αγγλική μετάφραση του όρου «broma»

ES

«broma» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
broma {θηλ.}
volume_up
broma {ουσ.}
EN

ES broma
volume_up
{θηλυκό}

1. γενικός

broma (επίσης: gracia, cuento, burla, chiste)
volume_up
joke {ουσ.}
Martens: "La Comisión está en Bruselas») Era una broma, Sr. Martens.
(Mr Martens: "The Commission is in Brussels' ) It was a joke, Mr Martens.
The security is little more than a joke.
No me ha salido, pido perdón, evidentemente se trataba de una broma, como ha dicho el Comisario.
It was, of course, a joke, as the Commissioner said.
broma (επίσης: chanza)
volume_up
badinage {ουσ.}
broma (επίσης: burla, mordaza, chanza)
volume_up
gag {ουσ.}
broma
volume_up
lark {ουσ.}
broma (επίσης: risa)
volume_up
laugh {ουσ.}
You may laugh, Mr President, but I am serious.
Señor Presidente, no conviene tomarse a broma esta cuestión, por la amenaza de invasión.
Mr President, given the threat of invasion, this is no laughing matter.
broma
volume_up
pleasantry {ουσ.}
broma (επίσης: inocentada, cargada, quintada, salada)
a practical joke which ended in tragedy
broma (επίσης: chiste)
volume_up
wind-up {ουσ.}
broma
volume_up
booby trap {ουσ.} (practical joke)
broma (επίσης: travesura)
volume_up
caper {ουσ.} (prank)
broma
volume_up
hoax {ουσ.} (joke)
it's not a hoax, there really is a fire!
broma
volume_up
jape {ουσ.} [παλιομ.]
broma (επίσης: travesura, diablura, trastada, palomillada)
volume_up
prank {ουσ.}
broma
volume_up
rib {ουσ.} [αμερ.] (joke)
broma
volume_up
shipworm {ουσ.}
broma
volume_up
spoof {ουσ.} [καθ.λόγος] (hoax)
broma (επίσης: jugarreta)
volume_up
trick {ουσ.} (prank, joke)
broma (επίσης: chiste)
volume_up
windup {ουσ.} [αγγλ.] [καθ.λόγος] (act of teasing)
broma (επίσης: chiste)
volume_up
wisecrack {ουσ.}

2. "asunto", καθημερινός λόγος

broma (επίσης: berenjena, guarandinga)
volume_up
business {ουσ.} [καθ.λόγος]

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «broma»:

broma

Παραδείγματα χρήσης του όρου «broma» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishSeñor Presidente, no conviene tomarse a broma esta cuestión, por la amenaza de invasión.
Mr President, given the threat of invasion, this is no laughing matter.
SpanishÉl dijo en tono de broma que la Edad de Piedra no finalizó por falta de piedras.
With a glint in his eye, he said that the Stone Age did not end because people ran out of stones.
SpanishAsí podríamos saber qué países respaldan esta especie de legislación de broma que desacredita a la UE.
The honourable Member specifically mentioned the optical radiation directive.
SpanishPermítame decir, un poco en broma, que mi pregunta era algo más coercitiva.
SpanishY ello va dirigido también a Italia -¡una pequeña broma para el Sr. Berlusconi!
The Member States should also be expected to comply with that requirement, including Italy - please note, Mr Berlusconi.
SpanishLa cumbre tiene que ser algo más que una broma: es preciso que nos esforcemos realmente por crear puestos de trabajo.
This must be more than a charade; we must put real effort into job creation.
SpanishY ello va dirigido también a Italia -¡una pequeña broma para el Sr. Berlusconi!
The Member States should also be expected to comply with that requirement, including Italy - please note, Mr Berlusconi.
SpanishEn este contexto, el hecho de que éste sea el Año europeo del diálogo intercultural casi parece una broma.
In this regard, naming this year the Year of Intercultural Dialogue sounds almost like a mockery.
Spanishcada año el club le gasta una broma pesada a uno de sus socios
SpanishTambién espero que no suprimamos la póliza de seguro, pues de lo contrario, la responsabilidad sería una broma.
I hope we do not drop the idea of the insurance certificate, for otherwise liability would be pointless.
SpanishUna broma de 1, 4 mecus tan sólo en 1997, con la que da comienzo, de forma desconcertante, el período de la reforma de la PAC.
No great shakes at only ECU 1.4 m in 1997 but, worryingly, opening the door to reform of the CAP.
SpanishO, como siempre digo,« la UE debe de estar de broma».
SpanishObviamente, es una broma; pero las normas, si es que son aplicadas, deben ser las mismas y obligatorias para todos.
I am obviously joking, but the rules, if rules are to be applied, must be the same and mandatory for everyone.
SpanishO, como siempre digo, «la UE debe de estar de broma».
Spanishlo dices en broma ¿no? — no, lo digo muy en serio
SpanishPero vayan haciéndose a la idea -y no es broma- de que no habrá presupuesto para 1999 si no se resuelve este problema.
But prepare yourselves - I am not fooling around - there will be no 1999 budget if this problem is not solved.
SpanishNo queremos ni podemos -permítanme la broma, puesto que hablamos de servicios financieros- dar un cheque en blanco a nadie.
SpanishLo digo en broma, pero es una broma con un trasfondo serio.
Spanishlo dijo medio en serio, medio en broma
Spanishme lo dijo medio en broma medio en serio

Αλλα λόγια