αγγλική μετάφραση του όρου «cantidad pequeña»

ES

«cantidad pequeña» Αγγλικά μετάφραση

EN
ES

cantidad pequeña {θηλυκό}

volume_up
cantidad pequeña (επίσης: copita, traguito, adarme)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «cantidad pequeña» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishEso implica una cantidad de dinero muy pequeña, pero resulta de extrema importancia.
SpanishLos Fondos Estructurales se verán incrementados, pero solo en una pequeña cantidad.
SpanishNo es momento para que el Consejo se ponga a regatear sobre una cantidad de dinero tan pequeña.
This is no time for the Council to haggle over what is a tiny amount of money.
SpanishPara la prueba del lactato se necesita una cantidad mucho más pequeña de sangre que para medir el pH.
A much smaller amount of blood is needed for the lactate test than to measure pH.
SpanishSe trata de una pequeña cantidad, pero es un paso en la dirección adecuada.
SpanishProbablemente todo el mundo se muestra demasiado preocupado con la cantidad relativamente pequeña.
SpanishPor ello necesitamos desesperadamente esta pequeña cantidad de dinero para llevar a cabo nuestro trabajo.
This small amount of money is therefore desperately needed for carrying out our work.
SpanishNo viene a incrementar la producción de ninguna forma y supone una cantidad de dinero relativamente pequeña.
It does not add to production in any way and it is a relatively small amount of money.
SpanishTeniendo en cuenta el gran volumen de las importaciones, creo que se trata de una cantidad muy pequeña.
Given the large quantity that is imported, it is my opinion that this is a very small amount.
SpanishEl modo de suspensión consume una cantidad de energía sumamente pequeña.
SpanishAunque sea sólo una pequeña cantidad, hay que examinarlo.
SpanishÉsta es una cantidad vergonzosamente pequeña, dados los problemas estructurales que padecen casi todos estos países.
This is shamefully little, given the structural problems of almost all these countries.
SpanishEsta revisión tiene una limitación importante: la pequeña cantidad de estudios y la insuficiencia de los datos.
This review suffers from a major limitation: the small number of studies and insufficient data.
SpanishMás vale rascar esta pequeña cantidad y no encontrarnos en una situación que nos puede traer problemas.
It is better to remove this small sum than to find ourselves in a situation which may cause difficulties.
SpanishLo que no queremos es invertir esta pequeña cantidad de dinero en proyectos de investigación interminables.
What we do not want is for the small amount of money to be spent on even more interminable research projects.
SpanishAhora, nos dicen que podemos ganar una pequeña cantidad de dinero de los cerdos comerciando con la República de Corea.
Now, we are told that we shall earn a small amount of money from pigs by trading with South Korea.
SpanishEs una cantidad de dinero relativamente pequeña; menos que un solo pago de bienestar social a una sola persona.
It is a relatively small amount of money: less than a single payment of social welfare to a single person.
SpanishAdemás, en la extracción de gas natural siempre se libera una pequeña cantidad de mercurio en el agua.
In addition, in the case of natural gas extraction, for example, a small amount of mercury always ends up in the water.
SpanishEl asesoramiento sobre la reducción de la ingesta de sal redujo la presión arterial, pero sólo en una pequeña cantidad.
SpanishUna de las ideas en torno a los impuestos es que nadie los notaría porque se trata de una cantidad muy pequeña en cada transacción.
One idea concerning the tax is that nobody would notice because it is so small in each instance.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «cantidad pequeña» στα αγγλικά

pequeña ουσιαστικό
English
cantidad ουσιαστικό
embarcación pequeña ουσιαστικό
English
locomotora pequeña ουσιαστικό
English
hacha pequeña ουσιαστικό
English
ve pequeña ουσιαστικό
cantidad prometida ουσιαστικό
English
cantidad de dinero ουσιαστικό
English
cantidad devengada ουσιαστικό
English
cantidad de aire tomado ουσιαστικό
English