αγγλική μετάφραση του όρου «dapat»

ID

«dapat» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
dapat {επιθ.}
EN
volume_up
dapat {ουσ.}
EN
EN
volume_up
dapat {παθ.μετ.}
EN
ID

dapat {επίθετο}

volume_up
dapat (επίσης: bisa, mampu, sanggup)
Dan ia menggunakan efisiensi dari simetri untuk dapat menyebarkan dirinya dengan baik.
And it uses the efficiency of symmetry to be able to propagate itself so well.
Dan merupakan kehormatan besar bagi saya untuk dapat menunjukkan kepada Anda terlebih dahulu.
And it's a tremendous honor for me to be able to show it to you here first.
Jadi mengapa ganggang bersel satu harus dapat menghasilkan cahaya?
So why would a single-celled alga need to be able to produce light?
dapat (επίσης: tersedia, yang ada, didapatkan)
Biasanya dapat dilakukan dengan oksigen bertekanan sampai dengan 10 barg yang tersedia dalam dua macam kemurnian:
Generally required at pressures up to 10 barg oxygen is available at two purity levels:
Anda dapat menjauhi hal-hal tersebut, dan Anda dapat terganggu pada jadwal Anda sendiri, pada waktu Anda sendiri, ketika Anda memiliki waktu, ketika Anda siap lagi.
You can put these things away, and then you can be interrupted on your own schedule, at your own time, when you're available, when you're ready to go again.
Alat ini mengambil semua cahaya inframerah di malam hari dan mengubahnya menjadi elektron di ruangan di antara 2 film kecil dan memungkinkan Anda untuk memutar gambar yang dapat Anda lihat.
And it takes all the infrared available at night, converts it into an electron in the space of two small films, and is enabling you to play an image which you can see through.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «dapat» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

IndonesianLalu saya pikir, bagaimana kita dapat menyelesaikan krisis energi di negara ini?
IndonesianDan saya dapat menyebutkan hal yang sama tentang Amerika Serikat dan PBB.
And I could make the same points about the United States and the United Nations.
IndonesianDan ia menggunakan efisiensi dari simetri untuk dapat menyebarkan dirinya dengan baik.
And it uses the efficiency of symmetry to be able to propagate itself so well.
IndonesianDia akan pensiun dengan penghasilan 44 persen dari apa yang dia dapat saat bekerja.
He's going to retire on 44 percent of what he earned while he was working.
IndonesianAda daerah terbatas dari luar angkasa yang dapat kita lihat, dikelilingi oleh cakrawala.
There's a finite region of space that we have access to, surrounded by a horizon.
IndonesianJika saya menekan tubuh saya, menekan pakaian saya, saya dapat menerbangkannya.
IndonesianEs Antartika bersinar sangat menyilaukan dan dapat membutakan mata tanpa perlindungan.
The ice of Antarctica glows with a light so dazzling, it blinds the unprotected eye.
IndonesianKetika Anda mengerjakan hal itu, Anda dapat mulai membuat berbagai investasi.
IndonesianJadi sekarang kami mengerti bahwa semua bakteri dapat berbicara satu sama lain.
IndonesianAnda dapat diserang oleh sel-sel darah putih di dalam pembuluh-pembuluh arteri.
IndonesianDan bagaimana jika kita dapat mengendalikan pokok dari energi, elektron?
And what if we could get exquisite control over the essence of energy, the electron?
IndonesianJika kita melihat pada distribusi tersebut, distribusi dapat berubah drastis.
IndonesianIni adalah sebuah pola drainase bercabang-cabang yang dapat dibentuk oleh aliran benda cair.
It's a dendritic drainage pattern that can be formed only by the flow of liquids.
IndonesianSementara pembidik bom Norden tidak dapat bekerja baik dalam kondisi tersebut.
IndonesianKita dapat membedakan suara dari bahasa kita sendiri namun tidak dalam bahasa lainnya.
We can discriminate the sounds of our own language, but not those of foreign languages.
IndonesianKetika kotoran itu mengenai turbin yang berputar Anda dapat mulai menembak.
The moment the fecal matter hits the rotating turbine, you can start shooting at people.
IndonesianSaya dapat mendeskripsikan gejala dari kompleksitas Ketuhanan dengan sangat mudah.
IndonesianEZFire™ standar dapat dipasang dalam tempo kurang dari satu jam pada saat furnace berhenti.
The standard EZFire™ can be installed with less than one hour of furnace downtime.
IndonesianKita tidak dapat mempercayai para bankir, dan kita juga tidak dapat mempercayai para pialang.
We certainly can't trust the bankers, and we certainly can't trust the brokers.
IndonesianSetelah mencoba dan mencoba, kami tak dapat menemukan DNA, tapi dia menemukan bukti protein.
And try and try, we could not find DNA, but she did find evidence of proteins.