αγγλική μετάφραση του όρου «evolui»

EO

«evolui» Αγγλικά μετάφραση

evolui {ρ.}

EO evolui {ρήμα}

evolui (επίσης: estigi, vastigi, riveli, disvolvi)
evolui (επίσης: evoluigi, evolucii)