αγγλική μετάφραση του όρου «azotar»

ES

«azotar» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
azotar {μεταβ.ρ.}
ES

azotar [azotando|azotado] {ρήμα}

volume_up
azotar (επίσης: machacar)
azotar (επίσης: barrer)
volume_up
to drive [drove|driven] {αμεταβ.ρ.} (dash)
La paz, la estabilidad y los nuevos Gobiernos de Túnez y Egipto son las fuerzas impulsoras de la tormenta que azota el Mediterráneo.
Peace, stability and new governments in Tunisia as well as in Egypt are the driving forces behind a storm that is whipping up the Mediterranean.
azotar (επίσης: hacer escocer, hacer arder, escocer, cortar)
volume_up
to sting [stung|stung] {αμεταβ.ρ.} (hurt physically)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «azotar» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishEso de golpear y azotar a las personas en nombre del Gobierno tiene que acabarse.
Beating up people and whipping people on behalf of the government must stop.
SpanishHace diez años se declaraba lo mismo, que el hambre dejaría de azotar a la humanidad.
Ten years ago they were also saying that world hunger must be made a thing of the past.
SpanishEsta pandemia también podría azotar con fuerza a los países más pobres.
SpanishPor lo tanto, dejemos de azotar este caballo muerto y abordemos las cuestiones que son realmente importantes para Europa y sus ciudadanos.
Let us therefore stop flogging this dead horse and deal with issues that are really important to Europe and its citizens.
SpanishSin embargo, el sufrimiento y la injusticia padecidos por mujeres y pueblos de todo el mundo parecen azotar nuestros cuerpos y desgarrar nuestras almas como nunca.
However, the suffering and injustice suffered by women and people all over the world seem to scourge our bodies and rend our souls now as never before.
Spanish(FR) Señor Presidente, Señorías, han tocado el tema de la tormenta Xynthia, que acaba de azotar el oeste de Europa causando la muerte de casi sesenta personas y considerables daños materiales.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, you touched on the subject of storm Xynthia, which has just struck Western Europe causing the deaths of almost 60 people and considerable material damage.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «azotar»:

azotar