αγγλική μετάφραση του όρου «asegurados»

ES

«asegurados» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
asegurados {πληθ. αρσ.επιθ.}
EN
volume_up
asegurado {αρσ.επιθ.}
volume_up
asegurado {επιθ.}
volume_up
asegurado {μεταβ.ρ.}
EN
volume_up
asegurado {παθ.μετ.}
EN
volume_up
asegurado {ενεργ.μετ.}
EN

ES asegurados
volume_up
{πληθυντικός αριθμός αρσενικού επιθέτου}

asegurados (επίσης: asegurado)
volume_up
insured {επιθ.}
Este Reglamento reviste una importancia excepcional para los derechos de los asegurados.
This regulation is of exceptional importance for the rights of the insured.
Proteger mejor a los asegurados y eliminar las distorsiones de competencia.
To give better protection to the insured and to remove distortions in competition.
Conflict between insured persons and shareholders must be avoided.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «asegurado»:

asegurado

Παραδείγματα χρήσης του όρου «asegurados» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishEl resultado será procedimientos más rápidos y mayor protección de los asegurados.
The result will be quicker procedures and more protection for policy holders.
SpanishAsimismo, estas normas garantizan la igualdad de condiciones entre los asegurados.
In addition, these rules guarantee a level playing field between insurers.
SpanishEn primer lugar, la armonización de los derechos de todas las categorías de asegurados.
In her report, Mrs Jensen mentioned two measures that are required for such a card.
SpanishImagínense la situación de los asegurados de Colonia o de Galway que intentan obtener información en vano.
Imagine policyholders in Cologne or in Galway trying in vain to obtain information.
SpanishPero esa crisis, que iba en aumento, se ocultó a los asegurados.
SpanishDe hecho, sus acuerdos presupuestarios para los dos primeros años tras la adhesión están también asegurados.
Indeed, their budgetary arrangements for the first two years after accession are also secure.
SpanishSiempre es bueno que recordemos quién termina pagándolo: las personas que necesitan medicamentos y los asegurados.
That being the case, coordinated European action is not only important but indispensable.
SpanishTambién es importante garantizar que los derechos de los viajeros están asegurados mediante garantías sólidas.
It is likewise important to ensure that passengers' rights are protected by sound guarantees.
SpanishDe hecho, sus acuerdos presupuestarios para los dos primeros años tras la adhesión están también asegurados.
The timing of accession should not be vulnerable to unrelated concerns about future enlargement.
SpanishMuchos otros puntos plantean también problemas y merecen el juicio de la práctica para verse asegurados.
There are many other problem areas which require some pragmatic evaluation if they are to be practicable.
SpanishNaturalmente, para esto necesitamos también un marco en el que estén asegurados los derechos democráticos del Parlamento.
And of course to do that we also need a framework guaranteeing the democratic rights of Parliament.
SpanishSi tras el compromiso de los ministros de agricultura tenían asegurados 66 euros, ahora sólo tienen 63.
After the compromise reached by the agriculture ministers, they were sure of obtaining EUR 66, but now it will only be 63.
SpanishEn primer lugar, debe buscar las causas de la situación en que se encuentran los asegurados de Equitable Life.
It needs first of all to look for the causes of the situation in which Equitable Life policyholders find themselves.
SpanishNo se comprende, por ejemplo, que los armadores aún estén asegurados contra las multas por contaminación marítima.
It defies comprehension, for example, that shipowners can still insure themselves against fines for marine pollution.
SpanishSeguimos con nuestra investigación, pero no tenemos una varita mágica para recuperar las fortunas de los asegurados afectados.
We continue our investigation, but we have no magic wand to restore the fortunes of the aggrieved policyholders.
SpanishAsegurados domiciliados en el extranjero
SpanishDigo que es intolerable e inaceptable que una compañía, ya sea financiera o de otro tipo, trate a sus asegurados de formas distintas.
I say that it is intolerable and unacceptable for any company, financial or otherwise, to treat its policyholders differently.
SpanishY también le quiero recordar, al mencionar las vías de recurso, la absoluta falta de vías de recurso para los asegurados de Equitable Life.
And, can I gently remind you, as you mentioned redress, of the absolute lack of redress for Equitable Life policyholders.
SpanishEsto, a su vez, habría creado un círculo vicioso de tarifas cada vez más altas y un descenso del número de asegurados que cada vez estarían más enfermos.
This in turn would have created a vicious circle of higher and higher premiums and fewer and sicker policyholders.
SpanishGarantizará el reconocimiento mutuo de las legislaciones y los procedimientos, así como un grado de protección adecuado de los asegurados.
It will ensure mutual recognition of legislation and proceedings as well as an appropriate level of protection for policy holders.