αγγλική μετάφραση του όρου «única»

ES

«única» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
única {θηλ.επιθ.}
EN

ES única
volume_up
{θηλυκό επίθετο}

única (επίσης: único, sin par, único en el mundo, señero)
volume_up
unique {επιθ.}
Esta es una situación única en la política democrática y no podemos aceptarla.
This is a unique occurrence in democratic politics that is unacceptable.
Les ofrecerá a los países donantes una oportunidad única para reiterar su compromiso.
It will offer the donor countries a unique opportunity to reiterate their commitment.
Se trata de una oportunidad única para abordar un fenómeno único.
This is a unique chance to address a unique phenomenon.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «única» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishTiene una moneda única pero no tiene una autoridad política económica auténtica.
It has a single currency but it does not have a genuine economic policy authority.
SpanishNadie se ha mostrado más decidido acerca de la moneda única que el Sr.
No one has been more single-minded about the single currency than Mr Lamfalussy.
SpanishY ésta sigue siendo la única propuesta que la Comisión ha presentado al Parlamento.
That is still the only proposal that the Commission has submitted to Parliament.
SpanishTodo esto es absolutamente falso y su única intención es facilitar una masacre.
All this is absolutely false, and is solely intended to facilitate a massacre.
SpanishEn el pasado, este contexto fue el mercado único, la moneda única y la ampliación.
In the past, this was about the single market, single currency and enlargement.
SpanishEn la situación actual, esta trayectoria me parece la única que puede proponerse.
In the current situation, that seems to be the only path that can be proposed.
SpanishAnte esta degradación, la única previsión de la Comisión es seguir como antes.
In this worsening situation, the Commission merely plans to continue as before.
SpanishSin embargo, la puesta en marcha de la Convención ha sido la única obra destacable.
The inauguration of the Convention was, though, the only outstanding achievement.
Spanishigual dignidad personal del hombre y de la mujer en una donación total, única
it is contrary to the equal personal dignity of men and women, who in matrimony
SpanishLa gente ha seguido este proyecto de la moneda única solamente con ojo crítico.
People have followed this single currency project with no more than a critical eye.
SpanishEl misterio de la vida en la tierra, la moneda única, ¿es la estabilidad monetaria?
The mystery of life on earth, the single currency, are they monetary stability?
SpanishParece que la única forma de hacerlo es utilizar el instrumento de flexibilidad.
It would seem that the only way we can do so is by using the flexibility instrument.
SpanishEsto resulta esencial ahora, dado que la lectura del presupuesto anual es única.
This is essential now, given there is a single reading of the annual budget.
SpanishNo pretendemos que haya una moneda única y un mercado único con armonización fiscal.
We do not look for a single currency and a single market with tax harmonisation.
SpanishEsa es la única solución que puedo ofrecerles, aunque sé que no es suficiente.
That is the only solution I can offer and I know that it is not satisfactory.
SpanishLa única solución es el diálogo fundamental y el recurso directo al público.
The only solution is fundamental dialogue with and direct recourse to the public.
SpanishLos ataques a la deuda soberana de estos países pretenden debilitar la moneda única.
The attacks on these countries' sovereign debt aim to weaken the single currency.
SpanishLa única manera de tratar estos asuntos pasa por una acción común a escala mundial.
The only way to deal with these issues is through common action at a global level.
SpanishEn un espacio en el que, desde hace dos o tres años, se comparte una moneda única.
We are an area which, for the last two or three years, has a single currency.
SpanishLa única condición que puso Suecia fue el cumplimiento de sus leyes y costumbres.
The only demand the country makes is that its rules and customs be observed.