αγγλική μετάφραση του όρου «ίσως»

EL

«ίσως» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ίσως {συνδ.}
EN
EL

ίσως {σύνδεσμος}

volume_up
1. γενικός
ίσως (επίσης: μάλλον, μπορεί, πιθανόν)
Ίσως είστε τσαντισμένος ή ίσως προσμένετε ένα νέο παιχνίδι.
Maybe you're ticked off, or maybe you're looking forward to a new game.
Η καρδιά σας ίσως χτυπούσε δυνατά, ίσως αναπνέατε γρηγορότερα, ίσως ιδρώνατε.
Your heart might be pounding, you might be breathing faster, maybe breaking out into a sweat.
Ίσως δεν το αναγνωρίζουμε κάθε φορά, αλλά καταλαβαίνουμε ότι συμβαίνει.
Maybe we don't recognize it every time, but we understand that it happens.
ίσως (επίσης: μάλλον)
Το άλλο ενδεχόμενο − (Γέλια) είναι ότι ίσως ο ίδιος ο Ενρίκο Φέρμι ήταν εξωγήινος.
The other possibility -- (Laughter) -- is, perhaps, Enrico Fermi himself was an alien.
Κάποιοι κινούνται από συμπόνοια, ίσως να είναι μία από τις βασικές πράξεις ανθρωπιάς.
Some are driven by compassion, feel it's perhaps one of the fundamental acts of humanity.
Μετά το δώρο της ζωής είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο του Θεού.
After the gift of life it is perhaps the greatest of God's gifts.
2. "βοηθητικό ρήμα"
ίσως (επίσης: μάλλον, μπορεί, πιθανόν)
volume_up
may {ρ.} (possibility)
Σε κάποιες περιοχές, ίσως πρέπει να επιλέξετε Υπότιτλος αντί για Κλειστές λεζάντες.
In some regions, you may need to select Subtitles instead of Closed Captioning.
Σε αυτήν την περίπτωση, ίσως λάβετε κάποια από τα ακόλουθα σφάλματα:
If this is the case, you may receive some of the following errors:
Αποτελούν πειράματα από τα οποία εμείς οι ίδιοι ίσως μπορούμε να μάθουμε.
They constitute experiments from which we ourselves may be able to learn.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ίσως» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΕίπε, αν θέλω να περιγράψω μια ακόμα δύναμη, ίσως χρειάζομαι μία ακόμη διάσταση.
He said, if I want to describe one more force, maybe I need one more dimension.
GreekΊσως χρειαστεί να συνδέσετε την κάρτα ήχου του υπολογιστή σας απευθείας στα ηχεία.
You might need to connect the sound card in your PC directly to your speakers.
GreekΣε κάποιες περιοχές, ίσως πρέπει να επιλέξετε Υπότιτλος αντί για Κλειστές λεζάντες.
In some regions, you may need to select Subtitles instead of Closed Captioning.
GreekΑν δεν βλέπετε το κουμπί Συμμετοχή τώρα, ίσως να μην υπάρχει οικιακή ομάδα.
If you don't see the Join now button, there might not be a homegroup available.
GreekΑν ένα βίντεο δεν αναπαράγεται, η ροή ήχου ή βίντεό του ίσως δεν υποστηρίζεται.
If a video doesn’t play, its audio or video stream might be one that we don’t support.
GreekΣτη διάρκεια αυτή, ίσως σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε ότι ζητήσατε αυτές τις αλλαγές.
During this time, we might ask you to verify that you requested these changes.
GreekΗ εγκατάστασή του ίσως να διαρκέσει λίγα λεπτά, ανάλογα με τη σύνδεσή σας στο Internet.
Depending on your Internet connection, it might take several minutes to install.
GreekΊσως μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα κατοχυρώνοντας την ιδιοκτησία του φακέλου.
You might be able to resolve the problem by taking ownership of the folder.
GreekΑν δεν είναι διαθέσιμο το Purble Place, ίσως χρειάζεται να εγκαταστήσετε το παιχνίδι.
If Purble Place is not available, you might need to turn on the Games feature.
GreekΊσως σε χιλιάδες ζωές, θα μπορούσε να εξελίξει μια νέα σταθερή συμπεριφορά.
In the course of maybe a thousand lifetimes, it could evolve a new fixed behavior.
GreekΤο άλλο ενδεχόμενο − (Γέλια) είναι ότι ίσως ο ίδιος ο Ενρίκο Φέρμι ήταν εξωγήινος.
The other possibility -- (Laughter) -- is, perhaps, Enrico Fermi himself was an alien.
GreekΕδώ είναι ορισμένα πράγματα που ίσως απειλούν το κοινωνικό δίκτυο που έχουμε.
So here are some of the things which maybe threaten the social web we have.
GreekΗ εγκατάσταση ίσως να περιέχει ενημερώσεις προς προγράμματα της Microsoft που έχετε ήδη.
Installation might include updates to Microsoft programs that you already have.
GreekΗ προηγούμενη τοποθεσία ίσως απαιτεί το παρακάτω πρόσθετο: Όνομα από Εκδότης.
The previous site might require the following add-on: Name from Publisher.
GreekΗ προηγούμενη ρύθμιση ίσως να μην ήταν ιδιαίτερα ηθική, αλλά ήταν αμοιβαία.
The old arrangement might not have been particularly ethical, but it was reciprocal.
GreekΑν η ρύθμιση "Λήψη αρχείων" δεν είναι διαθέσιμη, ίσως να αποκλείεται από Πολιτική ομάδας.
If the Fetch files setting is unavailable, it might be blocked by Group Policy.
GreekΑν πουλάτε καφέ, ίσως να θέλετε να επισκέπτονται το κατάστημά σας περισσότερα άτομα.
GreekΕάν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει κάρτα δέκτη τηλεόρασης, ίσως μπορείτε να προσθέσετε μία.
If your computer did not come with a TV tuner card, you might be able to add one.
GreekΊσως επίσης να υπάρχει ένα κουμπί "Επαναφορά" στο δέκτη USB της συσκευής σας.
GreekΛόγω καθυστερήσεων δικτύου, ίσως να χρειαστούν λίγα λεπτά, για να λάβετε τον κωδικό σας.
Because of network delays, it might take a few minutes to receive your code.