αγγλική μετάφραση του όρου «έως»

EL

«έως» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
έως {προθ.}
EN
volume_up
έως και τώρα [παράδειγμα]
EN
EL

έως {μετοχή}

volume_up
έως (επίσης: μέχρι, ωσότου, ώσπου)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «έως» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΤο ίδιο και στην Πολωνία: αύξηση 13% έως 15% της κυκλοφορίας μετά από τρία χρόνια.
Same in Poland: plus 13, up to 35 percent raise of circulation after three years.
GreekΗ διαφήμισή σας δεν θα μπορεί να προβληθεί, έως ότου υποβάλετε τα στοιχεία χρέωσης.
Your ad won’t be able to show until you’ve submitted your billing information.
GreekΜπορείτε να δημιουργήσετε έως δέκα νέα ψευδώνυμα κάθε χρόνο κατά μέγιστο.
You can create up to ten new aliases per year, for an overall maximum of ten.
GreekΤα δεδομένα για στήλες μεριδίου εμφάνισης είναι διαθέσιμα από τον Οκτώβριο του 2012 έως σήμερα.
Data for impression share columns is available from October 2012 to the present.
GreekΣυχνά διανύουν αποστάσεις 8 έως 16 χιλιομέτρων για να βρουν αυτά τα αντικείμενα στην αποθήκη.
They'll often walk as much as 5 or 10 miles in pursuit of those items of inventory.
GreekΕπαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 έως ότου προσθέσετε όλες τις γλώσσες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Repeat steps 4 and 5 until you have added all of the languages you want to use.
GreekΈως τώρα, θα έχετε πιθανώς παρατηρήσεις το εφέ διαφανούς γυαλιού των περιγραμμάτων των παραθύρων.
By now, you've probably noticed the translucent glass design of window borders.
GreekΗ βασική βαθμολογία του δείκτη εμπειρίας των Windows συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 1,0 έως 7,9.
GreekΣας συνιστούμε τη δημιουργία 2 έως 5 διαφημίσεων ανά ομάδα διαφημίσεων, ώστε να είναι διαχειρίσιμες.
We recommend creating between 2 and 5 ads per ad group to keep things manageable.
GreekΜπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες για την πλήρη επεξεργασία μιας πληρωμής.
GreekΈως ότου το παρακολουθήσω: Αυτόματη διαγραφή μιας εγγραφής αφού ολοκληρώσετε την παρακολούθησή της.
Until I watch: Automatically deletes a recording after you finish watching it.
GreekΤο Microsoft Security Essentials είναι διαθέσιμο για μικρές επιχειρήσεις με έως και 10 υπολογιστές.
Microsoft Security Essentials is available for small businesses with up to 10 PCs.
GreekΜπορείτε να προσθέσετε έως 50 κλιπ και 500 φωτογραφίες σε κάθε έργο για να δημιουργήσετε νέο βίντεο.
Up to 50 clips and 500 images can be added to a project to create a new video.
GreekΑντικαταστήστε το εγγράψιμο CD με ένα άλλο εγγράψιμο CD και επαναλάβετε τα βήματα 4 έως και 6.
Replace the recordable CD with another recordable CD, and then repeat steps 4 through 6.
GreekΜπορείτε να ορίσετε μια προσαρμογή προσφοράς καμπάνιας από -90% έως +900% για συγκεκριμένες τοποθεσίες.
You can set a campaign bid adjustment from -90% to +900% for specific locations.
GreekΔεν κοινοποιούμε καμιά πληροφορία με το Uber έως ότου επιλέξετε να κάνετε κράτηση μαζί τους.
We don't share any information with Uber until you have chosen to make a booking with them.
GreekΤα μηνύματα παραμένουν σε αυτόν το φάκελο έως ότου τα διαγράψετε οριστικά.
GreekΑπό προεπιλογή, μπορείτε να ανεβάσετε βίντεο που έχουν διάρκεια έως 15 λεπτά.
GreekΕάν έχετε επιλογή, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο κλειδί πρόσβασης, με μήκος έως 16 χαρακτήρων.
GreekΕίναι πραγματικά τρισδιάστατα σημεία με ακρίβεια δύο έως τριών χιλιοστών.