αγγλική μετάφραση του όρου «adecuadas»

ES

«adecuadas» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
adecuadas {πληθ. θηλ.επιθ.}
volume_up
adecuada {θηλ.επιθ.}
volume_up
adecuada {επιθ.}

ES adecuadas
volume_up
{πληθυντικός αριθμός θηλυκού επιθέτου}

adecuadas (επίσης: conveniente, oportuno, procedente, adecuada)
volume_up
appropriate {επιθ.}
Las víctimas no reciben la asistencia, vivienda o indemnización adecuadas.
The victims do not receive appropriate assistance, shelter or compensation.
La decisión de proceder en 2007, con las condiciones adecuadas, es la correcta.
The decision to proceed in 2007, with appropriate provisos, is the right one.
This could be done by submitting appropriate proposals for consultation.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «adecuadas» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishEl ponente ha identificado las cuestiones adecuadas que debatir en el informe.
The rapporteur has identified the right issues to be discussed in his report.
Spanishunas adecuadas políticas de cooperación y apoyo activo y mutuo al desarrollo;
proper policies of cooperation and active and mutual support for development;
SpanishNaturalmente debe haber zonas de aparcamiento con instalaciones sanitarias adecuadas.
Then, of course, there have to be proper parking places with sanitary facilities.
SpanishAsimismo, la legislación sin un seguimiento y unas sanciones adecuadas no tiene sentido.
How can you be against such a directive, when you calculate the ecological cost?
SpanishPor tanto, consideramos muy adecuadas estas enmiendas que vamos a votar en breve.
We therefore consider these amendments, which we will shortly be voting on, to be right.
SpanishEs necesario adoptar las decisiones adecuadas en este ámbito y que sea pronto.
Where these matters are concerned, we need the right decisions, and soon.
SpanishNo existen comprobaciones adecuadas sobre la necesidad real de las agencias.
There are no proper checks as to whether the agencies are really necessary.
SpanishSin embargo, para que ello suceda es necesario disponer de las condiciones adecuadas.
Are we then to say, in all seriousness, that Nice must be cast in concrete?
SpanishNo puedo aceptar el dato de que sólo un 3 % llega realmente a las personas adecuadas.
I cannot accept the figure of only 3 % actually reaching the right people.
SpanishNo puedo aceptar el dato de que sólo un 3% llega realmente a las personas adecuadas.
I cannot accept the figure of only 3% actually reaching the right people.
SpanishSin duda, eso exige unas garantías adecuadas y unos derechos de defensa adecuados.
Of course, that requires a proper safeguard and proper defence rights.
SpanishLos mercados sólo pueden funcionar si creamos las condiciones marco adecuadas.
Markets can function only if we create the right framework conditions.
Spanishcreciente compromiso de oración y de iniciativas adecuadas para impedir
commitment to prayer and initiatives able to prevent this crisis from having
SpanishDonde se han practicado subidas fiscales adecuadas se han registrado cambios notables.
A noticeable difference has been made where proper tax increases have been implemented.
SpanishNo obstante, no será así si las condiciones básicas no son las adecuadas.
This will not be the case, however, unless the basic conditions are right.
SpanishPara ello es necesario crear las condiciones económicas, prácticas y técnicas adecuadas.
This requires the creation of the right technical, practical and economic conditions.
Spanish¿Son las mujeres las más adecuadas para tomar decisiones relativas a sus problemas?
Are women the best placed to take decisions concerning their problems?
SpanishEl programa de trabajo de la Comisión para 2010 ha establecido las prioridades adecuadas.
The Commission work programme for 2010 has established the right priorities.
SpanishSoy partidario de que intercambiemos opiniones y busquemos soluciones adecuadas.
Spanish(PL) Señor Presidente, el informe Papastamkos plantea algunas propuestas muy adecuadas.
(PL) Mr President, the Papastamkos report makes some very good proposals.