αγγλική μετάφραση του όρου «ανά»

EL

«ανά» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ανά {προθ.}
EN
EN
EL

ανά {μετοχή}

volume_up
ανά (επίσης: τοις)
volume_up
per {προθ.}
0,10 € x 100 = 10 € ανά ημέρα (κόστος ανά κλικ x κλικ ανά ημέρα = ημερήσιος προϋπολογισμός)
$0.10 x 100 = $10 per day (Cost-per-click x Clicks per day = Daily budget)
CPM: Το κόστος ανά 1.000 εμφανίσεις ή τα εκτιμώμενα ακαθάριστα έσοδα κατά μέσο όρο ανά χίλιες αναπαραγωγές.
CPM: cost per mille or the estimated average gross revenue per thousand playbacks.
Πρόκειται για διαφημίσεις που χρησιμοποιούν χρέωση κόστους ανά κλικ (CPC) ή κόστους ανά χίλιες εμφανίσεις (CPM).
These are ads using cost-per-click (CPC) or cost-per-thousand impressions (CPM) pricing.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ανά» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΗ ομιλία μου αφορά την επίδραση των θρησκειών στον αριθμό των βρεφών ανά γυναίκα.
My talk will be about the impact of religions on the number of babies per woman.
GreekΣήμερα, φυλακίζουμε περισσότερους ανά κεφαλή από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο.
Today we incarcerate more people per capita than any other country in the world.
GreekΗ μεθοδολογία μέτρησης που χρησιμοποιείται είναι η μέθοδος πολλών κλικ ανά εμφάνιση.
The counting methodology utilized is the multiple-click-per-impression method.
GreekΥπήρχαν όμως και πολλές Χριστιανικές χώρες που είχαν έξι με επτά παιδιά ανά γυναίκα.
But there was also many Christian countries that had six to seven babies per woman.
GreekΜπορείτε να προσθέσετε τη στήλη "Μετατροπές (πολλές ανά κλικ)" στην αναφορά σας.
GreekΑν επιλέξετε "Κλικ με μετατροπή", μπορείτε να ορίσετε CPA-στόχο 20 € ανά μοναδική προσφορά.
If you pick "Converted clicks," you might set a target CPA of $20 per unique bid.
GreekΜπορείτε να αλλάζετε τον ημερήσιο προϋπολογισμό σας ανά πάσα στιγμή και όσο συχνά θέλετε.
You can change your daily budget at any time and as many times as you like.
Greekόπου έχει: βιβλία, μουσική, βίντεο, παρουσιάζοντας τα ανά κατηγορία και είδος.
GreekΑν αποφασίσετε ότι θέλετε να ακυρώσετε το λογαριασμό σας, μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή.
If you decide that you'd like to cancel your account, you can do so at any time.
Greek0,10 € x 100 = 10 € ανά ημέρα (κόστος ανά κλικ x κλικ ανά ημέρα = ημερήσιος προϋπολογισμός)
$0.10 x 100 = $10 per day (Cost-per-click x Clicks per day = Daily budget)
GreekΓια τις καμπάνιες προσφοράς CPC, ορίζετε μια μέγιστη προσφορά κόστους ανά κλικ ή απλώς ένα "μέγ.
For CPC bidding campaigns, you set a maximum cost-per-click bid - or simply "max.
GreekΜπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της εξουσιοδότησης χρέωσης ανά πάσα στιγμή.
GreekΑυξάνετε την προσφορά σας για την ομάδα προϊόντων "Σάκοι ώμου" από 0,50 € σε 1,00 € ανά κλικ.
You increase your bid for the duffel bag product group from $0.50 to $1.00 per click.
Greek802.11b: μεταφέρει δεδομένα με μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς 11 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps).
802.11b: transfers data at a maximum rate of 11 megabits per second (Mbps).
Greek$30 (συνολικό κόστος) ÷ 5 (μετατροπές) = 6 € (μέσο κόστος ανά μετατροπή)
GreekΓια τις καμπάνιες με προσφορά CPC, ορίζετε μια μέγιστη προσφορά κόστους ανά κλικ ή απλώς ένα "μέγ.
For CPC bidding campaigns, you set a maximum cost-per-click bid - or simply "max.
GreekΜπορείτε να προβάλετε τις Αναφορές μεταφοράς ανά πάσα στιγμή, αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά σας.
You can view your Transfer Reports anytime after your transfer is complete.
GreekΑλλά ο συνολικός τζίρος των ταινιών στα σινεμά, τα βίντεο και την πληρωμή ανά θέαση έχει ανέβει.
But total movie revenues across theaters, home video and pay-per-view are up.
GreekΧρεώνουμε τα κλικ στις διαφημίσεις σας με καταχωρίσεις προϊόντων με βάση το κόστος ανά κλικ (CPC).
We charge for clicks on your Product Listings Ads on a cost-per-click (CPC) basis.
GreekΜην ξεχνάτε ότι μπορείτε να συμπεριλάβετε μόνο τρία χαρακτηριστικά ανά στόχο δυναμικής διαφήμισης.
Keep in mind that you can only include three attributes per dynamic ad target.