αγγλική μετάφραση του όρου «actitud»

ES

«actitud» Αγγλικά μετάφραση

ES

actitud {θηλυκό}

volume_up
actitud
Esta ha sido siempre mi actitud respecto de Rumanía y sigue siendo mi actitud hoy.
This has always been my attitude towards Romania, and it remains my attitude today.
Consideraciones financieras imponen esta actitud básica cada vez más extendida.
This increasing prevalent basic attitude is dictated by financial considerations.
It is an attitude towards human beings, towards mankind as a whole.
There is therefore no justification for any kind of manipulative approach.
El Parlamento Europeo ha adoptado una actitud muy razonable acerca de esta cuestión.
The European Parliament has taken a very reasonable approach to this matter.
La directiva SEA constituye un paso muy importante hacia esa nueva actitud.
The SEA Directive constitutes a very important step towards an approach of this kind.
Espero que la actitud mental cerrada del pasado no se interponga en el camino hacia un alivio para muchos en el futuro.
I hope the outdated mind-set of the past will not stand in the way of the relief of so many in the future.
Esto demuestra que tanto la ley como la actitud de las personas necesita cambiar en esta nuestra Unión Europea, que yo casi llegué a calificar de Unión Europea común.
This demonstrates that both the law and people’s mindsets need changing in this European Union of ours, which I almost referred to as a common European Union.
Esto demuestra que tanto la ley como la actitud de las personas necesita cambiar en esta nuestra Unión Europea, que yo casi llegué a calificar de Unión Europea común.
This demonstrates that both the law and people ’ s mindsets need changing in this European Union of ours, which I almost referred to as a common European Union.
A different outlook on the economy is required.
their outlook is a throwback to their experience as exiles
Nosotros no tenemos ninguna influencia sobre las ambiciones del Kremlin, porque está disfrutando del resurgimiento de su actitud imperialista.
We do not have any influence on the Kremlin's ambitions, because it is enjoying a renaissance of its imperialist outlook.
actitud
volume_up
manner {ουσ.} (bearing, demeanor)
Dichos elementos son esenciales para poder juzgar y responder de manera racional, con una actitud responsable y eficaz.
These are essential factors in being able to judge and react in a rational manner with a responsible and meaningful attitude.
his manner bears witness to his guilt
don't be intimidated by her manner

Παραδείγματα χρήσης του όρου «actitud» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishLa actitud del Comisario Rehn no es propia de un miembro de la Comisión europea.
Commissioner Rehn’ s attitude does not befit a Member of the European Commission.
SpanishSi queremos beneficiarnos de ello deberemos cambiar nuestra actitud hacia Rusia.
If we are to benefit from this we will have to change our attitude towards Russia.
SpanishPero ahora tenemos que adoptar una actitud realista, constructiva y responsable.
Now, however, we have to adopt a realistic, constructive and responsible attitude.
SpanishConsideraciones financieras imponen esta actitud básica cada vez más extendida.
This increasing prevalent basic attitude is dictated by financial considerations.
SpanishPero el caso es que la actitud que mantienen ustedes no hará que cambie el mundo.
The fact is, the attitude you have is not one that will cause the world to change.
SpanishPor ello me resulta difícil de entender la actitud de estos países no comunitarios.
I therefore find the attitude of these non-EU countries difficult to understand.
Spanishuna especie de actitud prometeica del hombre que, de este modo, se cree señor
culture a certain Promethean attitude which leads people to think that they can
SpanishEsta actitud ignora todos los desarrollos en curso, daña a Europa y la divide.
This attitude ignores all current developments, damages Europe and tears it apart.
SpanishTal actitud sería inmoral y ruinosa tanto para Europa como para nosotros mismos.
Such an attitude would be immoral and ruinous for both Europe and ourselves.
SpanishEsta actitud inaceptable hacia la oposición debería preocuparnos profundamente.
This unacceptable attitude towards the opposition should be of great concern to us.
SpanishPor último, no creo necesario adoptar una actitud paternalista con respecto a Malta.
Finally, I do not think we need to adopt a paternalistic attitude towards Malta.
SpanishPor lo tanto, creo que debemos instar a la Comisión a que explique esta actitud.
I therefore take the view that the Commission should justify its behaviour.
SpanishEl pueblo iraquí ha tenido que pagar cara la actitud inflexible de su líder.
The Iraqi people have had to pay dearly for their leader's unyielding attitude.
SpanishEsa actitud es lo que debe preocuparnos y ese debe ser nuestro punto de partida.
It is this attitude that we have to deal with; that is where we have to make a start.
SpanishMadre, madura de este modo su actitud hacia la mujer, en su ministerio se verá
Virgin and Mother, gradually develops such an attitude towards women, he will
SpanishYo creo que estamos promoviendo esa especie de actitud xenofóbica con esta directiva.
I believe we are fostering this kind of xenophobic attitude with this directive.
SpanishUstedes aprueban presupuestos y leyes y debaten con una actitud extraordinaria.
You adopt budgets, you pass legislation and you debate with an extraordinary spirit.
SpanishEsta ha sido siempre mi actitud respecto de Rumanía y sigue siendo mi actitud hoy.
This has always been my attitude towards Romania, and it remains my attitude today.
SpanishComo miembro de la delegación del Partido Popular Europeo, rechazo esa actitud.
As a Member of the delegation of the European People's Party, I reject this.
SpanishLa actitud del Consejo durante los últimos dos años no ha sido satisfactoria.
The attitude of the Council over the last two years has not been satisfactory.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «actitud»:

actitud