αγγλική μετάφραση του όρου «αν»

EL

«αν» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
αν {συνδ.} [παράδειγμα]
EN
volume_up
αν {συνδ.}
EN
EN
EL

αν {σύνδεσμος} [παράδειγμα]

volume_up
1. "εκφράζει επιθυμία"
αν (επίσης: είθε)
Θα είναι ενεργός μόνο αν υπάρχει εγκατεστημένη τουλάχιστον μία συσκευή ήχου.
It will be active only if there is at least one audio device installed.
Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε ένα λογαριασμό σε διένεξη.
This option is only available if you had a conflicting account.
Αν διαγράψετε μια συντόμευση, καταργείται μόνο η συντόμευση και όχι το αρχικό στοιχείο.
If you delete a shortcut, only the shortcut is removed, not the original item.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «αν» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΤι θεωρείται "καλό" CTR; Αν και υπάρχουν διαφορές, επιδιώξτε CTR 1% ή υψηλότερο.
What’s considered a “good” CTR? Though they vary, aim for a CTR of 1% or higher.
GreekΑν υπάρχει σάρωση σε εξέλιξη, η πρόοδος προβάλλεται ωσότου ολοκληρωθεί η σάρωση.
If a scan is in progress, the progress is displayed until the scan is complete.
GreekΕίπε, αν θέλω να περιγράψω μια ακόμα δύναμη, ίσως χρειάζομαι μία ακόμη διάσταση.
He said, if I want to describe one more force, maybe I need one more dimension.
GreekΘα χρεώσουμε την εφεδρική σας κάρτα, μόνο αν απορριφθεί η κύρια μέθοδος πληρωμής.
We'll charge your backup card only if your primary form of payment is declined.
GreekΕξαιτίας του κάθετου μέσα μας, αν μοιάζεις έτσι, "Αχ Θεούλη μου, υπάρχει Θεός.
Because at the vertical of us, if you look like that, "Ah! my God, there is God.
GreekΑν εξακολουθείτε να λαμβάνετε το σφάλμα, κλείστε και μετά ανοίξτε το Media Center.
If you're still receiving the error, try closing and then reopening Media Center.
GreekΑν και θέλουμε να αποφεύγουμε τα βάσανα, κάπως φαίνεται να τρέχουμε προς αυτά.
Although we want to avoid suffering, it seems we are running somewhat towards it.
GreekΔιότι αν δεν γεφυρώσεις αυτό το χάσμα, θα βρεθείς ακριβώς εκεί που είμαστε σήμερα.
Because if you don't close that gap, you really are exactly where we are today.
GreekΘα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
GreekΑν και είστε συνδεδεμένοι στο Internet, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο OneDrive.
Even though you're connected to the Internet, you can't connect to OneDrive.
Greek♫ ♫ Και αν είμαι εδώ πάνω τρέμοντας και τραγουδώντας, ♫ ♫ λοιπόν, ξέρετε πως νιώθω.
♫ ♫ And if I'm up here trembling and singing, ♫ ♫ well, you'll know how I feel.
GreekΓια παράδειγμα, αν ο ιστότοπος που διαφημίζετε χρησιμοποιεί τον τομέα "example.com",
For example, if the website you're advertising is using the domain example.com,
GreekΑν προβάλλετε τη διαφήμισή σας στο Δίκτυο εμφάνισης, μπορείτε να ορίσετε μια μέγ.
If you’re showing your ad on the Display Network, you can set a Display Network Max.
GreekΘα σας ζητηθεί να επιλέξετε αν θέλετε να διαγράψετε τα δεδομένα γρήγορα ή διεξοδικά.
You'll be asked to choose whether you want to erase data quickly or thoroughly.
GreekΑν έχετε εισέλθει με τοπικό λογαριασμό, η οθόνη σας θα πρέπει να φαίνεται έτσι.
If you're signed in with a local account, your screen should look like this.
GreekΠρώτα από όλα, ελέγξτε αν υπάρχουν άλλοι λογαριασμοί Google στην εφαρμογή Επαφές.
First, check to see if there are any other Google accounts listed in the People app.
GreekΑν κάνεις πολλά αντίγραφα υψηλής ποιότητας και τα πουλάς, αυτό δεν είναι εντάξει.
If you make lots and lots of high quality copies and you sell them, that's not okay.
GreekΑν ήμουν στο Υπουργείο Υγείας στην Κένυα, μπορεί να είχα ενώσει αυτά τα δυο σημεία.
Had I been in the Ministry of Health in Kenya, I may have joined these two points.
GreekΒλέπουμε εδώ "Νιώθω πως δεν θα διασκεδάσω καθόλου αν δεν είμαστε κ οι δυο".
We see, "I just feel like I'm not going to have fun if it's not the both of us."
GreekΑν το σκεφτείτε, τα παιδιά που ξεκινούν το σχολείο φέτος θα συνταξιοδοτηθούν το 2065.
If you think of it, children starting school this year will be retiring in 2065.