especial es un carácter que no aparece en el teclado.
A special character is a character that cannot be found on your keyboard.
Un carácter especial es un carácter que no aparece en el teclado.
A special character is a character that can't be found on your keyboard.
Seleccione aquí el estilo de carácter para el carácter de numeración.
Select the Character Style for the numbering character here.
carácter (επίσης: personalidad, famoso, garra)
La situación habría dado lugar a choques de caracteres de haber existido algún conflicto entre nosotros.
This would have produced any personality clashes there might have been.
she has a great personality, she's quite a woman!
El propio carácter, talento e interés tanto de la mujer como del hombre implica que la elección de los estudios y profesiones tienen unos resultados muy distintos.
The choice of training and profession for men and women will depend on their own personalities, talents and interests.
carácter
volume_up
complexion {ουσ.} (nature, make-up)
El mes pasado, los miembros de Sinn Fein expresamos nuestra oposición a la futura Comisión Europea ya que estábamos profundamente preocupados por el carácter político de esta Comisión.
Last month, we in Sinn Fein expressed our opposition to the incoming European Commission because we were deeply concerned at the political and policy complexion of that Commission.
carácter
volume_up
fiber {ουσ.} (firmness)
carácter
volume_up
fibre {ουσ.} [αγγλ.] (firmness)
carácter
volume_up
genius {ουσ.} [ποιητ.] (essential nature)
carácter (επίσης: modo de ser)
volume_up
makeup {ουσ.} (of person)
carácter (επίσης: natural)
volume_up
nature {ουσ.} (of people)
Este Parlamento debe reconocer asimismo el carácter excepcional de este momento.
This Parliament must also recognise the exceptional nature of this moment.
El carácter extensivo de las concentraciones merece una atención especial.
The wide-ranging nature of concentrations merits particular attention.
En todos los casos se remunera el carácter multifuncional de la agricultura.
This is a more than adequate reward for agriculture's multifunctional nature.
carácter
volume_up
quality {ουσ.} (nature)
Personalmente, no he votado a favor por el carácter irrisorio de sus conclusiones.
I myself did not vote in favour due to the poor quality of the report' s conclusions.
Queremos ver una cooperación a largo plazo y de calidad que tenga carácter priotitario.
We wish to see cooperation that is long-term and of high quality and to which priority is given.
The child's quality as a gift is recorded, albeit in a
carácter (επίσης: genio)
volume_up
temper {ουσ.} (temperament, disposition)

2. Πληροφορική

carácter (επίσης: tipografía, tipo)
volume_up
typeface {ουσ.}

3. βιολογία

carácter
sino que es cualidad propia y específica, carácter distintivo que
distinctive characteristic which penetrates and informs every moment of its
Lo que queremos reforzar, es ese carácter de jerarquización, y esto depende del modo de intervención.
This ranking is precisely the characteristic that we want to enhance, and it is dependent on the level of the method of intervention.
Esta característica específica debería tenerse en cuenta y también deberíamos recalcar el carácter urgente de esta situación.
This specific characteristic should be taken into account and we should also stress the urgent nature of this situation.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «carácter»:

carácter

Παραδείγματα χρήσης του όρου «carácter» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishOtro problema destacado que ha surgido es el carácter oligopólico de este mercado.
A second central problem that has emerged is the oligopolisation of this market.
Spanishcarácter parcial de propuestas que elevan lo efímero al rango de valor, creando
perspectives in which the ephemeral is affirmed as a value and the possibility
SpanishNúm_inicial es la posición del carácter a partir de la cual se quiere reemplazar.
Start_num refers to the position within the text where the replacement will begin.
SpanishTodavía se está elaborando y también se ignora cuál será su carácter jurídico.
It is only now being drafted and its legal status has not yet been recognised.
SpanishEs mucho lo que se ha dicho acerca del carácter humanitario de la Unión Europea.
A great deal has been said about the humanitarianism of the European Union.
SpanishPor eso, se les debe dar carácter definitivo, ya que la geografía no cambia.
They have to become final on that account, because the geography will not change.
SpanishEs preciso adoptar con carácter urgente las propuestas para reforzar Frontex.
The proposals to reinforce Frontex need to be adopted as a matter of urgency.
SpanishQuisiera solicitar a la Comisión que aborde este asunto con carácter de urgencia.
I would ask the Commission to deal with this matter as a matter of urgency.
SpanishPor supuesto, esto plantea varias cuestiones de carácter ético, que son importantes.
Of course, with this comes a number of ethical issues and those are important.
SpanishA este fin se pretende establecer un código de carácter interinstitucional.
An interinstitutionally agreed code of conduct is to be formulated to that end.
Spanishy otra cosa es negar el carácter universal o inteligible de la naturaleza
legitimate pluralism of "forms of freedom", and another to deny any universality
SpanishQueremos recibir un marco legislativo para estas inspecciones con carácter urgente.
We want to see a legislative framework for these inspections as a matter of urgency.
SpanishLa amenaza tiene carácter internacional y afecta a cada uno de nosotros.
We must understand this and must always treat any country involved with respect.
SpanishRespaldamos, así mismo, la decisión del Consejo de dar otro carácter a las sanciones.
We, however, second the Council's decision to give the sanctions a different focus.
SpanishEste informe propugna una considerable intensificación de su carácter supraestatal.
This report advocates giving a strong boost to the supranational dimension.
SpanishDicho esto, soy por supuesto el primero en querer dar carácter preceptivo a este Código.
Having said that, I am of course the first to want to make such a code mandatory.
SpanishEl fondo de pensiones voluntario debería haber quedado suprimido con carácter inmediato.
The voluntary pension fund should also have been abolished with immediate effect.
SpanishPor tanto, la ayuda financiera siempre debe prestarse con carácter individual.
Financial assistance should therefore be provided on an individual basis.
SpanishTenemos que mantener este programa con carácter permanente de cara al futuro.
We need to put this food aid scheme on a permanent footing for the future.
SpanishEs aquí donde Parlamento Europeo tiene que intervenir con carácter prioritario.
The European Parliament should turn its attention to this problem in the first instance.