αγγλική μετάφραση του όρου «amable»

ES

«amable» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
amable {αρσ./θηλ. επιθ.}
volume_up
amable {επιθ.}

ES amable
volume_up
{αρσενικό και θηλυκό επίθετο}

amable (επίσης: acogedor, acogedora, amistosa, sociable)
volume_up
friendly {επιθ.}
Mr President, thank you for your friendly welcome.
Mr President, thank you for your friendly welcome.
I thank the Commissioner for his friendly reply.
amable (επίσης: útil, servicial, cooperadora, cooperador)
volume_up
helpful {επιθ.}
I thank the Commissioner for her helpful reply.
También quisiera agradecer a la ponente su amable colaboración y comprensión a la hora de aceptar las enmiendas.
I would also like to thank the rapporteur for her helpful cooperation and understanding in the acceptance of amendments.
thank you, you've been most helpful
amable (επίσης: gentil, cariñosa, bonachón, amables)
volume_up
kind {επιθ.}
Mr President, thank you for that very kind introduction.
I would like to thank my colleagues for their kind cooperation.
That was a very kind gesture from the Italian presidency.
amable (επίσης: agradable, simpática, amables, simpático)
volume_up
nice {επιθ.}
Ahora, le pido a ese amable extraño que nos haga algunas fotos más.
Now I just ask the nice stranger to take a few extra shots.
Mr Gollnisch, I am a very nice and patient man.
A menudo se nos dice que seamos amables con los suizos antes de un referendo.
We are often told to be nice to the Swiss before a referendum.
amable (επίσης: cariñosa)
volume_up
affable {επιθ.}
amable
volume_up
amiable {επιθ.}
Lamento que a estas horas no me muestre muy amistoso y estando resfriado me gustaría ser más amable, pero no lo estoy.
I am sorry if I am not being very amiable at the moment, and particularly with my cold I would much rather be mellow, but the fact is I am not.
Glante, como ya han hecho mis colegas, por su cooperación tan amable, agradable y constructiva.
I should first of all like to join my fellow Members in thanking the rapporteur, Mr Glante, for his extremely amiable, pleasant, very constructive cooperation.
amable (επίσης: breve)
volume_up
dainty {επιθ.}
amable
volume_up
good natured {επιθ.}
amable (επίσης: simpático, agradable, que atrae)
volume_up
likable {επιθ.}
amable (επίσης: adorable, afable, amoroso)
volume_up
lovable {επιθ.}
amable (επίσης: bonita, linda, lindo, cotorro)
volume_up
pretty {επιθ.}

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «amable»:

amable

Παραδείγματα χρήσης του όρου «amable» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishLe agradecería que fuera tan amable de responder al Parlamento sin demora.
I would be grateful if you would kindly respond to Parliament as a matter of urgency.
SpanishAl renunciar a la palabra el señor Seppänen -muy amable-, tiene la palabra la señora McKenna.
Since Mr Seppänen has very kindly given up the floor, Mrs McKenna has the floor.
SpanishEspero que sea tan amable de transmitir estas observaciones al resto de sus colegas.
I hope you could pass on those remarks to the rest of your colleagues.
SpanishSu intervención ha sido breve y amable, pero a estas alturas ya se ha dicho casi todo.
His contribution was short and sweet but at this stage most of the talking has been done.
SpanishNielson, muy amable, habla más tiempo.
Since Mr Monti has spoken for less time, Mr Nielson is very kindly speaking for longer.
Spanish¿Sería tan amable de hablarnos de la lógica de ese proceso, señor Comisario?
Could you please comment on the logic of that process, Commissioner?
SpanishLe agradecería que fuera tan amable de responder al Parlamento sin demora.
Is this that promotion of the quality of agricultural products about which we talk so much?
SpanishEstoy segura de que el señor Cappato será tan amable de enviarle una copia de la respuesta.
I am sure Mr Cappato will be good enough to send you a copy of his answer.
SpanishSea usted tan amable de abordar este tema en la Conferencia Intergubernamental.
Spanish(EL) Señora Vicepresidenta, ¿sería tan amable de responder a mis preguntas complementarias?
(EL) Could the Vice-President please reply to my supplementary questions?
Spanish¿Sería tan amable de contestar a esta cuestión y brindar algún tipo de garantía?
SpanishCreo que este es un triunfo en manos de la UE y una forma de ser amable con el cliente.
Spanishy fascina el modo alegre y amable con el que sabía educar, acercándose
Spanish   – Señor Presidente, quiero realizar una declaración personal, ante su amable alusión.
   Mr President, I would like to make a personal statement, given your extremely polite reference.
SpanishPara algunos hay una cara de la prostitución que es casi amable.
For some, there is a stage of prostitution that is almost congenial.
SpanishSi luego se vuelve amable la atmósfera, entonces, se dirá de pronto: bien, hagamos la subsidiariedad.
And, at best, suddenly we hear that we should be applying subsidiarity!
SpanishLe Pen) Disculpe, sería tan amable de prestar atención a lo que le digo.
SpanishDoy las gracias al autor de la pregunta por su amable comentario en relación con mi respuesta inicial.
I thank the questioner for his gracious remarks on my initial answer.
SpanishMe maravillo ante la amable paciencia de sus Señorías.
I marvel at the gentle patience of the honourable Members of this House.
SpanishSpencer que haya sido tan amable de cambiar el orden de comparecencia.
Madam President, I am very much obliged to Mr Spencer for giving me the floor.