αγγλική μετάφραση του όρου «aconsejar»

ES

«aconsejar» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
aconsejar {μεταβ.ρ.}
ES

aconsejar [aconsejando|aconsejado] {μεταβατικό ρήμα}

volume_up
aconsejar (επίσης: asesorar, orientar)
Por tanto, quiero aconsejar a mi Grupo que emita un voto decididamente favorable.
I would therefore advise our group to cast a resounding vote in favour.
I am going to advise my group not to vote against the final result.
Sólo puedo aconsejar a determinados detentadores del poder que tengan cuidado en el futuro.
I can only advise certain despots to be on their guard in future.
Les aconsejo a ustedes y a la Comisión que dejen de meter sus mal informadas narices en las pequeñas empresas.
I would counsel you and the Commission to please keep your ill-informed noses out of small businesses!
Confirmo todo lo que ha dicho, aunque aconsejaría prudencia al mismo tiempo.
I can but confirm everything that was said, although I would also counsel caution at the same time.
Les aconsejo que no se preocupen demasiado por el estado de la UE en el año 2020 porque yo prefiero imaginar que ya no va a existir.
I would counsel you all not to worry too much about the EU in 2020 because I rather fancy it will not be here!

Παραδείγματα χρήσης του όρου «aconsejar» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishPor tanto, quiero aconsejar a mi Grupo que emita un voto decididamente favorable.
SpanishLos Parlamentos nacionales han de aconsejar a sus ministros en el seno del Consejo.
SpanishEs mi deseo aconsejar a todos los colegas seguir este sabio consejo.
I should like to recommend to all colleagues that they follow this wise piece of advice.
SpanishToda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar.
Everyone shall have the possibility of being advised, defended and represented.
SpanishYo voy a aconsejar a mi Grupo que no vote en contra del resultado final.
SpanishSólo puedo aconsejar a determinados detentadores del poder que tengan cuidado en el futuro.
SpanishMe permito aconsejar que nos apartemos de este extraño concepto "Post-Niza" , "después de Niza" .
I would advise each and everyone of us to get away from this strange 'post-Nice' concept.
SpanishPor lo demás, quisiera aconsejar en cualquier caso que se utilicen las embajadas de los Estados miembros.
Otherwise I would strongly recommend contacting the appropriate national embassy.
SpanishAyer me dejé aconsejar por algunos colegas de este Pleno antes y después del debate.
Yesterday, before and after the debate, I discussed the matter with some individual Members of the House.
SpanishMe permito aconsejar que nos apartemos de este extraño concepto " Post-Niza ", " después de Niza ".
I would advise each and everyone of us to get away from this strange 'post-Nice ' concept.
SpanishSi pudiera obtener esa garantía, podría aconsejar a mi Grupo sobre el sentido del voto.
SpanishPor la misma razón, la Comisión no puede aconsejar la adopción de la enmienda 3 al Reglamento 19/65.
For the same reason the Commission is unable to support Amendment No 3 on Regulation No 19/65.
SpanishSe puede aconsejar a las mujeres que sopesen esta posibilidad, sin que ello deba significar un menor salario.
Women could be advised to consider them but that need not imply lower pay.
SpanishEsta es la única pero también la razón suficiente para aconsejar encarecidamente que se vote a favor del informe.
That is the only reason, but a more than sufficient one, to urge a vote in favour.
SpanishPor la misma razón, la Comisión no puede aconsejar la adopción de la enmienda 3 al Reglamento 19/ 65.
For the same reason the Commission is unable to support Amendment No 3 on Regulation No 19/ 65.
SpanishEn consecuencia, solo puedo aconsejar que nos consideremos socios e iguales de los Estados Unidos.
Consequently, I can only advise that we consider ourselves partners and equals of the United States.
SpanishLa Autoridad no tiene por qué aconsejar a los Estados que adopten procedimientos concretos de control.
It is not up to the authority to advise the states to adopt this or that type of control procedure.
SpanishSu puerta siempre estaba abierta, siempre curioso, para escuchar, aconsejar y dar su opinión.
His door was always open. He was always curious to hear people’s views, to give advice and to express his opinion.
SpanishSi identifica un riesgo emergente podrá aconsejar medidas ejecutivas e inmediatas a ese riesgo.
If it identifies an emerging risk, it can advise that there should be an executive response to that risk immediately.
SpanishTenemos competencia y podemos aconsejar sobre muchas de las medidas necesarias para este propósito.
A great many of the measures necessary to this end are ones on which we have competence and are able to give advice.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «aconsejar»:

aconsejar