αγγλική μετάφραση του όρου «botón»

ES

«botón» Αγγλικά μετάφραση

ES

botón {αρσενικό}

volume_up
1. γενικός
botón (επίσης: pulsador)
Seleccione el botón del mouse que quiera, por ejemplo: Botón del mouse 3Nota
Select the mouse button you want for example: Mouse Button 3.Note
Con el botón izquierdo seleccionado como botón activo, elija el elemento y, luego, presione 5
With the left button selected as your active button, point to the item, and then press 5
Con el botón secundario seleccionado como botón activo, elija el elemento y, luego, presione 5
With the right button selected as your active button, point to the item, and then press 5
botón (επίσης: yema, brote, cogollo)
botón
volume_up
knob {ουσ.} (on radio, TV)
2. Λατινική Αμερική
botón
volume_up
badge {ουσ.} (pin-on)
botón (επίσης: pin)
volume_up
button badge {ουσ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «botón» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishSi es zurdo, puede cambiar el botón primario para que sea el botón derecho.
If you're left-handed, you can switch the primary button to be the right button.
SpanishPara probar varias animaciones en una diapositiva, haz clic en el botón Reproducir.
Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? Click here.
SpanishCuando termine de usar un programa, haga clic en el botón Cerrar de su ventana.
When you're done using a program, you click the Close button in its window.
SpanishCon el botón >> puede desplazar este estilo a una de las columnas de 1 a 10.
Use the button >> to move this Style into one of the columns numbered 1 to 10.
SpanishSeleccione el botón y active el comando Campo de control... desde el menú contextual.
Click the button and choose the Control Field... command from the context menu.
SpanishSuelte el botón del ratón cuando la línea tenga la dirección y el tamaño deseados.
Release the mouse button once the line has the desired direction and length.
SpanishPara abrir un documento que necesite cambios, haga clic en el botón Inicio.
By clicking the Start button, you can open a document that needs some changes.
SpanishEl mensaje se enviará la próxima vez que haga clic en el botón Enviar y recibir.
SpanishCuando haces clic en el botón +1, estás recomendando páginas públicamente en la Web.
When you click the button, you're publicly recommending pages across the web.
SpanishLa ronda puede luego activarse con la pulsación de un botón o a una hora programada.
The tour can then be activated at a touch of a button or at a scheduled time.
SpanishCon este botón puede añadir un gradiente definido por usted a la tabla de gradientes.
Click this button to add a self defined gradient to the current gradient list.
SpanishEn el equipo que contiene los archivos que desea copiar, haga clic en el botón Inicio.
On the computer that contains the files you want to copy, click the Start button .
SpanishEn Color de fondo de vídeo, haga clic en el botón - o + para cambiar el color.
Under Video background color, click the - or + button to change the color.
SpanishPara abrir Documentos, haga clic en el botón Inicio y, a continuación, en Documentos.
Open the Pictures folder by clicking the Start button , and then clicking Pictures.
SpanishAgarra la fila pulsando el botón derecho del ratón y arrástrala a su nueva ubicación.
To move rows:Select the row you would like to move by clicking on its number.
SpanishPuede asignar una macro grabada en IntelliPoint a una tecla o a un botón del mouse.
You can assign a macro recorded in IntelliPoint to a key or a mouse button.
SpanishEn el cuadro Título indique otro nombre y pulse este botón para cambiar el título.
In the Title field enter a name and click this button to change the title.
SpanishYo he intentado apretar el botón verde para votar« sí», pero no se ha registrado.
SpanishYo he intentado apretar el botón verde para votar «sí», pero no se ha registrado.
SpanishPara abrir Red, haga clic en el botón Inicio y después en Panel de control.
Open Network by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «botón»:

botón