EL

έχει {ρήμα}

volume_up
έχει (επίσης: κάνει)
volume_up
to be {ρ.} (used to tell the weather)
Έτσι, έχει μοντελοποιηθεί μαθηματικά, έχει αναλυθεί με αλγόριθμους.
As such, it has been mathematically modeled, algorithmically analyzed.
Ολόκληρη η ήπειρος έχει μετατραπεί σε ένα μέρος απόγνωσης, που έχει ανάγκη από φιλανθρωπία.
The entire continent has been turned into a place of despair, in need of charity.
Ο υπολογιστής έχει συντονιστεί σε μια συχνότητα που δεν είναι διαθέσιμη ή έχει αδύναμο σήμα.
Your computer is tuned to a frequency that is not available or has a weak signal.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «έχει» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΤο πολιτισμικό μας όραμα ως προς τη συμπόνια έχει νεκρωθεί από εικόνες ιδεαλισμού.
Our cultural imagination about compassion has been deadened by idealistic images.
GreekΗ Μέση Ανατολή έχει εκτροχιαστεί με την Αραβική Άνοιξη την επανάσταση και όλα αυτά.
The Middle East is going crazy with the Arab Spring and revolution and all this.
GreekΜπορείτε να δείτε αμέσως ότι το Device Stage έχει προσαρμοστεί για τη συσκευή σας.
It’s obvious right away that Device Stage has been customized for your device.
GreekΑυτή η εικόνα, για παράδειγμα, έχει γύρω στα, νομίζω, 10 δισεκατομμύρια pixels.
And I get a lot of people asking me: "What do you get for 10 billion pixels?"
GreekΈτσι, η Μαίρη Ρόμπινσον, μου είπε: «Είναι μια ιδέα της οποίας έχει έρθει η ώρα της.
So Mary Robinson, she said to me, "Listen, this is an idea whose time has come.
GreekΑλλά η συμπόνια έχει κι ένα άλλο συστατικό, το οποίο είναι πραγματικά ουσιώδες.
But compassion has another component, and that component is really essential.
GreekΟμάδες: Όταν προσκαλείτε νέα μέλη, δεν μπορείτε να δείτε ποιος έχει ήδη προσκληθεί
Groups: When inviting new members, you can't see who has already been invited
GreekΣτην τάδε ημερομηνία, η ΙΒΜ έχει τις εξής ευθύνες, εσύ έχεις τις τάδε ευθύνες.
At such and such a date, IBM has responsibilities, you have responsibilities.
Greek5:18 Αλ Γκορ: Η Συμμαχία για την Προστασία του Κλίματος έχει ξεκινήσει δύο καμπάνιες.
5:18 Al Gore: So the Alliance for Climate Protection has launched two campaigns.
GreekΤα τελευταία 200 χρόνια, ο κόσμος έχει βιώσει δύο πολύ σημαντικά κύματα καινοτομίας.
Over the past 200 years, the world has experienced two major waves of innovation.
GreekΒεβαιωθείτε ότι η συσκευή δικτύου έχει διεύθυνση IP και σωστή διεύθυνση δικτύου.
Make sure the network device has an IP address and proper network address.
Greek3:01 Αυτή η ξηρασία στον κόσμο έχει οδηγήσει σε δραματική αύξηση των πυρκαγιών.
3:01 This drying around the world has lead to a dramatic increase in fires.
GreekΕίναι κτηνίατρος, έτσι έχει δεί πολλά υπερηχογραφήματα.
My wife came with me. She's a veterinarian, so she's seen lots of ultrasounds.
GreekΣτα 88, έχει σώσει 12.000 κορίτσια και έχει αλλάξει την κουλτούρα στην χώρα.
At 88, she has saved 12,000 girls, and she has changed the culture in the country.
GreekΚάθε υπολογιστής έχει δικές του επιλογές εκκίνησης και πρόσβασης στη ρύθμιση του BIOS.
Each computer has its own startup (or boot) options and access to the BIOS setup.
GreekΚάθε ένα έχει ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως αυτό που ασχολείται με το μέλλον της ευφυΐας.
Each one has a particular theme, like this one is on the future of intelligence.
GreekΚαι τρίτον, η όψη τους δεν έχει καμία σχέση με την Αφρική και την Αιθιοπία.
And third is that their image has nothing to do with Africa and with Ethiopia.
GreekΕάν το αρχείο του προγράμματος έχει αλλάξει, η ψηφιακή υπογραφή δεν θα είναι έγκυρη.
If the program file has been changed, the digital signature will be invalid.
Greekαπό το κοινωνικό δίκτυο, όπου η επαφή έχει τις πληροφορίες γενεθλίων της.
account from the social network where you contact has his or her birthday info.
GreekΑυτό είναι η καλύτερη τεχνολογία που θα μπορούσε να έχει αυτή περιοχή: η αφαλάτωση.
This is the best technology that this region could ever have: desalination.